Opprettet : 07.10.2019 | Sist oppdatert : 11.03.2024

Spørsmål og svar om ferie

Fagartikler Lønn og personalHvem bestemmer når ferien skal tas? Kan arbeidstaker kreve ferie i oppsigelsestiden? Her får du svar på de 10 vanligste spørsmålene om ferie.

 1. Hvor lang ferie har ansatte krav på?

Etter ferieloven har alle arbeidstakere krav på 25 virkedager ferie hvert år. Virkedager er alle dager som ikke er søndager eller lovbestemte helge- og høytidsdager, og inkluderer lørdager. I praksis tilsvarer da 25 virkedager ferie, 21 feriedager – 4 uker og 1 dag.

Mange ansatte har gjennom tariffavtale eller bedriftsintern avtale rett på 5 uker ferie. De ekstra feriedagene utover ferieloven blir kalt “avtalefestet” eller “tariff-festet” ferie.

Alle ansatte som er 60 år eller eldre, eller som fyller 60 år i løpet av ferieåret, har rett på en ekstra ferieuke.

I utgangspunktet skal all ferie avvikles i ferieåret.

 

2. Hvem bestemmer når ferien skal avvikles?

Arbeidsgiver skal drøfte tidspunktet for ferien med de ansatte, eventuelt tillitsvalgte, i god tid før ferien skal avvikles. Om partene ikke blir enige er det arbeidsgiver som bestemmer tidspunktet for ferien.

Dersom arbeidstaker krever det, skal arbeidsgiver gi melding om tidspunkt for ferie senest to måneder før ferien tar til. Arbeidstaker kan kreve at minst tre uker av ferien blir lagt til hovedferieperioden fra 1. juni til 30. september. Dette gjelder derimot ikke hvis arbeidstakeren begynte i virksomheten etter 15. august i ferieåret.

Når det gjelder den ekstra ferieuken for arbeidstakere over 60 år, bestemmer arbeidstaker i all hovedsak selv når disse ekstra feriedagene skal avvikles.

 

3. Hva skjer med feriedagene dersom arbeidstaker blir syk før eller i ferien?

En arbeidstaker som blir syk før den avtalte ferien starter, eller underveis i ferien, kan kreve feriedagene utsatt. Arbeidstaker må være 100 % sykemeldt og ha legeerklæring på dette. Ansatte kan kreve ferien utsatt selv ved én dags sykdom. Syke barn gir ikke rett til utsettelse av ferie.

Dersom arbeidstaker blir syk under ferien, kan de feriedagene vedkommende har vært syk utsettes til senere i ferieåret. Krav om utsettelse skal da fremsettes så raskt som mulig etter at arbeidet gjenopptas.

Blir arbeidstaker sykmeldt før ferien, kan hele den planlagte ferien utsettes til senere i ferieåret. Arbeidsgiver må få beskjed om dette senest siste dag før ferien skulle vært avviklet. Arbeidstaker kan også bruke bestemmelsen for utsettelse i løpet av ferien, og kreve utsatt de feriedagene han var syk etter at arbeidstaker er tilbake på jobb.

Retten til utsatt ferie gjelder bare for den lovbestemte ferien. Er arbeidstaker kun delvis sykmeldt avvikles ferien som normalt.

 

4. Kan arbeidsgiver pålegge arbeidstaker å ta ferie i foreldrepermisjonen?

Arbeidsgiver kan ikke pålegge en arbeidstaker å ta ferie i perioden arbeidstaker mottar foreldrepenger. Arbeidstaker kan på den annen side kreve å få avvikle lovbestemt ferie i løpet av sin foreldrepermisjon.

5. Hva beregnes feriepengene av?

Feriepenger beregnes på grunnlag av det arbeidsvederlag (lønnen) den ansatte har fått utbetalt i opptjeningsåret, uavhengig av arbeidsforholdets varighet.

Utbetalinger som inngår i feriepengegrunnlaget:

 • vanlig lønn
 • bonuser/provisjoner gitt på grunnlag av den ansattes personlige arbeidsinnsats
 • overtidsgodtgjørelse
 • ulempe- og smusstillegg
 • skift- og akkordtillegg
 • sykepenger utbetalt i arbeidsgiverperioden og omsorgspenger for inntil 10 dager som er betalt av arbeidsgiver ved barn eller barnepassers sykdom
 • verdien av helt eller delvis fri kost, naturalytelse

Utbetalinger som ikke inngår i feriepengeberegningen:

 • utgiftsgodtgjørelse som bilhold, kost, losji eller andre reiseutgifter
 • utbetalte feriepenger
 • utdanningsstipend
 • andel av nettoutbytte/overskudd
 • fast godtgjørelse som opptjenes og utbetales uavhengig av fravær på ferie, slik som pensjonsinnskudd og forsikringspremier
 • naturalytelser som fri bil, fri telefon, rimelig lån, fri bolig osv.,
 • styrehonorar
 • sluttvederlag
 • sign-on-fees

 

6. Hvor mye feriepenger har den ansatte krav på?

Ifølge ferieloven har den ansatte krav på 10,2 % av feriepengegrunnlaget. Ansatte over 60 år eller som fyller 60 år i ferieåret, har krav på ytterligere 2,3 % av feriepengegrunnlaget, men kun for den delen av feriepengegrunnlaget som er under 6 ganger grunnbeløpet (6G). Det er grunnbeløpet per 31. desember i opptjeningsåret som skal benyttes.

