Opprettet : 20.02.2019

Styremøter og generalforsamling kan gjennomføres digitalt

Korona SelskapsrettUnder en krisesituasjon, som den vi har med koronaviruset, vil det for mange bedrifter være nødvendig med ekstra styremøter. I tillegg er det mange selskaper som ikke har avholdt ordinær generalforsamling ennå. Under koronapandemien ble midlertidige forskrifter om unntak fra reglene om fysisk møte i aksjelovene, samvirkeloven, selskapsloven og stiftelsesloven, fastsatt i ståtsråd og meddelt Stortinget.

For å sikre at aksjeselskaper kan fatte gyldige beslutninger, peker Nærings– og fiskeridepartementet på følgende regler for AS: 

Generalforsamlinger – forenklet avholdelse, elektronisk deltakelse og forhåndsavstemming 

Styremøter – telefonkonferanse og skriftlig behandling 

Dersom styreleder finner det forsvarlig, kan styrebehandling skje ved telefon- eller videomøte, skriftlig eller på annen betryggende måte.  

Styret kan i en del tilfeller og i konkrete saker gi fullmakt til styreleder for å beslutte vedtak som normalt hører til styret. Dette kan redusere behov for å kalle inn til styremøter. 

Oppnevnelse av varamedlemmer 

Dersom styret ikke har varamedlemmer, kan varamedlemmer velges for å sikre at styret er vedtaksdyktig ved sykdom. Dette kan særlig være aktuelt for selskaper med enestyre 

Oppnevnelse av varamedlemmer forutsetter at vedtektene gir rom for det. Ved oppnevnelse av varamedlemmer, må generalforsamlingen ta hensyn til eventuelle vedtektsbestemmelser om styresammensetning. Hvis slik oppnevning krever endringer i vedtektene, kan vedtektene endres på samme generalforsamlingen hvor valget skjer.  

Varamedlemmer må velges av generalforsamlingen. 

Bruk av stemmefullmakt 

Aksjeeiere kan gi fullmakt til andre til å stemme på generalforsamlingen. Stemmefullmakt kan gis til styreleder eller andre etter aksjeeierens eget ønske. 

Stemmefullmakt kan særlig være aktuelt i selskaper der det er få stemmeberettigede. 

Stemmefullmakt kan lages i forkant av generalforsamlingen, og gjelde generelt eller begrenses til spesielle spørsmål. Fullmakten skal være skriftlig, datert og signert. Elektronisk signatur er likestilt med fysisk underskrift.  

Fullmakten kan angi vilkår for når den trer i kraft, og hvor lenge den skal gjelde. En fullmakt vil også kunne gjelde ved fullmaktsgivers død. Hvis det ikke står noe annet i fullmakten gjelder den bare for førstkommende generalforsamling. Det går an å ha flere fullmektiger i prioritert rekkefølge. 

Overføring av kompetanse fra generalforsamlingen til styret 

Aksjelovgivningen har bestemmelser som gir generalforsamlingen adgang til å overføre kompetanse til styret. Styret kan blant annet få fullmakt til å vedta kapitalforhøyelsererverv av egne aksjer og opptak av konvertible lån (aksjeloven § 11-8). Behovet må vurderes konkret i det enkelte selskapet. 

Samarbeidet mellom styret og daglig leder for å sikre daglig drift 

Styret har det overordnede ansvaret for selskapet og skal fastsette nødvendige planer.  

Et konkret tiltak kan være å gjennomgå og eventuelt revidere styreinstruks og instruks til daglig leder. 

Relaterte artikler
blomst på penger
20.03.2020

Er utbytte forsvarlig i disse koronatider?

Korona
Selskapsrett

Koronaviruset har før til mye usikkerhet i økonomien. Mange selskaper er usikre på om de har tilstrekkelig likviditet til å komme gjennom krisen og om de har grunnlag for videre drift. Det ligger under styrets ansvar å vurdere den økonomiske situasjonen til selskapet som følge av koronautbruddet, og følgelig også hvorvidt det vil være forsvarlig å dele ut utbytte for regnskapsåret 2019 slik situasjonen er nå.

koronavirus og aksje illustrasjon
20.03.2020

Regjeringens strakstiltak for å håndtere den økonomiske situasjonen

IFRS
Korona
Lønn og personal
Regnskap
Revisjon
Selskapsrett
Skatt og mva

Regjeringen har laget følgende forslag til strakstiltak, for å bøte på de økonomiske konsekvensene av koronaviruset for bedriftsmarkedet.

man som trykker på kalkulator
13.03.2020

Skattemessig underskudd i koronatider

Fagartikler
Korona
Selskapsrett
Skatt og mva

For å håndtere den økonomiske situasjonen i forbindelse med koronaviruset, foreslår regjeringen en midlertidig adgang til å tilbakeføre inntil 30 mill. kroner av selskaps­underskudd i 2020 mot beskattet overskudd de to foregående årene. I dag må slike under­skudd fremføres og trekkes fra mot fremtidige overskudd. Skatteverdien av underskudd i 2020 vil bli utbetalt til bedriftene ved skatteoppgjøret i 2021.

Kunnskapsverktøy

regnskap, revisjon og rådgivning

DIBkunnskap AS | Strandveien 50, Lysaker (Veibeskrivelse) | 95 40 70 70 | post@dib.no