Opprettet : 15.10.2019 | Sist oppdatert : 15.10.2019

Slik utarbeider du delårsrapporten i samsvar med kravene i IFRS 16

IFRSAllerede i første delårsregnskap etter overgangen til IFRS 16 Leieavtaler i 2019, måtte enkelte vurderinger knyttet til presentasjonen og noteopplysningene være klare. Dette gjaldt blant annet prinsippnote og virkningen av overgangen fra tidligere regler til de nye.

illustrasjon av bokstavene ifrs

Delårsrapporteringen i 2019 og fremover skal være utarbeidet i samsvar med kravene i IFRS 16. Dette gjelder både krav til innregning og måling samt presentasjon, klassifisering og omtale i note. Finanstilsynet sa i sitt rundskriv RFT 4/2018 at «for at delårsrapporteringen i 2019 skal være en oppdatering av siste fullstendige årsregnskap i henhold til IAS 34.6, må foretakene ha gitt nødvendig informasjon i årsregnskapet for 2018. Dersom dette ikke er mulig, må delårsregnskapene inneholde informasjon om overgangseffekter.»

Siden kravene i IAS 34 Delårsrapportering er mindre omfattende enn de opplysningskravene som gjelder for årsregnskapet, må det gjøres en konkret vurdering av hvilken informasjon selskapet skal gi vedørende IFRS 16 i delårsregnskapet i 2019 og fremover. Dersom en leietaker ikke presenterer bruksrettseiendeler og leieforpliktelser atskilt i balanseoppstillingen, skal leietaker opplyse om hvilke regnskapsposter i balanseoppstillingen som omfatter disse regnskapspostene.

Utover dette stiller også IAS 34 krav om noteinformasjon knyttet til betydelig hendelser og transaksjoner, som blant annet innregning av tap ved verdifall på eiendom, anlegg og utstyr, derunder bruksrettseiendeler.

Prøv dib for mer informasjon, maler og sjekklister for IFRS

Kunnskapsverktøy

regnskap, revisjon og rådgivning

DIBkunnskap AS | Strandveien 50, Lysaker (Veibeskrivelse) | 95 40 70 70 | post@dib.no