Ansatte som er omfattet av tariffavtale eller annen avtale om fem uker ferie, vil ha en feriepengesats på 12 %.

 

7. Opptjenes det feriepenger når en arbeidstaker er syk?

Arbeidsgiver plikter å betale feriepenger av sykepenger som utbetales i arbeidsgiverperioden.

Når arbeidstaker får utbetalt sykepenger direkte fra NAV, vil NAV utbetale feriepenger for inntil 48 sykepengedager i hvert opptjeningsår. Feriepengene fra NAV utgjør 10,2% av feriepengegrunnlaget. Er det avtalt at arbeidsgiver skal betale full lønn under sykdom, vil arbeidstaker normalt også ha rett til feriepenger av full lønn dersom ikke annet er avtalt.

 

8. Skal/kan arbeidstaker avvikle ferie i oppsigelsestiden?

Dette spørsmålet avhenger av flere ting: om det er arbeidsgiver eller arbeidstaker som har avsluttet arbeidsforholdet, lengden på oppsigelsestiden, og når på året oppsigelsestiden er.

 • Når kan arbeidstaker kreve at ferie avvikles i oppsigelsestiden?

Kun ved tre anledninger kan arbeidstaker kreve at ferie avvikles i oppsigelsestiden:

  1. Der det etter oppsigelsestiden ikke er tid til å avvikle tre uker i hovedferieperioden.
  2. Der arbeidstaker har restferie igjen og oppsigelsestiden er mot slutten av ferieåret. Arbeidsgiver vil likevel kunne bestemme når i oppsigelsestiden arbeidstaker får sin ferie.
  3. Der arbeidstaker er over 60 år og ikke har tatt ut den ekstra ferieuken.

Dette gjelder uavhengig om det er arbeidsgiver eller arbeidstaker som har avsluttet arbeidsforholdet.

 • Når kan arbeidsgiver kreve at arbeidstaker avvikler ferie i oppsigelsestiden?

Hvis arbeidsgiver har avsluttet arbeidsforholdet gjelder følgende:

  1. Oppsigelsestiden er over 3 måneder: arbeidsgiver kan legge ferie i oppsigelsestiden.
  2. Oppsigelsestiden er under 3 måneder: arbeidsgiver kan ikke legge ferie i oppsigelsestiden, med mindre arbeidstaker samtykker.

Hvis arbeidstaker har sagt opp selv kan ferie planlegges og avvikles på vanlig måte i oppsigelsestiden.

 

9. Hvor mye ferie kan man overføre?

Arbeidstaker og arbeidsgiver kan avtale skriftlig at 2 uker av den lovfestede ferien kan overføres fra inneværende til neste ferieår. Ingen av partene kan ensidig kreve overføring av feriedager.

Dersom ferie ikke er avviklet fordi arbeidstaker har vært syk, eller har vært i lovfestet permisjon, vil all lovbestemt ferie som vedkommende har vært forhindret fra å ta bli overført til neste ferieår.

Dersom en arbeidstaker ikke har fått anledning til å ta ut ferie i tråd med ferieloven, og dette ikke skyldes arbeidstakers eget forhold, så vil det foreligger et brudd på ferieloven. Konsekvensen av dette er at ferien og feriepengene automatisk overføres til neste ferieår.

Avtalefestet ferie/tariff-festet ferie er ikke regulert av ferielovens bestemmelser. Med mindre intern avtale eller tariffavtale sier noe annet, kan disse dagene overføres til neste år. Dette kommer da i tillegg til de 2 ukene man kan overføre etter bestemmelsene i ferieloven.

 

10. Kan arbeidstaker motsette seg å ta ferie?

Arbeidstaker kan motsette seg ferieavvikling i den utstrekning feriepengene ikke dekker lønnsbortfallet under feriefraværet. Dette gjelder i all hovedsak nyansatte arbeidstakere. Der arbeidstaker kommer fra et annet arbeidsforhold og har full feriepengeopptjening fra tidligere arbeidsgiver, kan ikke arbeidstaker motsette seg ferieavvikling. Da skal feriepenger fra det tidligere arbeidsforholdet dekke lønnsbortfallet i ferien. For å regne ut hvor mange feriedager som dekkes opp lønnsmessig av feriepengene deler man feriepenger på dagslønn. Dersom bedriften stanser driften helt eller delvis i forbindelse med ferieavvikling, kan arbeidstaker pålegges å avvikle ferie i denne perioden selv om feriepengene ikke dekker lønnsbortfallet.

Relaterte artikler
koffert ute i kulda
08.02.2024

Spørsmål og svar om overføring av ferie

Fagartikler
Lønn og personal

Få svar på de vanligste spørsmålene om overføring av feriedager fra et ferieår til neste.

syk mann
08.03.2024

Spørsmål og svar om egenmelding ved sykdom

Fagartikler
Lønn og personal

Få svar på de vanligste spørsmålene om egenmelding ved arbeidstakers sykdom.

servitør
01.02.2024

Dette må du vite når du ansetter midlertidig

Fagartikler
Lønn og personal

Arbeidsmiljøloven oppstiller flere krav til bruken av midlertidige ansettelser, herunder vikarer. Vi har listet opp 8 punkter arbeidsgiver må ta hensyn til når det ansettes midlertidig.

Kunnskapsverktøy

regnskap, revisjon og rådgivning

DIBkunnskap AS | Strandveien 50, Lysaker (Veibeskrivelse) | 95 40 70 70 | post@dib.no