Opprettet : 09.01.2020

Regelendringer fra 1. januar 2020

Kommune Lønn og personal Regnskap Revisjon Skatt og mvaOversikt over de viktigste endringene innenfor Finansdepartementets ansvarsområde. Endringer innen skatt, lønn og merverdiavgift i 2020.

Regelendringer fra 1. januar 2020

Oversikt over de viktigste endringene innenfor Finansdepartementets ansvarsområde. Endringer innen skatt, lønn og merverdiavgift i 2020.

Skatt:

  • Endring av skattesatser:
   • 3,6 % økning på trinnskatt trinn 1, 2, 3 og 4
   • Personfradrag redusert med 9,3 %
   • Øvre grense for minstefradrag i lønnsinntekt økt med 3,6 %
   • Øvre grense for minstefradrag i pensjonsinntekt økt med 2,8 %
   • Særskilt skattefradrag for pensjonister:
    • Maksimalt beløp økt med 7,8 %
    • Innslagspunkt har økt med 3 %
   • Sats for særskilt skattefradrag for pensjonister har økt med 1,4 %
   • Særskilt fradrag i næringsinntekt for jordbruk mv.
    • 41,7 % økning på inntektsavhengig fradrag
    • 14,4 % økning på maksimalt samlet fradrag
    • 1,8 % økning på nedre grense for fradraget
   • Avskrivningssatser
    • Avskrivningssatsen er økt med 10 % for fruktfelt og 20 % for bærfelt (saldogruppe h (bygg og anlegg, hoteller mv.)

 

  • Lovfesting av omgåelsesregelen. Lovfesting av en generell omgåelsesregel i skatteloven og merverdiavgiftsloven er vedtatt med virkning fra 1. januar 2020

 

  • Nye regler for eiendomsskatt ved kommunesammenslåing. Nye regler for eiendomsskatt ved kommunesammenslåing trer i kraft med virkning fra og med inntektsåret 2020. Den nye kommunen kan i en overgangsperiode på tre år øke skattesatsene med inntil 1 promilleenhet på bolig- og fritidseiendom og 2 promilleenheter på næringseiendom mv. per år. Kommunen kan også velge å sette ned skattesatsene forut for eller i overgangsperioden for å oppnå like satser. Overgangsperioden skal brukes til å harmonisere eiendomsskatten i den nye kommunen. Utskrivingsalternativ og bunnfradrag må være harmonisert fra det første året i overgangsperioden. Det er egne regler for harmonisering av takstene i den nye kommunen.

 

  • Formuesskatt. Det er vedtatt enkelte endringer i formuesskatten. Ikke-børsnoterte aksjer i nystiftede selskaper skal ikke lenger verdsettes basert på aksjekapital og overkurs, men heller følge de samme reglene som andre ikke-børsnoterte aksjer. Det er også vedtatt endringer knyttet til verdsettelsestidspunktet for ikke-børsnoterte aksjer i selskaper som har vært involvert i visse fusjoner. I tillegg er det gjort en mindre justering som innebærer at enkelte selskaper som eier næringseiendom, skal medregne eiendommen til 100 prosent av verdien ved beregningen av selskapets formue. Dette gjelder uavhengig av om verdien bygger på utleie- eller omsetningsverdi. Samtlige av disse endringene får virkning fra og med inntektsåret 2019.

 

  • Redusert maksimal eiendomsskattesats og redusert eiendomsskattegrunnlag for bolig- og fritidseiendom. Maksimal eiendomsskattesats for bolig- og fritidseiendom er redusert fra syv til fem promille. Videre er det innført en obligatorisk reduksjonsfaktor på 30 % ved verdsettelsen av bolig- og fritidseiendom.

 

 • Rentebegrensningsreglene. Det er vedtatt enkelte justeringer i rentebegrensningsreglene. Det foreslås blant annet at overtakende selskap i en fusjon ikke kan benytte den balansebaserte unntaksregelen på selskapsnivå. Endringene trådte i kraft med virkning fra og med inntektsåret 2019.

Avgift

 

  • Avvikling av 350-kroners Det er vedtatt å avvikle dagens fritak for merverdiavgift, særavgifter og toll ved innførsel av varer med verdi under 350 kroner.

 

  • Særavgiftsfritak ved utdeling på veldedig grunnlag

 

  • Veibruksavgift på naturgass på 1,02 kr per sm3.

 

 • CO2-avgift på mineralske produkter brukt i fiske og fangst i nære farvann
  • 1,45 kr/liter mineralolje
  • 1,08 kr/sm3 naturgass
  • 1,63 kr/kg LPG

 

I dib finner du alle regelendringene samt innhold. Prøv dib og få tilgang til dette og mye mer.

Kunnskapsverktøy

regnskap, revisjon og rådgivning

DIBkunnskap AS | Strandveien 50, Lysaker (Veibeskrivelse) | 95 40 70 70 | post@dib.no