Opprettet : 15.10.2019

IFRS 16 Leieavtaler – en oversikt

Fagartikler IFRSIFRS 16 Leieavtaler - en standard som etablerer prinsipper foretakene skal anvende for leieavtaler. Dette skal sikre nyttig informasjon til regnskapsbrukerne vedrørende beløp, periodisering og risiko i kontantstrømmer knyttet til avtalene.

“Leasing” er en viktig måte for mange foretak å få tilgang til eiendeler, skaffe finansiering, samt å redusere sin eksponering for risiko knyttet til eierskapet til eiendelen. Det er derfor viktig at investorer og analytikere får et fullstendig og forståelig bilde av foretakets leasingvirksomhet. Tidligere regnskapsmodell for leieavtaler (IAS 17) la opp til at en leietaker ikke måtte innregne leide eiendeler eller forpliktelser i balansen dersom avtalen kunne klassifiseres som “operasjonell”. Som en konsekvens antas det at omtrent 85 % av alle leieavtaler ikke var balanseførte. Viktig informasjon om vesentlige eiendeler og forpliktelser som ble benyttet i virksomheten ble dermed utelatt. Selskapenes reelle gjeldsgrad var ikke synlig i balansen.

Modellen som nå legges til grunn i IFRS 16 gir regnskapsføring av leieavtaler på samme måte som for finansielle leieavtaler i den gamle standarden. Dette innebærer at leietaker skal: 

 • Balanseføre den leide eiendelen (bruksrettseiendelen) og leieforpliktelsen.
 • Resultatføre avskrivninger av bruksrettseiendelen og rentekostnad på leieforpliktelsen.
 • Klassifisere nedbetaling av hovedstolen i leieforpliktelsen under finansieringsaktiviteter. Rentedelen klassifiseres innen enten operasjonelle aktiviteter eller finansieringsaktiviteter i kontantstrømanalysen.

Selve regnskapsføringen anses ikke å være det mest komplekse området i forbindelse med standarden, men heller det å ha systemer som fanger dataen. 

Praktiske verktøy

I  dib får du en oversikt over IFRS 16 som gir deg informasjon om:

 • hovedtrekkene i standarden
 • unntak og valgmuligheter
 • effekten på regnskapet
 • notekrav
 • nyhetsbrev og artikler

I tillegg finner du en sjekkliste for implementering av IFRS 16 som gir god oversikt over ulike forhold som er påvirket av at standarden er tatt i bruk. Du vil også finne:

 • standarden på norsk og engelsk
 • aktuelle artikler fra Finanstilsynet, ESMA og EY
 • løpende oversikt over endringer i standarden og konsekvensene av dette

Se hvordan vi kan effektivisere ditt IFRS arbeid eller Prøv dib og få tilgang til dette, samt mye mer.

Relaterte artikler
IFRS bøker
30.09.2023

IFRS – internasjonale regnskapsstandarder

Fagartikler
IFRS

IFRS står for “International Financial Reporting Standards” og er et felles internasjonalt regnskapsrapportering-språk.

15.10.2019

Nye agendabeslutninger – derunder den første vedrørende IFRS 16

IFRS

IASBs tolkningsorgan har uttalt seg om blant annet leie av grunn for rørledning, samt hva som avgjør om kryptovaluta skal behandles som varelager eller immaterielle eiendeler.

ifrs bokstaver
15.10.2019

Slik utarbeider du delårsrapporten i samsvar med kravene i IFRS 16

IFRS

Allerede i første delårsregnskap etter overgangen til IFRS 16 Leieavtaler i 2019, måtte enkelte vurderinger knyttet til presentasjonen og noteopplysningene være klare. Dette gjaldt blant annet prinsippnote og virkningen av overgangen fra tidligere regler til de nye.

Kunnskapsverktøy

regnskap, revisjon og rådgivning

DIBkunnskap AS | Strandveien 50, Lysaker (Veibeskrivelse) | 95 40 70 70 | post@dib.no