Faglitteratur

I dib finner du integrerte faglitteratur, lover, standarder, avgjørelser og uttalelser. Alle er lagt inn digitalt og er fullt søkbare.

Karnov Lovkommentar – aksjeloven og allmennaksjeloven

Karnov Lovkommentar – aksjeloven og allmennaksjeloven

Margrethe Buskerud Christoffersen, Katrine A. Bach-Gansmo, Kari Birkeland, Gina Bråthen og Hedvig Bugge Reiersen.


Boken gir en oversikt over aksjelovens og allmennaksjelovens bestemmelser, med henvisning til viktige kilder.

IFRS i Norge

IFRS i Norge

Anne-Cathrine Bernhoft, Steinar Sars Kvifte og Kjell Ove Røsok

En samling av fagartikler som redegjør for og illustrerer anvendelsen av IFRS i praksis, og vil være et godt supplement til internasjonal IFRS-litteratur for de som arbeider med IFRS til daglig. Den faglige tilnærmingen til temaene kombineres med stiliserte og praktiske eksempler.

IFRS Blue Book

IFRS Blue Book

IASB (International Accounting Standards Board)

Inneholder de gjeldende IFRS-standarder og tolkninger. Oppdateres årlig i januar. Inneholder kryssreferanser mellom standardene og veiledninger (Illustrative Examples, Implementation Guidance, Basis for Conclusions and Agenda Decisions).

IFRS Red Book

IFRS Red Book

IASB (International Accounting Standards Board)

Inneholder både gjeldende IFRS-standarder og tolkninger, samt standarder og tolkninger som trer i kraft senere. Oppdateres årlig i januar. Inneholder kryssreferanser mellom standardene og veiledninger (Illustrative Examples, Implementation Guidance, Basis for Conclusions and Agenda Decisions).

Fusjon og fisjon – skatt, regnskap, selskapsrett

Fusjon og fisjon – skatt, regnskap, selskapsrett

Torill Hasle Aamelfot, Stig Ingve Bjørken, Sylvi Bjørnslett, Kirsten Lucie Jacobsen, Elin Sætre Løfsgaard, Odd Erik Johansen og Gunlaug Nordheim Wilter

For å gjennomføre en skattefri fusjon eller fisjon, kreves god innsikt i de skatterettslige, selskapsrettslige og regnskapsmessige reglene og samspillet mellom dem. Boken er en praktisk veiledning i gjennomføring av fusjon og fisjon, godt illustrert med eksempler. En del sentrale temaer er drøftet teoretisk og grundig. Andre fagområder som kan ha betydning ved gjennomføringen av fusjoner og fisjoner, er også omtalt.

Skatterett for økonomistudenter

Skatterett for økonomistudenter

Anne Marit Vigdal og Anders Berg Olsen

Med utgangspunkt i praktiske eksempler gir læreboka den forståelsen av skatteretten som studenter i økonomi og administrasjon, regnskap og revisjon trenger. Hovedvekten er på beskatning av næringsdrivende, selskaper og eiere.

Verdivurdering

Verdivurdering

Bjarne Møller og Yngve Kaldestad

Teoretiske modeller og praktiske teknikker for å verdsette selskaper. Verdivurdering gir lesere en praktisk veiledning i å verdivurdere selskaper og eiendeler. Boken gir en helhetlig fremstilling av de ulike problemstillingene man står overfor, og er tilpasset norske forhold.

Revisorloven og revisjonsforordningen – kommentarutgave

Revisorloven og revisjonsforordningen – kommentarutgave

Kjelløkken, Roger Granvang, Terje Bruu, Barbro Ellefsen, Anders Nakstad, Eirik

Boken er ment som oppslagsbok for praktiserende revisorer, lærebok for revisorstudenter og opplysningskilde for andre som ønsker mer kunnskap om regelverket for revisjon og revisorer.
Boken inneholder fyldige kommentarer til hver av bestemmelsene i revisorloven og til revisjonsforordningens artikler.

Regnskapsloven – kommentarutgave

Regnskapsloven – kommentarutgave

DIBkunnskap AS i samarbeid med EY

Boken omtaler bestemmelsene i regnskapsloven. Den gir fyldige kommentarer til hver paragraf i regnskapsloven, og setter bestemmelsene i sammenheng. Der det er aktuelt trekkes også omtale i forarbeider og aktuelle uttalelser inn, samt utviklingen innen internasjonale regnskapsstandarder -IFRS

Bokføringsloven – med kommentarer til lov, forskrifter og god bokføringsskikk

Bokføringsloven – med kommentarer til lov, forskrifter og god bokføringsskikk

Jan Terje Kaaby

Boken gir kommentarer til bestemmelsene i bokføringsloven med forskrifter. I kommentarene omtales forarbeider, bokføringsstandarder og uttalelser om god bokføringsskikk, uttalelser fra Skattedirektoratet og Finansdepartementet, relevante artikler og andre kilder.

Merverdiavgiftshåndboken

Merverdiavgiftshåndboken

Skatteetaten

Denne boken gies kun ut elektronisk. Boken tar sikte på å gi en omtale av bestemmelsene i merverdiavgiftsloven og lov om kompensasjon av merverdiavgift, med særlig vekt på avgiftsmyndighetenes praksis.

Skatte-ABC

Skatte-ABC

Skatteetaten

Skatte-ABC beskriver de materielle skattereglene som gjelder for gjeldende inntektsåret. Skatte-ABC utarbeides av Skattedirektoratet. Hovedformålet med utgivelsen er i første rekke å gi skatteetatens ansatte tilgang til en håndbok med oversikt over aktuelle skatteregler, men intensjon er at også andre utenfor etaten som arbeider med skattespørsmål vil ha stor nytte av Skatte-ABC.

Skatteforvaltningshåndboken

Skatteforvaltningshåndboken

Skatteetaten

Formålet med boken er blant annet å gi en oversikt over gjeldende rett, og omtaler alle bestemmelsene i skatteforvaltningsloven og noen av bestemmelsene i skatteforvaltningsforskriften. Boken er ordnet etter paragrafene i skatteforvaltningsloven, men er likevel ikke en kommentarutgave i tradisjonell forstand. Hver bestemmelse har en rettskildeboks hvor de viktigste forarbeidene, forskriftene og andre rettskilder som omtales under bestemmelsen er samlet.

Skattebetalingshåndboken

Skattebetalingshåndboken

Skatteetaten

Skattebetalingsloven regulerer betaling og innkreving av skatte- og avgiftskrav som innkreves av de kommunale skatteoppkreverne eller skattekontoret. Siktemålet med boken er å gi en oversikt over gjeldende rett på skattebetalingsområdet. Boken er ordnet etter paragrafene i skattebetalingsloven. Siktemålet med boken er å gi en oversikt over gjeldende rett, belyst ved teori, rettspraksis, samt Finansdepartementets, Skattedirektoratets og Tolldirektoratets uttalelser og praksis.

Statens personalhåndbok

Statens personalhåndbok

Statens personalhåndbok.

Statens personalhåndbok (SPH) er et oppslagsverk for lønns- og personalspørsmål i staten. Her finner du oppdatert informasjon om lov, avtaler, administrative bestemmelser og annet regelverk som setter rammer for og regulerer rettigheter og plikter for alle som er ansatt eller søker stilling i staten.

Kunnskapsverktøy

regnskap, revisjon og rådgivning

DIBkunnskap AS | Strandveien 50, Lysaker (Veibeskrivelse) | 95 40 70 70 | post@dib.no