Opprettet : 08.08.2019

Dette bør du vite når du ansetter midlertidig

Fagartikler Lønn og personalArbeidsmiljøloven oppstiller flere krav til bruken av midlertidige ansettelser, herunder vikarer. Vi har listet opp 8 punkter som du må ta hensyn til når du ansetter midlertidig.

1. Grunnlag for midlertidig ansettelse

Hovedregelen i arbeidsmiljøloven er at arbeidstakere skal ansettes fast, men det er anledning til å ansette midlertidig når ett av følgende vilkår er oppfylt:

  • Når arbeidet som skal utføres er av midlertidig karakter.
  • Når det er behov for ekstra arbeidskraft på grunn av variasjoner i arbeidsmengde, for eksempel på grunn av sesongmessige svingninger.
  • Når det skal utføres arbeidsoppgaver for en arbeidstaker som er midlertidig fraværende, for eksempel ved ferieavvikling, sykdom eller permisjon.
  • Deltaker i arbeidsmarkedstiltak.
  • Praksisarbeid.
  • Idrettsutøvere.
  • På generelt grunnlag for en periode på inntil 12 mnd.

2. Arbeidsgivers drøftingsplikt

Når man benytter seg av midlertidige arbeidskraft, skal arbeidsgiver minst én gang i året drøfte bruken av midlertidige ansettelser med virksomhetens tillitsvalgte.

3. Arbeidsavtale ved midlertidig ansettelse

Det skal inngås en skriftlig arbeidsavtale i alle arbeidsforhold, uavhengig av om det er en fast eller en midlertidig ansettelse, og uavhengig av hvor lang tid arbeidsforholdet skal vare. Arbeidsavtalen skal inneholde informasjon om forventet varighet og grunnlaget for den midlertidige ansettelsen.

4. Oppsigelse ved midlertidig ansettelse

Midlertidige arbeidsavtaler opphører som hovedregel av seg selv ved tidsrommets utløp, eller når arbeidet som arbeidsavtalen er inngått for, er avsluttet. Det kreves altså ikke at det blir gitt noen oppsigelse. I tilfeller der arbeidsgiver ønsker å avslutte en midlertidig arbeidsavtale før tidspunktet som er avtalt, må vanlig oppsigelsesregler følges. Hvis arbeidsforholdet har vart i mer enn ett år, har arbeidstaker krav på skriftlig varsel om tidspunktet for fratredelsen senest en måned før fratreden. Dersom slikt varsel ikke blir gitt, kan ikke arbeidsgiver kreve at arbeidstaker slutter før én måned etter at et slikt varsel er gitt.

5. Konsekvenser av ulovlig midlertidig ansettelse

Dersom vilkårene for midlertidig ansettelse ikke er oppfylt, kan arbeidstaker kreve fast ansettelse i virksomheten. Ved uenighet kan arbeidstaker reise sak for domstolen med krav om fast ansettelse og erstatning.

6. Krav på fast ansettelse

Arbeidstaker som har vært midlertidig ansatt over lengre tid har etter 3 eller 4 år (avhengig av grunnlaget for midlertidigheten), rett til fast ansettelse. Grunnen til dette er at midlertidig ansettelse over lengre tid tyder på at det er et stabilt behov for arbeidskraft i virksomheten.

7. Rett til sykepenger og ferie som midlertidig ansatt

Midlertidige ansatte har samme rett på sykepenger som fast ansatte. Alle ansatte må ha vært ansatt i 4 uker for å ha rett til sykepenger fra arbeidsgiver og 2 måneder for å ha rett til å benytte egenmelding. Midlertidig ansatte har krav på like lang ferie som faste ansatte.

Les mer om hvordan dib kan bistå deg i forhold til lønn og personal

Kunnskapsverktøy

regnskap, revisjon og rådgivning

DIBkunnskap AS | Strandveien 50, Lysaker (Veibeskrivelse) | 95 40 70 70 | post@dib.no

Webdesign og webutvikling av Increo