Faglitteratur

I dib finner du integrerte faglitteratur, lover, standarder, avgjørelser og uttalelser. Alle er lagt inn digitalt og er fullt søkbare.

Aksjeloven og allmennaksjeloven – kommentarutgave

Aksjeloven og allmennaksjeloven – kommentarutgave

Magnus Aarbakke, Asle Aarbakke, Gudmund Knudsen, Tone Ofstad og Jan Skåre

Denne kommentarutgaven behandler de tolkningsspørsmål som lovene kan reise. Spørsmålene er besvart med utgangspunkt i lovtekst, lovforarbeider, rettspraksis, teori og den aksjerettslige tradisjon, slik denne er videreført fra eldre aksjelover.

Fusjon og fisjon av selskaper

Fusjon og fisjon av selskaper

Anders H. Liland

Fusjon og fisjon av selskaper behandler selskaps-, skatte- og regnskapsrettslige regler ved sammenslåing og deling av selskaper. Boken behandler også særreglene om fusjon og fisjon av finansforetak, verdipapirfond og samvirkeforetak, samt stiftelse av SE-selskap og SCE-foretak ved fusjon og grenseoverskridende fusjoner og fisjoner. Videre redegjør den for de konsekvenser fusjon og fisjon kan ha både for overdragende og overtakende selskaps medkontrahenter.

Ansvarlige selskaper og indre selskaper

Ansvarlige selskaper og indre selskaper

Magnus Aarbakke, Asle Aarbakke

Boken behandler de rettsreglene som gjelder for ansvarlige selskaper og indre selskaper. Hovedvekten er lagt på rent selskapsrettslige regler, i første rekke selskapsloven av 1985, men også allmenne privatrettslige og offentligrettslige regler omtales. Sentrale kapitler i boken handler om selskapsavtalen, eierrådigheten, gjeldsansvaret, inntreden og uttreden, overdragelse av andeler, avvikling og konkurs.

Verdivurdering

Verdivurdering

Bjarne Møller og Yngve Kaldestad

Teoretiske modeller og praktiske teknikker for å verdsette selskaper. Verdivurdering gir lesere en praktisk veiledning i å verdivurdere selskaper og eiendeler. Boken gir en helhetlig fremstilling av de ulike problemstillingene man står overfor, og er tilpasset norske forhold.

Om oppkjøp av selskaper og virksomhet

Om oppkjøp av selskaper og virksomhet

Ole Kristian Aabø-Evensen

Dette er en samlet fremstilling og analyse av reglene om oppkjøp av selskaper og virksomheter. Boken er et praktisk oppslagsverk på hvordan slike transaksjoner forhandles og gjennomføres. Den gir en helhetlig fremstilling av juridiske, skattemessige, regnskapsmessige og finansielle forhold som partene må ta hensyn til i forbindelse med oppkjøpstransaksjoner.

IFRS i Norge

IFRS i Norge

(Redaktør) Anne-Cathrine Bernhoft, (Redaktør) Steinar Sars Kvifte, (Redaktør) Kjell Ove Røsok

En samling av fagartikler som redegjør for og illustrerer anvendelsen av IFRS i praksis, og vil være et godt supplement til internasjonal IFRS-litteratur for de som arbeider med IFRS til daglig. Den faglige tilnærmingen til temaene kombineres med stiliserte og praktiske eksempler.

IFRS Blue Book

IFRS Blue Book

IASB (International Accounting Standards Board)

Inneholder de gjeldende IFRS-standarder og tolkninger. Oppdateres årlig i januar. Inneholder kryssreferanser mellom standardene og veiledninger (Illustrative Examples, Implementation Guidance, Basis for Conclusions and Agenda Decisions).

IFRS Red Book

IFRS Red Book

IASB (International Accounting Standards Board)

Inneholder både gjeldende IFRS-standarder og tolkninger, samt standarder og tolkninger som trer i kraft senere. Oppdateres årlig i januar. Inneholder kryssreferanser mellom standardene og veiledninger (Illustrative Examples, Implementation Guidance, Basis for Conclusions and Agenda Decisions).

Revisorloven med kommentarer

Revisorloven med kommentarer

Hans Cordt-Hansen, Henning Alme Siebke og Espen Knudsen

Boken er supplert med kommentarer til nye og endrede bestemmelser som gjennomfører EUs revisjonsdirektiv, blant annet de helt nye kapitlene i loven om særlige plikter ved revisjon av foretak av allmenn interesse og om kvalitetskontroll. Kapittel 5 om revisors oppgaver er oppdatert i henhold til de omarbeidede revisjonsstandardene (Clarity-prosjektet). Boken er supplert med lovendringer som følger opp forslag til Skatteunndragelsesutvalget (NOU 2009: 4) og Finansskandaleutvalget (NOU 2008: 16).

