Opprettet : 07.10.2019 | Sist oppdatert : 08.03.2024

Spørsmål og svar om egenmelding ved sykdom

Fagartikler Lønn og personalFå svar på de vanligste spørsmålene om egenmelding ved arbeidstakers sykdom.

Egenmelding vil si at arbeidstaker melder fra til arbeidsgiver om at vedkommende er arbeidsufør på grunn av sykdom eller skade, uten å dokumentere fraværet med en legeerklæring.

Hvor lenge må man være ansatt for å kunne bruke egenmelding?

Arbeidstaker må ha jobbet hos arbeidsgiver i minst 2 måneder før egenmelding kan benyttes. Arbeidsuførhet før den tid må dokumenteres med legeerklæring.

mannsom ligger syk

Hvor mange dager kan arbeidstaker bruke egenmelding?

Retten til å dokumentere sykefravær med egenmelding kan begrenses til tre kalenderdager i løpet av en 16 dagers periode (arbeidsgiverperioden). Dette er folketrygdlovens minimumsregler. Innenfor arbeidsgiverperioden kan arbeidsgiver gi rett til å bruke egenmelding ut over 3 kalenderdager. Arbeidsgiver har etter loven en plikt til å drøfte med de tillitsvalgte om virksomheten skal ha en slik utvidet egenmeldingsrett. Arbeidsgiver har rett til å suspendere egenmeldingsretten når arbeidstaker har brukt egenmelding fire ganger i løpet av en 12-måneders periode.

Må egenmelding bekreftes skriftlig for å være gyldig?

Det avhenger av sykefraværsrutinene i virksomheten. Loven stiller ikke krav til skriftlig dokumentasjon, men åpner for at arbeidsgiver kan kreve en skriftlig bekreftelse på den muntlige egenmeldingen. Skriftlig bekreftelse kalles for egenerklæring. Om egenerklæring kreves skal fremgå av virksomhetens sykefraværsrutiner og være kjent for alle ansatte. Dersom det kreves en slik erklæring, og dette ikke blir lagt frem, kan arbeidsgiveren bestemme at retten til sykepenger skal falle bort.

Kan egenmelding benyttes på halve dager?

Nei, egenmelding i forbindelse med egen sykdom kan kun benyttes for hele fraværsdager. Dersom en en arbeidstaker går hjem i løpet av en arbeidsdag på grunn av sykdom er ikke dette en sykefraværsdag i lovens forstand, og fraværet kan ikke dokumenteres med egenmelding. Egenmelding kan kun brukes i arbeidsgiverperioden – som alltid starter første hele fraværsdag. 

Noen arbeidsgivere velger å ha avtaler som sikrer arbeidstakere lønn for sykefravær deler av dag ved å gi lønnet permisjon for timene vedkommende er borte. Andre trekker ansatte i lønn for disse timene.

Kan egenmelding brukes direkte etter en sykmelding?

Nei, for å benytte egenmelding etter en sykmeldingsperiode må arbeidstaker gjenoppta arbeidet minst en dag hvis fraværet er innenfor samme arbeidsgiverperiode.

Egenmelding kan bare brukes i arbeidsgiverperioden. Det medfører at dersom arbeidsgiver har utbetalt sykepenger i en full arbeidsgiverperiode kan arbeidstakeren ikke benytte egenmelding før han eller hun har opptjent ny arbeidsgiverperiode, det vil si fysisk gjenopptatt arbeidet fullt og vært frisk i 16 sammenhengende kalenderdager etter gjenopptakelsen.

Kan en arbeidstaker som er delvis sykmeldt bruke egenmelding?

Nei, en arbeidstaker som har en gradert sykmelding kan ikke benytte seg av egenmelding i sykemeldingsperioden. Dersom arbeidstakeren blir syk utover sykmeldingsgraden på for eksempel 50%, må han eller hun kontakte sykemelder for å få utvidet sykmeldingen.

Kan egenmelding brukes før og etter ferie?

Ja, egenmelding kan benyttes umiddelbart før og etter ferie, og før og etter helligdager.

Hva gjør vi når en arbeidstaker har brukt opp antall egenmeldingstilfeller?

Arbeidstaker mister ikke automatisk retten til å bruke egenmeldinger når det maksimale antall egenmeldinger innenfor en 12 måneders periode overstiges. Arbeidsgiver må aktivt frata arbeidstaker egenmeldingsretten, og arbeidstaker skal få mulighet til å uttale seg.

Les mer om vilkår for bruk av egenmelding i dib, prøv uforpliktende i dag 

Relaterte artikler
28.10.2019

Sykepenger, AAP og pleiepenger ved opphold i EU/EØS-land

Lønn og personal

NAV endrer praksis: Det vil ikke lenger være nødvendig å søke NAV om dispensasjon til å reise til et annet EU/EØS-land ved mottak av sykepenger, arbeidsavklaringspenger og pleiepenger.

Kunnskapsverktøy

regnskap, revisjon og rådgivning

DIBkunnskap AS | Strandveien 50, Lysaker (Veibeskrivelse) | 95 40 70 70 | post@dib.no