Opprettet : 04.03.2019 | Sist oppdatert : 31.12.2023

Årsberetning – styrets beretning

Fagartikler RegnskapÅrsberetningen utgjør sammen med årsregnskapet en viktig del av foretakets informasjon til investorer og andre interessegrupper.

Årsberetningen skal supplere årsregnskapet med tilleggsopplysninger og forklaringer for å gi regnskapsbrukerne et utgangspunkt for å bedømme selskapets stilling, resultat og risiko. Formålet er å gi en relativt fullstendig redegjørelse for forhold som vil kunne påvirke verdien av foretaket, eller som på annen måte har betydning for foretakets interessegrupper.

penn og finansielle papirer

Krav til årsberetningens innhold

Årsberetningen er ikke en del av årsregnskapet, men et selvstendig dokument med egne innholdskrav som avlegges sammen med årsregnskapet. Som en følge av at årsberetningen ikke er en del av årsregnskapet, vil det måtte gis lovpålagte opplysninger i årsberetningen, selv om de aktuelle opplysningene fremgår av for eksempel årsregnskapets noteopplysninger. Tilsvarende kan det ikke unnlates å gi noteopplysninger med begrunnelse at de samme opplysninger er gitt i årsberetning.

I tillegg til finansiell informasjon og informasjon om virksomhetens art vil årsberetningen inneholde opplysninger om blant annet fremtidsutsikter, arbeidsmiljø, likestilling og diskriminering, ytre miljø og eierforhold. Store foretak har også krav om å ha en redegjørelse om samfunnsansvar, og for børsnoterte foretak skal årsberetningen inneholde en redegjørelse for praksis og prinsipper for foretaksstyring, derunder retningslinjer for likestilling og mangfold. Disse opplysningene kan også gis i separate dokumenter som det henvises til i årsberetningen. Fra og med årsberetningen for 2022 er det for «større virksomheter» også krav om en redegjørelse for aktsomhetsvurderinger som følger av åpenhetsloven, som må offentliggjøres før 1. juli 2023. Redegjørelsen kan inngå som en del av redegjørelsen om samfunnsansvar, og årsberetningen skal opplyse om hvor redegjørelsen finnes offentlig tilgjengelig.

Regnskapsstandarden for årsberetning legger til grunn en struktur og systematisering av årsberetningen i tråd med opplistingen i regnskapsloven. Rekkefølgen er ikke bindende, men inndelingen i hovedpunkter bør i all hovedsak følges.

Plikt til å utarbeide

Alle typer foretak som er regnskapspliktige skal avgi årsberetning. Det gjelder også norske selskap som utarbeider konsernregnskap og eventuelt selskapsregnskap i samsvar med IFRS

Kravet til årsberetning for små foretak ble fjernet med virkning for regnskapsår avsluttet 31. desember 2017 eller senere. Små foretak som allikevel ønsker å utarbeide en skriftlig redegjørelse for regnskapsåret kan velge å utarbeide denne i samsvar med regnskapslovens krav. Det anbefales da at dette fremkommer innledningsvis i årsberetningen. 

Konsern

Morselskapets årsberetning skal også dekke konsernregnskapet. Dersom det først og fremst er konsernet regnskapsbrukerne fokuserer på bør også årsberetningen gjøre det.  

Frist for å fastsette og innsendelse

Årsberetningen skal fastsettes sammen med årsregnskapet senest seks måneder etter regnskapsårets slutt. Børsnoterte foretak har imidlertid en frist på fire måneder for offentliggjøring. 

Senest én måned etter fastsetting av årsregnskapet, skal regnskapspliktige sende et eksemplar av årsregnskapet, årsberetningen, revisjonsberetningen og eventuelt rapport om betalinger til myndigheter mv. til Regnskapsregisteret.

Undertegning og signatur

For regnskapspliktige som har styre, skal årsregnskapet og årsberetningen underskrives av samtlige styremedlemmer. For regnskapspliktige som har daglig leder, skal også daglig leder underskrive. For regnskapspliktige som verken har styre eller daglig leder, skal deltakerne eller medlemmene underskrive. Både årsregnskap og årsberetning må undertegnes.

Oppbevaring

Årsberetningen er ansett som oppbevaringspliktig regnskapsmateriale og skal oppbevares i Norge i fem år etter regnskapsårets slutt.

Verktøy

I dib finner du mange verktøy som hjelper deg med å utarbeide årsberetningen:

  • Årsberetningssjekkliste
  • Maler for årsberetning for ulike foretaksformer
  • Utfyllende informasjon om innholdet i årsberetningen, derunder redegjørelsen etter åpenhetsloven
Relaterte artikler
mennesker med business rapporter forran seg
20.10.2023

Planlegging av årsoppgjøret

Fagartikler
Regnskap

Årsoppgjøret er en prosess som leder frem til selskapets offisielle årsregnskap. Årsregnskapet skal fastsettes innen seks måneder etter regnskapsårets slutt. God planlegging av årsavslutningen sikrer en effektiv prosess som gir et korrekt regnskap avgitt til riktig tid.

30.09.2023

Konserndannelse og konsernregnskap

Fagartikler
IFRS
Regnskap
Selskapsrett

Et morselskap utgjør sammen med et eller flere datterselskap et konsern. Konsernregnskap er regnskapet for den samlede virksomheten i konsernet, og viser stillingen som om konsernet var én økonomisk enhet.

Kunnskapsverktøy

regnskap, revisjon og rådgivning

DIBkunnskap AS | Strandveien 50, Lysaker (Veibeskrivelse) | 95 40 70 70 | post@dib.no