Opprettet : 13.03.2020

Skattemessig underskudd i koronatider

Fagartikler Korona Selskapsrett Skatt og mvaFor å håndtere den økonomiske situasjonen i forbindelse med koronaviruset, foreslår regjeringen en midlertidig adgang til å tilbakeføre inntil 30 mill. kroner av selskaps­underskudd i 2020 mot beskattet overskudd de to foregående årene. I dag må slike under­skudd fremføres og trekkes fra mot fremtidige overskudd. Skatteverdien av underskudd i 2020 vil bli utbetalt til bedriftene ved skatteoppgjøret i 2021.

Tiltaket gir et kontanttilskudd til selskap tilsvarende skatteverdien av det tilbakeførte underskuddet. Skatteverdien av underskudd i 2020 vil først bli utbetalt til bedriftene ved skatteoppgjørene i 2021. En sikker refusjon av skatteverdien av et underskudd, forventes å gi positive likviditetsvirkninger ved at banker i en overgangsperiode blir mer villige til å yte kortsiktige lån til selskap som er utsatt for en midlertidig svekkelse. 

Alle næringer likebehandles, men tiltaket vil særlig komme de mest utsatte bedriftene til gode. Den foreslåtte ordningen omfatter etterskuddspliktige selskap og innretninger definert i skatteloven § 2-2. Forslaget omfatter bare aksjeselskap mv. som har gått fra overskudd i 2018 eller 2019, til underskudd i 2020. Dette skal sikre at selskapene som nyter godt av tiltaket, også er egnet til å gå med overskudd. Således unngås det at bedrifter som ikke er egnet til å gå med overskudd, eller som i utgangspunktet ikke driver næring, nyter godt av tiltaket. 

I artikkelen under omtales de vanlige reglene for skattemessig underskudd. De vanlige reglene vil gjelde, i tillegg til de midlertidige reglene som er beskrevet ovenfor.

en som trykker på en kalkulator

Generelt om skattemessig underskudd

Et underskudd kan få virkning skattemessig for følgende år:

  • underskuddsåret, ved overføring av underskudd til fradrag i andre inntekter i samme eller i andre kommuner eller i eventuell ektefelles inntekt
  • senere år, ved fremføring av underskudd
  • tidligere år, ved tilbakeføring av underskudd

 

Overføring av årets underskudd

Når skattyteren har fradragsberettiget underskudd i inntektsåret, kan det kreves skattemessig fradrag for underskuddet i skattyterens øvrige inntekt samme år. Dette gjelder selv om underskudd og inntekt er i forskjellige kommuner.

I utgangspunktet kan skattyteren kreve fradrag for ethvert underskudd oppstått samme år. Det er ingen betingelse at underskuddet er oppstått i virksomhet, men underskuddet må skyldes fradragsberettigede kostnader eller tap. Underskudd er ikke fradragsberettiget når aktiviteten det har oppstått i, ikke har økonomisk formål.

 

Fremførbart underskudd

Dersom en skattyter totalt sett kommer ut med underskudd etter overføring av underskudd i andre inntekter samme år, kan underskuddet fremføres til fradrag mot inntekter i de påfølgende årene. Det er her gitte begrensninger som er nærmere regulert i skatteloven § 14-6. 

Fremføringsadgangen innebærer at underskuddet kan føres mot eventuelt overskudd i senere inntektsår, og således begrense den skattbare inntekten for det senere inntektsåret. 

Det er ikke lenger noen tidsbegrensning for adgangen til fremføring av ikke-benyttet underskudd. Dette gjelder ikke underskudd som i inntektsåret 2005 eller tidligere falt bort som følge av fristreglene som gjaldt den gang, altså 10-årsfristen.

Fremførbart underskudd kan falle bort når selskapet er part i fusjon eller fisjon, eller får endret eierskap i forbindelse med fusjon, fisjon eller annen transaksjon. og det er sannsynlig at utnyttelse av det fremførbare underskuddet er det overveiende motiv for transaksjonen. 

 

Tilbakeføring av underskudd

Når skattyter opphører med virksomheten kan underskudd i opphørsåret som ikke er dekket av andre inntekter samme år, tilbakeføres til fradrag i inntekten året før opphørsåret.

Underskudd som ikke blir dekket av inntekt året før opphørsåret, kan føres til fradrag i inntekt to år før opphørsåret. Er underskuddet oppstått i året før opphørsåret, og det ikke dekkes av annen inntekt i opphørsåret, kan underskuddet tilbakeføres til fradrag i inntekt to år før opphørsåret. Det er ikke adgang til ytterligere tilbakeføring.

 

 

Relaterte artikler
camping i naturen
08.03.2024

Hva gjør vi med ferie når arbeidstakerne er permittert?

Korona
Lønn og personal

Det er ingen egne bestemmelser i ferieloven som regulerer ferieavvikling ved permittering, dermed gjelder ferieloven også under permittering. Innenfor ferielovens grenser kan arbeidsgiver pålegge arbeidstaker ferie, også når vedkommende er permittert. Avtalt ferie løper som normalt.

en som gir penger til en annen
07.04.2020

Kompensasjonsordning for andel av faste kostnader

Korona

Torsdag 2. april presenterte regjeringen sitt forslag til hvilke bedrifter som skal få støtte og hvor mye hver enkelt kan få. Ordningen er ikke på plass ennå, da den først må behandles av Stortinget og deretter må den godkjennes av ESA. Parallelt jobbes det med å få på plass de tekniske løsningene og forskriftene.

bok og kalkulator
31.12.2022

Delårsrapportering

Bank og finans
Fagartikler
IFRS
Korona

Formålet med delårsrapporten er å gi oppdatert og relevant informasjon som er nødvendig for å forstå foretakets resultater og finansielle stilling i den aktuelle perioden.

Kunnskapsverktøy

regnskap, revisjon og rådgivning

DIBkunnskap AS | Strandveien 50, Lysaker (Veibeskrivelse) | 95 40 70 70 | post@dib.no