Opprettet : 26.11.2020 | Sist oppdatert : 01.12.2023

Skatteregler for julebord og julelunsjer

Fagartikler Lønn og personal Regnskap Skatt og mvaFør det blir sesong for julebord og julelunsjer med samarbeidspartnere, kunder og/-eller ansatte, bør du vite skattereglene. Hva er fradragsberettiget, og hva skal fordelsbeskattes?

forretningsfolk som skåler og har nisseluer på

Skattefritt for de ansatte?

Velferdstiltak er ytelser som henvender seg innad til de personer som er knyttet til bedriften og har til hensikt å øke trivselen og samhørigheten på arbeidsplassen og tilknytning til den. Tiltakene skjer oftest i form av fellesarrangement. Eksempler på slike tiltak er julebord, firmaturer, firmahytte, forestillinger og bedriftsidrettslag.

Ordningen med skattefrie velferdstiltak omfatter ikke foretak uten ansatte, eller foretak med en eller flere ansatte som til sammen ikke har arbeidstid og lønn som tilsvarer én full stilling i foretaket.

Skal et velferdstiltak være skattefritt for de ansatte, må tiltaket bestå av en naturalytelse og anses som et “rimelig” velferdstiltak. I tillegg må tiltaket være for alle eller en betydelig gruppe ansatte i bedriften.

Rimelige velferdstiltak

Ved vurderingen av om velferdstiltaket er rimelig må det blant annet legges vekt på:

  • om velferdstiltaket er vanlig i arbeidslivet,
  • verdien av det enkelte velferdstiltak for den ansatte, og
  • om summen av de enkelte velferdstiltak i året er av mindre økonomisk verdi

Skattefrie velferdstiltak er ikke opplysningspliktige og skal derfor ikke rapporteres i a-meldingen. Det skal heller ikke foretas forskuddstrekk eller beregnes arbeidsgiveravgift.

Skattefrie velferdstiltak er skattemessig fradragsberettigede for bedriften. Dette gjelder også for kostnader til alkohol. Legg merke til at fradragsreglene for bevertningskostnader i forbindelse med representasjon ikke er sammenfallende med dette. Her vil fradragsretten være avskåret dersom det serveres brennevin.

Fradragsberettiget representasjon for bedriften?

Representasjon er tiltak som henvender seg utad til personer, bedrifter, samarbeidspartnere og liknende som ikke er knyttet til bedriften. Representasjon er ofte servering til forretningsforbindelser eller servering i forbindelse med kontakt med offentlige organer, for eksempel ved besøk av delegasjon, pressefolk, foreninger mv. ved omvisninger. Representasjon kan også bestå av reiser til større sportsarrangementer, jakt- og fisketurer o.l. Videre kan det bestå av gaver til forretningsforbindelser eller drift av representasjonsbygninger mv.

Kostnader til representasjon er som hovedregel ikke fradragsberettiget for bedriften. På visse vilkår kan allikevel representasjon i form av bevertning være skattemessig fradragsberettiget.

Utgifter til beskjeden bevertning av kunder eller forretningsforbindelser kan være fradragsberettiget når samtlige av de følgende vilkårene er oppfylt:

  • Den som krever fradraget er næringsdrivende, og kostnaden må knytte seg til virksomheten.
  • Representasjonen foregår i forretningstiden eller i umiddelbar forbindelse med forhandlinger eller varedemonstrasjon.
  • Representasjonen foregår på arbeidsstedet eller, hvis det ikke er kantine eller annen rimelig serveringsmulighet der, på et spisested i nærheten,
  • Det må ikke serveres brennevin. Servering av øl og vin er imidlertid tillatt. Serveres brennevin er ingen av kostnadene fradragsberettigede, heller ikke for maten.
  • Foregår bespisningen utenfor bedriften, må utgiftene ikke overstige kr 541 per person pr. tilfelle for 2023 og kr 562 per person pr tilfelle for 2024. Overskrides beløpsgrensen er ingen av kostnadene fradragsberettigede.

Som dokumentasjon må bilaget påføres formål og navnet på personene som deltar. Dersom den ansatte får kostnadene refundert, må det i tillegg opplyses om navnet på den ansatte, samt navnet på virksomhetene personene representerer.

Relaterte artikler
Gaver
01.12.2023

Gaver og personalrabatter til ansatte

Fagartikler
Lønn og personal

Gaver og personalrabatter som ansatte mottar fra arbeidsgiver eller fra arbeidsgivers forretningsforbindelser vil som hovedregel være skattepliktig for den ansatte. I visse tilfeller kan ytelsene allikevel gis skattefritt til de ansatte.

15.10.2019

Skattefri dekning av flybilletter for pendlerreiser innenfor EØS

Lønn og personal

Endringen vil ha tilbakevirkende kraft og gjelder fra og med inntektsåret 2019.

07.10.2019

Oversikt over endringene i regelverket for utbetaling av diett.

Lønn og personal
Skatt og mva

Utbetaler arbeidsgiver diett på yrkesreiser er det regler og satser for hva som kan utbetales uten å foreta forskuddstrekk. I forkant av hvert inntektsår fastsetter Skattedirektoratet de trekkfrie satsene og reglene for å kunne benytte disse.

Kunnskapsverktøy

regnskap, revisjon og rådgivning

DIBkunnskap AS | Strandveien 50, Lysaker (Veibeskrivelse) | 95 40 70 70 | post@dib.no