Revisorloven og revisjonsforordningen – kommentarutgave

Revisorloven og revisjonsforordningen – kommentarutgave

Kjelløkken, Roger Granvang, Terje Bruu, Barbro Ellefsen, Anders Nakstad, Eirik

Boken er ment som oppslagsbok for praktiserende revisorer, lærebok for revisorstudenter og opplysningskilde for andre som ønsker mer kunnskap om regelverket for revisjon og revisorer.
Boken inneholder fyldige kommentarer til hver av bestemmelsene i revisorloven og til revisjonsforordningens artikler.

Regnskapsloven – kommentarutgave

Regnskapsloven – kommentarutgave

DIBkunnskap AS i samarbeid med EY

Boken omtaler bestemmelsene i regnskapsloven. Den gir fyldige kommentarer til hver paragraf i regnskapsloven, og setter bestemmelsene i sammenheng. Der det er aktuelt trekkes også omtale i forarbeider og aktuelle uttalelser inn, samt utviklingen innen internasjonale regnskapsstandarder -IFRS

Bokføringsloven – med kommentarer til lov, forskrifter og god bokføringsskikk

Bokføringsloven – med kommentarer til lov, forskrifter og god bokføringsskikk

Jan Terje Kaaby

Boken gir kommentarer til bestemmelsene i bokføringsloven med forskrifter. I kommentarene omtales forarbeider, bokføringsstandarder og uttalelser om god bokføringsskikk, uttalelser fra Skattedirektoratet og Finansdepartementet, relevante artikler og andre kilder.

Merverdiavgiftshåndboken

Merverdiavgiftshåndboken

Skatteetaten

Denne boken gies kun ut elektronisk. Boken tar sikte på å gi en omtale av bestemmelsene i merverdiavgiftsloven og lov om kompensasjon av merverdiavgift, med særlig vekt på avgiftsmyndighetenes praksis.

Skatte-ABC

Skatte-ABC

Skatteetaten

Skatte-ABC beskriver de materielle skattereglene som gjelder for gjeldende inntektsåret. Skatte-ABC utarbeides av Skattedirektoratet. Hovedformålet med utgivelsen er i første rekke å gi skatteetatens ansatte tilgang til en håndbok med oversikt over aktuelle skatteregler, men intensjon er at også andre utenfor etaten som arbeider med skattespørsmål vil ha stor nytte av Skatte-ABC.

Skatteforvaltningshåndboken

Skatteforvaltningshåndboken

Skatteetaten

Formålet med boken er blant annet å gi en oversikt over gjeldende rett, og omtaler alle bestemmelsene i skatteforvaltningsloven og noen av bestemmelsene i skatteforvaltningsforskriften. Boken er ordnet etter paragrafene i skatteforvaltningsloven, men er likevel ikke en kommentarutgave i tradisjonell forstand. Hver bestemmelse har en rettskildeboks hvor de viktigste forarbeidene, forskriftene og andre rettskilder som omtales under bestemmelsen er samlet.

Bedrift, selskap og skatt

Bedrift, selskap og skatt

Frederik Zimmer

Boken behandler først og fremst rettsreglene om inntektsbeskatning av næringsvirksomhet, enten denne drives som enkeltpersonforetak eller i selskaps form. Også selskapsdeltakeres og aksjonærers skatterettslige stilling behandles. Et hovedformål er å gi en grunnleggende og inngående fremstilling der nytt og eldre rettsstoff gjøres til gjenstand for en systematisk analyse.

Lærebok i skatterett

Lærebok i skatterett

Frederik Zimmer

Denne boken gir en samlet og systematisk fremstilling av inntektsskatteretten. Det er lagt særlig vekt på å trekke frem de prinsipielle linjene i stoffet. Oppmerksomheten blir derfor først og fremst rettet mot fagets grunnbegreper, grunnstruktur og grunnleggende teknikker. Omfattende analyse av Høyesteretts praksis er med på å gi fremstillingen et jordnært preg. Reglene er satt inn i en rettspolitisk sammenheng, og boken har et avsnitt om metodespørsmål i skatteretten, der også problemene ved omgåelse av skatteregler er gitt en bred behandling.

Skattebetalingshåndboken

Skattebetalingshåndboken

Skatteetaten

Skattebetalingsloven regulerer betaling og innkreving av skatte- og avgiftskrav som innkreves av de kommunale skatteoppkreverne eller skattekontoret. Siktemålet med boken er å gi en oversikt over gjeldende rett på skattebetalingsområdet. Boken er ordnet etter paragrafene i skattebetalingsloven. Siktemålet med boken er å gi en oversikt over gjeldende rett, belyst ved teori, rettspraksis, samt Finansdepartementets, Skattedirektoratets og Tolldirektoratets uttalelser og praksis.

Statens personalhåndbok

Statens personalhåndbok

Statens personalhåndbok.

Statens personalhåndbok (SPH) er et oppslagsverk for lønns- og personalspørsmål i staten. Her finner du oppdatert informasjon om lov, avtaler, administrative bestemmelser og annet regelverk som setter rammer for og regulerer rettigheter og plikter for alle som er ansatt eller søker stilling i staten.

Kunnskapsverktøy

regnskap, revisjon og rådgivning

DIBkunnskap AS | Strandveien 50, Lysaker (Veibeskrivelse) | 95 40 70 70 | post@dib.no