Opprettet : 02.03.2020

Endringer knyttet til mva på e-handel fra 1. april

Skatt og mvaUtenlandske leverandører av varer med verdi under 3000 kroner, må fra 1. april 2020 selv kreve inn merverdiavgift på salg til privatpersoner.
Utenlandske leverandører av elektroniske tjenester til norske forbrukere, fikk allerede fra 1. juli 2011 plikt til å kreve inn og betale merverdiavgift til norske skattemyndigheter gjennom VOES - VAT on Electronic Services.

Forenklet registrerings- og rapporteringsordning – VOEC

Norske skattemyndigheter har etablert en forenklet registrerings- og rapporteringsordning for virksomheter som ikke er hjemmehørende i Norge, og som tilbyr elektroniske tjenester til i Norge. Selgere og markedsplasser som allerede er registrert i VOES-ordningen kan bruke sin eksisterende registrering til å rapportere og betale merverdiavgift på varer med lav verdi. Hvis du bare selger elektroniske tjenester og er registrert i VOES-registeret trenger du ikke foreta deg noe.

Utenlandske leverandører kan enten registrere seg i det norske Merverdiavgiftsregisteret eller i den forenklede registreringsordningen for salg av varer med verdi under 3000 kroner. Den forenklede ordningen, kalt VOEC -VAT on Electronic Commerce, innebærer færre administrative plikter enn Merverdiavgiftsregisteret.

Den forenklede ordningen gjelder ikke for varer med en verdi over 3000 kroner, næringsmidler eller varer som er særavgiftspliktige eller restriksjonsbelagte. For slike varer vil merverdiavgift, særavgifter og toll bli krevd inn ved grensen.

Varer med verdi under 3000 kroner

Vær oppmerksom på at 3000 kroners grensen for VOEC-ordningen gjelder per vare, og ikke per faktura eller transaksjon. Det er verdien av varen på kjøpstidspunktet som er avgjørende. Tilleggskostnader og gebyrer, for eksempel frakt- og forsikringskostnader, skal ikke tas med ved beregning av om salget er innenfor 3000 kroners grensen (men skal inkluderes ved beregning av merverdiavgift). Hvis den aktuelle varen selges i en fremmed valuta, må leverandøren regne om den utenlandske valutaen til norske kroner på kjøpstidspunktet. Det er gitt nærmere krav til hvilken vekslingskurs som skal benyttes.

Kreve inn mva fra kunden på kjøpstidspunktet og merke sendingene

Det er den utenlandske leverandøren som har ansvaret for å beregne og betale innførselsmerverdiavgiften.
Sendingene til norske forbrukere må merkes med et VOEC-identifikasjonsnummer som den utenlandske tilbyderen vil få når den registrerer seg i VOEC-ordningen. Siden merverdiavgift allerede har blitt lagt på kjøpet av varen, blir det ikke krevd inn merverdiavgift på VOEC-varer ved grensepassering.

Overgangsordning

For å lette implementeringen av den nye ordningen er det innført ytterligere forenklinger for nettbutikker og markedsplasser i en overgangsperiode. Disse overgangsbestemmelsene vil bidra til gradvis å integrere alle nettbutikker og e-markedsplasser i VOEC-systemet. Det midlertidige tiltaket består av to elementer:

  • En gradvis implementeringsperiode for nettbutikker og e-markedsplasser
  • Et midlertidig deklarasjonsfritak for varer med en verdi under 350 kroner

 

Skatteetaten har lagt ut informasjon om den nye forenklede registreringsordningen for utenlandske tilbydere av varer med lav verdi. Du kan også lese mer om merverdiavgift på varer med verdi under 3000 kroner eller laste ned utfyllende veiledning til VOEC-ordningen.

Kunnskapsverktøy

regnskap, revisjon og rådgivning

DIBkunnskap AS | Strandveien 50, Lysaker (Veibeskrivelse) | 95 40 70 70 | post@dib.no