Opprettet : 19.11.2019 | Sist oppdatert : 20.10.2023

Planlegging av årsoppgjøret

Fagartikler RegnskapÅrsoppgjøret er en prosess som leder frem til selskapets offisielle årsregnskap. Årsregnskapet skal fastsettes innen seks måneder etter regnskapsårets slutt. God planlegging av årsavslutningen sikrer en effektiv prosess som gir et korrekt regnskap avgitt til riktig tid.

mennesker med business rapporter forran seg

Planlegging

En detaljert plan for årsoppgjøret er et nyttig verktøy. Planen bør spesifisere hva som skal gjøres, hvem som er ansvarlig og med hvilken frist. Et systematisk arbeid med en slik plan gir et godt grunnlag for å fange opp typiske tidstyver og utfordringer. I tillegg sikrer det at årsoppgjørsprosessen er gjenstand for stadig effektivisering.

At alle bidragsytere har samme fokus og jobber mot de samme fristene kan bidra til at unødvendige flaskehalser i forbindelse med årsavslutningen elimineres. En forsinkelse i et ledd kan medføre unødvendig mye tid totalt sett. Det kan også påløpe ekstra kostnader dersom en forsinkelse medfører overtid eller kjøp av ekstern bistand for å ferdigstille regnskapet i henhold til gitte frister.

 

Avstemminger

Avstemminger skal sikre at bokførte saldoer er i samsvar med underliggende dokumentasjon, og underbygge at de fremstår som rimelige og sannsynlige. Gjøres disse jevnlig, er dette en del av god internkontroll siden resultateffekt av nødvendige justeringer og eventuelle korreksjoner tas løpende og ikke bare i siste regnskapsperiode. Det gir bedre kvalitet på regnskapet som verktøy gjennom året og det vil bidra til en mer effektiv årsoppgjørsprosess.

Enkelte kontoer skal alltid være avstemt hver periode med pliktig regnskapsrapportering, og ikke sjeldnere enn hver fjerde måned, jf. bokføringsloven § 5 første ledd. 

 

Forberedelser før årsslutt

For å sikre fullstendig regnskapsmateriale og at regnskapsføringen avsluttes til rett tid, er det fordel å gjøre mest mulig av arbeidet i forkant av årsoppgjøret:

 • Innhente vurderinger fra eksterne parter, som verdivurdering av fast eiendom eller aktuarberegning av ytelsesbaserte pensjonsordninger.
 • Føre løpende oversikter over grunnlag for regnskap og noter, som leieavtaler, låneavtaler, personalstatistikk, merverdianalyser o.l.
 • Varelagertelling kan gjøres i løpet av året dersom varelagersystemet er betryggende.
 • Gjøre en «hard-close» eller interim regnskapsanalyse i forkant, for eksempel pr. oktober eller november. Dette er en teknikk hvor de større estimatene og regnskapspostene som ikke følges opp løpende vurderes og avklares, for deretter eventuelt og justeres pr. 31. desember.

Årsregnskapets innhold

Følgende oppstillinger er aktuelle i et årsregnskap:

 • Resultatregnskap
 • Balanse
 • Noter
 • Kontantstrømoppstilling
 • Egenkapitaloppstilling

Det er ikke krav om kontantstrømoppstilling for små foretak. Videre kan endringer i egenkapitalen angis i noter i stedet for en egen oppstilling.

 

Verktøy

I dib finner du mange verktøy som vil hjelpe deg gjennom årsoppgjørsprosessenF:

 • Årsplan regnskap
 • Årsoppgjørssjekkliste
 • Regnskapsoppstillingsjekkliste og maler
 • Notesjekkliste og maler
 • Avstemmingsmaler
 • Nedskrivningstester o.l.

Bli mer effektiv, prøv dib. 

Relaterte artikler
dame som gjør varetelling
26.09.2023

Varetelling – slik gjør du det

Fagartikler
Regnskap
Revisjon

Dersom du driver med salg av varer, har du trolig ett varelager når du skal avslutte regnskapsperioden. Bokføringsforskriften § 6-1 krever at alle varer skal telles og føres opp med riktig verdi ved regnskapsårets slutt, men mange virksomheter ønsker å gjøre dette hyppigere. Målet med varetellingen er sørge for at varebeholdningen er oppført til korrekt verdi, dvs at den er fullstendig, at alt faktisk finnes på lager og at varene er oppført med rett verdi.

12.06.2019

Bærekraftsrapporten – dens muligheter og begrensninger

IFRS
Regnskap
Revisjon

Hans Hoogervorst, formann i IASB, kom i en tale på «the Climate-Related Financial Reporting Conference» inn på bærekraftsrapporteringens muligheter og begrensinger. Han sier at bærekraftsrapportering som bidrar til at investorer forstår hvordan foretakene er påvirket av bærekraftsrelaterte forhold er et skritt i riktig retning. Samtidig advarer Hoogervorst mot overdrevne forventninger til bærekraftsrapportering som en katalysator for endringer knyttet til blant annet klimautfordringer i fravær av politikk og politisk inngrep.

24.01.2024

Avvikling – regnskapsoppstillinger

Fagartikler
Regnskap
Revisjon
Selskapsrett

Beslutning om å avvikle et aksjeselskap skal treffes av generalforsamlingen med to tredjedels flertall. Ansvaret for selve avviklingen ligger hos styret og styret trer også i stedet for selskapets daglige leder.

Kunnskapsverktøy

regnskap, revisjon og rådgivning

DIBkunnskap AS | Strandveien 50, Lysaker (Veibeskrivelse) | 95 40 70 70 | post@dib.no