Sist oppdatert : 15.10.2019

IFRS – International Financial Reporting Standards – Internasjonale regnskapsstandarder

Fagartikler IFRSIFRS står for “International Financial Reporting Standards” og er et felles internasjonalt regnskapsrapportering-språk.

Hva er IFRS og finnes dette på norsk? 

Formålet med å ha et felles språk er å styrke kvaliteten i rapporteringen og sammenlignbarheten mellom selskapene over landegrenseneInvestorer og andre regnskapsinteressenter får grunnlag for å fatte informerte økonomiske beslutninger som bidrar til forbedret kapitalallokering og reduserte kapitalkostnader. 

Standardene og senere endringer i dem oversettes til norsk av Utenriksdepartementet etter hvert som dette innlemmes i norsk rettDib sørger for at oversettelsene konsolideres til en sammenhengende norske versjon som løpende er oppdatert for endringer. 

Hvem må følge IFRS?

Det er i hovedsak børsnoterte foretak som er pliktig til å utarbeide konsernregnskap etter IFRS. I Norge skal også børsnoterte selskap som ikke er konsern anvende IFRS i selskapsregnskapet. I tillegg er foretak som ikke er børsnotert, men som har noterte gjeldspapirer på Oslo Børs, også pliktig til å bruke IFRS.

Store selskaper som har utenlandske datterselskaper bruker også ofte IFRS. Dette for å sikre regnskapsrapportering etter samme regler og derav enklere konsolideringsprosess.

Hvilke regnskapsspråk som er tillatt for norske regnskapspliktige reguleres i regnskapsloven. Kravene er differensierte slik at små foretak har forenklede regler, men de kan velge mer avansert regnskapsspråk. IFRS overstyrer regnskapsloven i den forstand at et foretak som avlegger regnskap etter IFRS ikke er bundet av regnskapslovens regler på områder som er regulert av IFRS.

Forenklet IFRS et er særnorsk regnskapsspråk som et alternativ til GRS. Språket bygger på IFRS, med noen avvik fra bestemmelsene om innregning og måling samt enklere krav til noteinformasjon. Bruk av forenklet IFRS krever derfor at både IFRS’ og regnskapslovens regler beherskes.

Hvilke forskjeller er det mellom IFRS og GRS

IFRS er et svært omfattende regelverk og inneholder mer omfattende notekrav enn GRS. 

Den største prinsipielle forskjellen er at IFRS er balanseorientert og kun poster som oppfyller definisjonene til eiendeler og gjeld føres i balansen, mens alle øvrige poster føres i resultatregnskapetGRS er resultatorientert, og den overordnede målsetningen er å gi en mest mulig fornuftig måling av periodens resultat. Balanseoppstillingen får da en noe mer underordnet rolle 

Hvordan få gode veiledninger til IFRS

Det finnes fagbøker og håndbøker om IFRS. Fagbøkene med IFRS standarer finnes på engelsk og på norsk. EY sin fagbok “IFRS i Norge – en håndbok” er en samling av fagartikler som redegjør for og illustrerer anvendelsen av IFRS i praksis. Den er svært nyttig supplement til standardverket for de som arbeider med IFRS til daglig.

Dib er et digitalt oppslagsverk hvor du finner både norske og engelske standarer, samt utfyllende tolkninger av reglene, som er samlet i en oversiktlig portal. Ved nye standarder lager vi nyttige oversikter over hva dette innebærer for deg av endringer. Ved utarbeidelse av årsregnskap med noter kan du bruke notesjekklisten og eksempelregnskapet som finnes både for IFRS og forenklet IFRS. Du finner også en oversikt over forskjellene mellom IFRS og GRS som er nyttig for konsern med flere regnskapsspråk.

Les mer om IFRS 15 og IFRS 16

Relaterte artikler
graf som går oppover
15.10.2019

IFRS 15 Driftsinntekter fra kontrakter med kunder – en oversikt

Fagartikler
IFRS

Hovedprinsippet i IFRS 15 Driftsinntekter fra kontrakter med kunder, er at det forventede vederlaget inntektsføres etter et mønster som reflekterer overføringen av varer eller tjenester til kunden. IFRS 15 gjelder for alle kontrakter som inngås på eller etter 1. januar 2018, samt eksisterende kontrakter som ikke var fullført på dette tidspunktet.

ifrs 16 med penger symboler
15.10.2019

IFRS 16 Leieavtaler – en oversikt

Fagartikler
IFRS

IFRS 16 Leieavtaler – en standard som etablerer prinsipper foretakene skal anvende for leieavtaler. Dette skal sikre nyttig informasjon til regnskapsbrukerne vedrørende beløp, periodisering og risiko i kontantstrømmer knyttet til avtalene.

ifrs bokstaver
15.10.2019

Slik utarbeider du delårsrapporten i samsvar med kravene i IFRS 16

Fagartikler
IFRS

Allerede i første delårsregnskap etter overgangen til IFRS 16 Leieavtaler i 2019, måtte enkelte vurderinger knyttet til presentasjonen og noteopplysningene være klare. Dette gjaldt blant annet prinsippnote og virkningen av overgangen fra tidligere regler til de nye.

Kunnskapsverktøy

regnskap, revisjon og rådgivning

DIBkunnskap AS | Strandveien 50, Lysaker (Veibeskrivelse) | 95 40 70 70 | post@dib.no