Sist oppdatert : 22.05.2020

Konsernbidrag 

Fagartikler Regnskap Selskapsrett Skatt og mvaKonsernbidrag er en vederlagsfri overføring fra et konsernselskap til et annet. I motsetning til utbytte som bare kan utdeles "oppover" i konsernet kan konsernbidrag gis i alle retninger innenfor konsernet.  

Konsernbidrag anses som overføring av penger, driftsmidler eller andre former for økonomiske ytelser uten vederlag. Det kreves ikke at det foretas en faktisk overføring av midler samme år, men giverselskapet må påta seg en ubetinget forpliktelse til å yte bidraget. 

Formålet med konsernbidrag vil oftest være å utjevne skattebelastningen innad i et konsern. Giver kan på visse vilkår kreve fradrag for konsernbidraget ved inntektsligningenog dermed redusere skattepliktig overskudd. Mottakerselskapets skattepliktige inntekt vil da øke tilsvarende, slik at et eventuelt skattemessig underskudd blir redusert. Dette vil medføre en samlet reduksjon i betalbar skatt. Konsernbidrag kan også gis for å finansiere andre selskaper i konsernet, dette omtales som konsernbidrag uten skattemessig effekt. Det vil si at giverselskapet ikke krever fradrag for konsernbidraget ved skattefastsettingen og at mottakerselskapet ikke får økt overskuddet/redusert underskuddet. Det er imidlertid viktig å være klar over at det ikke er anledning til å gi konsernbidrag uten skattemessig effekt i de tilfeller giverselskapet har skattepliktig inntekt 

mann som deler penger

Hvem kan avgi og motta konsernbidrag? 

Det foreligger krav om at giver og mottaker må være norske selskaper. Morselskapet kan være hjemmehørende i en annen stat, så lenge giver- og mottakerselskapene er hjemmehørende i Norge. Selskapene må i tillegg inngå i samme selskapsrettslige konsern, samt at det foreligger et eierkrav på minimum 90 %. Eier- og stemmeandelskravene må være oppfylt den 31.12 i året konsernbidraget skal gjelde for 

Rammene for konsernbidraget – aksjerettslige regler 

Aksjelovens konsernbidragsregler viser til utbyttereglene i aksjeloven. Avgjørende for konsernbidragets maksimale størrelse er derfor hva som kan deles ut som utbytte.  Det vil i korthet si netto eiendeler korrigert for bunden egenkapital så lenge selskapet etter utdelingen har en forsvarlig egenkapital og likviditet Beslutning om å avgi konsernbidrag treffes av generalforsamlingen, etter styrets forslag.  

Størrelsen på det skatterettslige inntektsfradraget 

Det kan kun kreves fradrag for den delen av konsernbidraget som ligger innenfor den ellers skattepliktige alminnelige inntektDet vil si at giver ikke kan skape et fremførbart underskudd på grunn av konsernbidraget selv om dette er større enn årets skattepliktige inntekt. 

Konsernbidraget er skattepliktig inntekt for mottakeren samme år som det er fradragsberettiget for giveren. Mottakeren kan bruke årets underskudd eller tidligere års fremførbare underskudd til å nøytralisere konsernbidraget. 

Det er viktig å huske at konsernbidraget må gis med skattemessig effekt, som vil si at giver krever fradrag for konsernbidraget i skattemeldingen. Dersom giver har skattepliktig alminnelig inntekt og ikke krever fradrag, vil mottaker likevel være skattepliktig for det mottatte beløp. Dermed vil det kunne oppstå utilsiktet dobbeltbeskatning.  

Mottatt og avgitt konsernbidrag skal rapporteres i eget vedlegg til skattemeldingen, RF-1206. 

Sirkelkonsernbidrag 

Det er anledning til å gi sirkelkonsernbidrag. Sirkelkonsernbidrag vil si at mottakende selskap returnerer mottatt konsernbidrag til det avgivende selskap i samme inntektsår. Dette kan være hensiktsmessig dersom det er behov for å tilføre egenkapital til et selskap, som deretter kan gi konsernbidrag med skattemessig virkning. 

Endring av konsernbidrag 

Normalt besluttes konsernbidrag i forbindelse med årsoppgjøret med effekt for inntektsligningen for forutgående år. Behovet for å gi et konsernbidrag eller øke et allerede avgitt konsernbidrag kan oppstå dersom giver får økt sin inntekt ved skattefastsettingen eller i en endringssak. Selskapet kan endre sin beslutning om konsernbidrag og dermed øke eller redusere vedtatt konsernbidrag, eventuelt gi et konsernbidrag som opprinnelig ikke var planlagt. I så fall kan giver kreve fradrag for det nye beløpet ved å levere endringsmelding etter skatteforvaltningsloven.  

Regnskapsmessig behandling 

Konsernbidrag bokføres ved årsslutt, det vil si datoene for regnskapsavleggelse. Den konkrete bokføringen av konsernbidrag vil avhenge av om det er mor, datter eller søster som er giver og mottaker, samt om konsernbidraget gis innenfor skattepliktig inntekt eller ikke.  

Hjelpemidler 

I dib har du mulighet til å effektivisere prosessen, samt sørge for at du gjør det riktig regnskapsmessig, skattemessig og aksjerettslig 

  • Sjekkliste for viktige skattemessige sjekkpunkter ved konsernbidrag 
  • Beregningsmodell for maksimalt konsernbidrag 
  • Eksempler på bokføring med ulike givere og mottakere

 

Prøv dib kostnadsfritt. 

Relaterte artikler
to personer forran BDO skilt
10.01.2020

BDO fjerner tidstyver og sikrer kvalitet med egne maler integrert i dib

Fagartikler
IFRS
Kundecase
Regnskap
Revisjon

For å være konkurransedyktige i fremtiden, har BDO kontinuerlig fokus på forenkling av arbeidsprosesser. Når det gjelder utarbeidelse av blant annet revisjonsberetninger, har BDO og dib laget en løsning som både er enkel for fagavdelingen i BDO å administrere og samtidig brukervennlig for deres ansatte.

13.11.2019

Konserndannelse og konsolidering

Fagartikler
IFRS
Regnskap
Selskapsrett

Et konsern må avgi konsernregnskap og måten dette gjøres på er ved konsolidering.

12.06.2019

Bærekraftsrapporten – dens muligheter og begrensninger

IFRS
Regnskap
Revisjon

Hans Hoogervorst, formann i IASB, kom i en tale på «the Climate-Related Financial Reporting Conference» inn på bærekraftsrapporteringens muligheter og begrensinger. Han sier at bærekraftsrapportering som bidrar til at investorer forstår hvordan foretakene er påvirket av bærekraftsrelaterte forhold er et skritt i riktig retning. Samtidig advarer Hoogervorst mot overdrevne forventninger til bærekraftsrapportering som en katalysator for endringer knyttet til blant annet klimautfordringer i fravær av politikk og politisk inngrep.

Kunnskapsverktøy

regnskap, revisjon og rådgivning

DIBkunnskap AS | Strandveien 50, Lysaker (Veibeskrivelse) | 95 40 70 70 | post@dib.no