Opprettet : 13.03.2019 | Sist oppdatert : 24.01.2024

Avvikling – regnskapsoppstillinger

Fagartikler Regnskap Revisjon SelskapsrettBeslutning om å avvikle et aksjeselskap skal treffes av generalforsamlingen med to tredjedels flertall. Ansvaret for selve avviklingen ligger hos styret og styret trer også i stedet for selskapets daglige leder.

I forbindelse med avvikling av selskaper skal det lages en rekke regnskapsoppstillinger:

  • oversikt over alle eiendeler, rettigheter og forpliktelser
  • avviklingsbalanse
  • regnskap i avviklingsperioden
  • sluttoppgjør

skilt med under avvikling

Oversikt

Når beslutningen om avvikling er tatt skal styret lage en avviklingsoversikt, som er en oversikt over selskapets eiendeler, rettigheter og forpliktelser. Oversikten har ingen formkrav, og er et praktisk, internt dokument for å få oversikt over alle eiendeler, rettigheter og forpliktelser uavhengig av om eiendelen/forpliktelsen har vært ført opp i regnskapet tidligere. Behovet for en oversikt over forpliktelsene, har sammenheng med krav til kreditorvarsel og dekning av selskapets forpliktelser.

Avviklingsbalanse

Styret skal også gjøre opp en avviklingsbalanse for selskapet, og den er prinsipielt forskjellig fra oversikten. En del av reglene i regnskapsloven skal ikke anvendes når selskapet skal avvikles, og det skal brukes virkelige verdier. Balansen skal vise samtlige forpliktelser selskapet har ved avviklingen. Det vil si at selskapet må avsette for latente forpliktelser. Garantiansvar og skatteforpliktelser vil være eksempel på en forpliktelse ved avvikling som det må avsettes for.

Regnskapet i avviklingsperioden

Under avviklingen skal årsregnskap avlegges, og sendes til Regnskapsregisteret etter samme regler som ellers. Det siste regnskapsåret slutter på oppløsningstidspunktet. Går avviklingen over årsskiftet, må det utarbeides årsregnskap og årsberetning for år to også.

Sluttoppgjøret

Sluttoppgjøret (avviklingsoppgjøret) utarbeides etter avsluttet utdeling til aksjonærene, og er grunnlag for godkjennelse av oppgjøret ved generalforsamlingen. Oppgjøret må vise hvilke eiendeler selskapet hadde da det ble oppløst, og hvilke eiendeler som er avstått fra, og tilført til selskapet senere. Tilsvarende må oppgjøret vise hvilke forpliktelser selskapet hadde da det ble oppløst, hvilke forpliktelser det er blitt påført senere, og hvorvidt forpliktelsene er gjort opp, eventuelt hva som er avsatt for.

I dib finner du nyttig informasjon om avviklingsprosessen, aktuelle maler og sjekklister, samt informasjon om den regnskapsmessige behandlingen av avvikling.  Se hvordan vi kan bistå deg med selskapsrett eller prøv dib kostnadsfritt i dag.

Relaterte artikler
man deler penger
10.01.2024

Konsernbidrag 

Fagartikler
Regnskap
Selskapsrett
Skatt og mva

Konsernbidrag er en vederlagsfri overføring fra et konsernselskap til et annet. I motsetning til utbytte som bare kan utdeles «oppover» i konsernet, kan konsernbidrag gis i alle retninger innenfor konsernet.  

en penn på en pult
08.04.2024

Kapitalnedsettelse i aksjeselskaper

Fagartikler
Selskapsrett

Ved en kapitalnedsettelse blir aksjekapitalen redusert. Det kan være flere grunner til at selskapet ønsker å sette ned aksjekapitalen. Hensikten kan for eksempel være dekning av tap i selskapet, utdeling til aksjeeierne eller at en aksjeeier skal tre ut av selskapet.

man med puslespill som ikke går sammen
04.04.2024

Fusjon og fisjon

Fagartikler
Selskapsrett

Fusjon innebærer at et selskap overdrar samtlige eiendeler, rettigheter og forpliktelser til et annet selskap. Ved fisjon deles et selskap ved at eiendeler, rettigheter og forpliktelser som tilhører selskapet overdras til et eller flere andre selskaper.

Kunnskapsverktøy

regnskap, revisjon og rådgivning

DIBkunnskap AS | Strandveien 50, Lysaker (Veibeskrivelse) | 95 40 70 70 | post@dib.no