Sist oppdatert : 03.12.2019

Den nye omgåelsesregelen – noen viktige endringer

Skatt og mvaMye tyder på at skattytere kan ha unngått skattemessig gjennomskjæring med dagens omgåelsesnorm. Skatteetaten har vært tilbakeholdne med å anføre omgåelse blant annet fordi det har vist seg vanskelig å finne bevis for skattyters motivasjon og formål med disposisjonen. Når det nye loven legger opp til en objektiv, og ikke subjektiv, vurdering av skattyters formål, kan det bety at antall saker der Skatteetaten anfører omgåelse øker.

De faktiske endringene

Loven tar hovedsakelig sikte på å videreføre den ulovfestede omgåelsesnormen slik den er utviklet i rettspraksis. Omgåelsesnormen tillater i dag gjennomskjæring av transaksjoner som “hovedsakelig er skattemessig motivert” og er “illojale mot skattereglene”.

Hovedforskjellene på den lovfestede regelen og dagens omgåelsesnorm er:

Nærmere om hovedformål og totalvurdering

I likhet med tidligere omgåelsesnorm består de nye reglene av et grunnvilkår og en totalvurdering av flere momenter.

Grunnvilkåret er at hovedformålet med en transaksjon eller flere sammenhengende transaksjoner må være å oppnå en skattefordel. I tillegg må totalvurderingen tilsi at transaksjonen strider mot skattereglenes formål.

I henhold til den nye omgåelsesregelen skal totalvurderingen vektlegge blant annet:

a. forretningsmessig egenverdi og andre virkninger av disposisjonen enn skattefordeler i Norge eller i utlandet,
b. skattefordelens størrelse og graden av skatteformål,
c. om disposisjonen er en uhensiktsmessig vei frem til det økonomiske formål med disposisjonen,
d. om samme resultat kunne vært oppnådd på en måte som ikke rammes av denne paragraf,
e. de aktuelle skattereglenes rettstekniske utforming, herunder om en regel er skarpt avgrenset tidsmessig, kvantitativt eller på annen måte,
f. om skatteregler er utnyttet i strid med sitt formål eller grunnleggende skatterettslige hensyn.

Dersom vilkårene for omgåelse er oppfylt i henhold til den nye omgåelsesregelen skal beskatningen gjennomføres slik at den reflekterer det økonomiske innholdet i transaksjonen eller transaksjonsrekken, men bare så langt det er nødvendig for å hindre at skattyter oppnår den urettmessige fordelen som var formålet.

Den nye omgåelsesregelen trer i kraft fra 1. januar 2020.

Flere skatteadvokater forventer å se en økning av antall saker der Skatteetaten anfører omgåelse. Flere vil antagelig også be om bindende forhåndsuttalelser, da man mangler rettspraksis på hvor grensen mellom lovlig tilpasning og ulovlig omgåelse går etter de nye lovreglene.

 

Kunnskapsverktøy

regnskap, revisjon og rådgivning

DIBkunnskap AS | Strandveien 50, Lysaker (Veibeskrivelse) | 95 40 70 70 | post@dib.no