Opprettet : 13.11.2019 | Sist oppdatert : 30.09.2023

Konserndannelse og konsernregnskap

Fagartikler IFRS Regnskap SelskapsrettEt morselskap utgjør sammen med et eller flere datterselskap et konsern. Konsernregnskap er regnskapet for den samlede virksomheten i konsernet, og viser stillingen som om konsernet var én økonomisk enhet.

to som håndhilser, business

Konsern

Et morselskap utgjør sammen med et eller flere datterselskap et konsern. Et foretak som har kontrollerende innflytelse i et annet foretak, for eksempel ved at det eier aksjemajoriteten i det andre foretaket, kalles et morselskap (eierselskapet). Det eide selskapet, det som morselskapet har kontroll over, kalles datterselskap. Når et morselskap har flere datterselskaper, omtales disse innbyrdes som søsterselskaper.

Et konsernforhold kan oppstå enten ved at et eksisterende selskap kjøpes opp eller at det etableres et nytt selskap. Konserndannelse kan også skje ved rettet emisjon, fisjon i et eksisterende selskap, rettet kapitalnedsettelse eller ved kjøp av egne aksjer eller inngåelse av avtale som medfører kontroll over et annet selskap.

Konsernregnskap

Hvert av selskapene i konsernet er selvstendige juridiske enheter som må avlegge separate selskapsregnskap. Morselskapet skal i tillegg avlegge årsregnskap for konsernet, som kalles “konsernregnskap”. Konsernregnskapet er regnskapet for den samlede virksomheten og viser stillingen som om konsernet var én økonomisk enhet. Dette gjøres ved bruk av metodikken kalt “konsolidering”.

Konsolidering

Transaksjoner mellom selskapene i konsernet skal ikke inkluderes i konsernregnskapet, og de må derfor “elimineres” i konsolideringen. Det innebærer at effekten av disse transaksjonene fjernes. I enkelte tilfeller skal eller kan datterselskaper utelates fra konsolideringen. Et datterselskap skal utelates dersom eierandelen er anskaffet med sikte på midlertidig eie og holdes i påvente av salg. Et datterselskap kan også utelates fra konsolideringen dersom utelatelsen ikke har betydning for å bedømme konsernets stilling og resultat.

Omregningsdifferanser

Utenlandske datterselskaper som utarbeider selskapsregnskapene i sin lokale valuta må omregnes til valutaen som brukes i konsernet. Denne omregningen er grunnlaget for «omregningsdifferanser», som klassifiseres som annen egenkapital.

Skatt i konsern

Et konsern er ikke et eget skattesubjekt, men det er derimot selskapene som inngår i konsernet. I utgangspunktet bør skattekostnaden i konsernet utgjøre en prosentandel, tilsvarende inntektsårets skattesats, av konsernets skattemessige resultat. Ved avstemming av konsernets skattekostnad mot skattemessig resultat vil enkelte forhold imidlertid kunne gi noen utfordringer.

Prøv dib og få mer informasjon om konserndannelse og konsernregnskap

Relaterte artikler
man med puslespill som ikke går sammen
04.04.2024

Fusjon og fisjon

Fagartikler
Selskapsrett

Fusjon innebærer at et selskap overdrar samtlige eiendeler, rettigheter og forpliktelser til et annet selskap. Ved fisjon deles et selskap ved at eiendeler, rettigheter og forpliktelser som tilhører selskapet overdras til et eller flere andre selskaper.

Kunnskapsverktøy

regnskap, revisjon og rådgivning

DIBkunnskap AS | Strandveien 50, Lysaker (Veibeskrivelse) | 95 40 70 70 | post@dib.no