Opprettet : 19.11.2019 | Sist oppdatert : 19.11.2020

Planlegging av årsoppgjøret

Fagartikler RegnskapÅrsoppgjøret er en prosess som leder frem til selskapets offisielle årsregnskap. Årsregnskapet skal fastsettes innen seks måneder etter regnskapsårets slutt. Planlegging av årsavslutningen bør starte tidlig på året for å sikre en effektiv prosess som ender ut i et kvalitetsmessig godt regnskap som er avgitt til riktig tid.

mennesker med business rapporter forran seg
mennesker med business rapporter forran seg

En årsplan for regnskapet er da et nyttig verktøy, og den bør inneholde hva som skal gjøres, hvem som er ansvarlige og hvilken frister de har.

Årsplan regnskap

Et systematisk arbeid med en årsplan for regnskapet gir et godt grunnlag for å fange opp typiske tidstyver og utfordringer i forbindelse med et årsoppgjør. I tillegg sikrer det at årsoppgjørsprosessen er gjenstand for stadig effektivisering.

Fordelene med å lage en årsplan og legge handlinger før årsslutt:

 • Resultateffekter i regnskapet av nødvendige korreksjoner kommer gjennom året og ikke bare i siste regnskapsperiode. Det gjelder spesielt dersom det avgis delårsregnskap.
 • Alle ledd i organisasjonen jobber mot de samme frister og har tilsvarende fokus som kan bidra til at unødvendige flaskehalser i forbindelse med årsavslutningen elimineres. En forsinkelse i et ledd kan medføre unødvendig mye tid totalt sett.
 • Unngå ekstra kostnader dersom en forsinkelse medfører at ekstern bistand må leies inn for å bistå selskapet å ferdigstille regnskapet i henhold til gitte frister.

Avstemminger

Avstemminger skal sikre at bokførte saldoer er i samsvar med underliggende dokumentasjon, og underbygge at de fremstår som rimelige og sannsynlige. De bør gjøres jevnlig for å sikre at opplysningene i regnskapssystemet er korrekte gjennom året. Dette er en del av god intern kontroll som gir korrekte perioderapporteringer. Det vil også bidra til at årsoppgjørsprosessen er effektiv. Enkelte kontoer skal alltid være avstemt per datoen for regnskapsrapportering, derunder skattetrekk, arbeidsgiveravgift og skyldig mva.

Forberedelser før årsslutt

For å sikre fullstendig regnskapsmateriale og at regnskapsføringen avsluttes til rett tid, vil det være en stor fordel å gjøre en del arbeid i forkant av årsslutt:

 • Innhente vurderinger fra eksterne parter, som aktuarberegning av ytelsesbaserte pensjonsordninger eller verdivurderinger av fast eiendom.
 • Føre løpende oversikter over grunnlag for regnskap og noter, som leieavtaler, låneavtaler, merverdianalyser o.l
 • Varelagertelling gjøres i løpet av året dersom varelagersystemet er betryggende
 • Gjøre en «hard-close» eller interim regnskapsanalyse i forkant av årsslutt, for eksempel oktober eller november. Dette er en teknikk hvor mange av estimatene og regnskapspostene er vurdert og avklart i løpet av perioden før årsslutt, for deretter å rulles videre til 31. desember

Årsregnskapets innhold

Følgende oppstillinger er aktuelle i et årsregnskap:

 • Resultatregnskap
 • Balanse
 • Noter
 • Kontantstrømoppstilling
 • Egenkapitaloppstilling

Det er ikke krav om kontantstrømoppstilling for små foretak. Videre kan endringer i egenkapitalen angis i noter i stedet for en egen oppstilling.

Verktøy

I dib finner du mange verktøy som vil hjelpe deg gjennom årsoppgjørprosessen.  Hjelpemidler som:

 • Årsplan regnskap
 • Årsoppgjørssjekkliste
 • Regnskapsoppstillingsjekkliste og maler
 • Notesjekkliste og maler
 • Avstemmingsmaler
 • Nedskrivningstester o.l

Bli mer effektiv, prøv dib. 

Relaterte artikler
dame som gjør varetelling
12.05.2022

Varetelling – slik gjør du det

Fagartikler
Regnskap
Revisjon

Dersom du driver med salg av varer, har du trolig ett varelager når du skal avslutte regnskapsperioden. Bokføringsforskriften § 6-1 krever at alle varer skal telles og føres opp med riktig verdi ved regnskapsårets slutt, men mange virksomheter ønsker å gjøre dette hyppigere. Målet med varetellingen er sørge for at varebeholdningen er oppført til korrekt verdi, dvs at den er fullstendig, at alt faktisk finnes på lager og at varene er oppført med rett verdi.

12.06.2019

Bærekraftsrapporten – dens muligheter og begrensninger

IFRS
Regnskap
Revisjon

Hans Hoogervorst, formann i IASB, kom i en tale på «the Climate-Related Financial Reporting Conference» inn på bærekraftsrapporteringens muligheter og begrensinger. Han sier at bærekraftsrapportering som bidrar til at investorer forstår hvordan foretakene er påvirket av bærekraftsrelaterte forhold er et skritt i riktig retning. Samtidig advarer Hoogervorst mot overdrevne forventninger til bærekraftsrapportering som en katalysator for endringer knyttet til blant annet klimautfordringer i fravær av politikk og politisk inngrep.

20.04.2022

Avvikling – regnskapsoppstillinger

Fagartikler
Regnskap
Revisjon
Selskapsrett

Beslutning om å avvikle et aksjeselskap skal treffes av generalforsamlingen med to tredjedels flertall. Ansvaret for selve avviklingen ligger hos styret og styret trer også i stedet for selskapets daglige leder.

Kunnskapsverktøy

regnskap, revisjon og rådgivning

DIBkunnskap AS | Strandveien 50, Lysaker (Veibeskrivelse) | 95 40 70 70 | post@dib.no