Opprettet : 08.08.2019 | Sist oppdatert : 01.02.2024

Dette må du vite når du ansetter midlertidig

Fagartikler Lønn og personalArbeidsmiljøloven oppstiller flere krav til bruken av midlertidige ansettelser, herunder vikarer. Vi har listet opp 8 punkter arbeidsgiver må ta hensyn til når det ansettes midlertidig.

1. Grunnlag for midlertidig ansettelse

Hovedregelen i arbeidsmiljøloven er at arbeidstakere skal ansettes fast, men det er anledning til å ansette midlertidig når ett av følgende vilkår er oppfylt:

  • når arbeidet som skal utføres er av midlertidig karakter
  • når det skal utføres arbeidsoppgaver for en arbeidstaker som er midlertidig fraværende, for eksempel ved ferieavvikling, sykdom eller permisjon (vikar)
  • deltaker i arbeidsmarkedstiltak
  • praksisarbeid
  • idrettsutøvere

 

2. Arbeidsgivers drøftingsplikt

Etter arbeidsmiljøloven skal arbeidsgiver drøfte bruken av midlertidig arbeidskraft med virksomhetens tillitsvalgte minst én gang i året. I virksomheter uten fagforeningstillitsvalgte vil det være verneombud eller andre representanter for de ansatte som skal delta i drøftingene. Det er det faktiske grunnlaget for de midlertidige ansettelsene, nødvendigheten, omfanget og konsekvenser for arbeidsmiljøet som skal drøftes.

 

3. Arbeidsavtale ved midlertidig ansettelse

Det skal inngås en skriftlig arbeidsavtale i alle arbeidsforhold, uavhengig av om det er en fast eller en midlertidig ansettelse, og uavhengig av lengden på arbeidsforholdet. Arbeidsavtalen skal inneholde informasjon om forventet varighet og grunnlaget for den midlertidige ansettelsen.

 

4. Oppsigelse ved midlertidig ansettelse

Midlertidige arbeidsavtaler opphører som hovedregel av seg selv ved tidsrommets utløp, eller når arbeidet som arbeidsavtalen er inngått for, er avsluttet. Det kreves altså ikke at det blir gitt noen oppsigelse.

Hvis arbeidsforholdet har vart i mer enn ett år, har arbeidstaker krav på skriftlig varsel om tidspunktet for fratredelsen senest én måned før fratreden. Dersom slikt varsel ikke blir gitt, kan ikke arbeidsgiver kreve at arbeidstaker slutter før én måned etter at et slikt varsel er gitt.

I de tilfeller der arbeidsgiver ønsker å avslutte en midlertidig arbeidsavtale før tidspunktet som er avtalt i arbeidskontrakten, må vanlig oppsigelsesregler følges.

 

5. Konsekvenser av ulovlig midlertidig ansettelse

Dersom vilkårene for midlertidig ansettelse ikke er oppfylt kan arbeidstaker kreve fast ansettelse i virksomheten. Ved uenighet kan arbeidstaker reise sak for domstolen med krav om fast ansettelse og erstatning.

 

6. Fast ansettelse

For midlertidige ansettelser som inngås etter 1. januar 2024 vil arbeidstakeren anses som fast ansatt etter sammenhengende midlertidig ansettelse i tre år, uavhengig av hva som er grunnlaget for den midlertidige ansettelsen.

For midlertidige ansettelser som ble inngått før 1. januar 2024, vil arbeidstaker anses som fast ansatt etter tre eller fire år, avhengig av hva som er grunnlaget for den midlertidige ansettelsen.

Grunnen til at midlertidige ansatte etter en tid har rett til fast ansettelse er fordi midlertidig ansettelse over lengre tid tyder på at det er et stabilt behov for arbeidskraft i virksomheten.

 

7. Rett til sykepenger og ferie som midlertidig ansatt

Midlertidige ansatte har samme rett på sykepenger som fast ansatte. Alle ansatte må ha vært ansatt i 4 uker for å ha rett til sykepenger fra arbeidsgiver og 2 måneder for å ha rett til å benytte egenmelding.

Midlertidig ansatte har krav på like lang ferie som faste ansatte.

Les mer om hvordan dib kan bistå deg i forhold til lønn og personal

Kunnskapsverktøy

regnskap, revisjon og rådgivning

DIBkunnskap AS | Strandveien 50, Lysaker (Veibeskrivelse) | 95 40 70 70 | post@dib.no