Sist oppdatert : 20.03.2020

Er utbytte forsvarlig i disse koronatider?

Korona SelskapsrettKoronaviruset har før til mye usikkerhet i økonomien. Mange selskaper er usikre på om de har tilstrekkelig likviditet til å komme gjennom krisen og om de har grunnlag for videre drift. Det ligger under styrets ansvar å vurdere den økonomiske situasjonen til selskapet som følge av koronautbruddet, og følgelig også hvorvidt det vil være forsvarlig å dele ut utbytte for regnskapsåret 2019 slik situasjonen er nå.

Aksjelovens krav til beregning av utbytte

For å beregne hvor stort utbytte du kan ta ut, er det særlig to forhold som må vurderes:

  • Det er kun selskapets frie egenkapital som kan deles ut
  • Selskapet må etter utdelingen ha en forsvarlig egenkapital og likviditet ut ifra den risiko som virksomheten har

 

Styret sitt ansvar

Styret fremmer forslag til utdeling av utbytte for generalforsamlingen, og utbytte kan ikke deles ut høyere enn det styret foreslår. Det er altså styret som har det overordnete ansvaret for at det ikke deles ut utbytte som er høyere enn forsvarlig. Styrets vurdering må dokumenteres slik at den kan etterprøves. Styret bør derfor sørge for å ta inn i styreprotokollen en grundig redegjørelse for hvilke vurderinger det har gjort i forhold til kravet om forsvarlig egenkapital og likviditet

Dersom utbyttet bryter kravene til likviditet og egenkapital, kan styret bli erstatningsansvarlig.

Som et alternativ til å vedta utbytte i dagens usikre situasjon, kan generalforsamlingen gi styret fullmakt til å beslutte utbytte basert på årsregnskapet for 2019 ved en senere anledning når situasjonen har roet seg.

Foreslått utbytte – ikke vedtatt

Har styret behandlet årsregnskapet for 2019 og foreslått et utbytte, men regnskapet er ennå ikke vedtatt i generalforsamlingen. Må styret vurdere i hvilken grad koronautbruddet har påvirket den økonomiske situasjonen for selskapet, og om utbytte fortsatt kan anses som forsvarlig. Er det ikke forsvarlig, så foreligger det en plikt at styret må trekke eller minske kravet.

Utbytte som ikke er utbetalt

Er utbytte vedtatt i generalforsamlingen, men ennå ikke utbetalt, må styret i dagens situasjon, helt frem til tidspunktet for utbetaling, vurdere om det fortsatt er forsvarlig å utbetale utbyttet. Styret må ta stilling til om kravet til forsvarlig egenkapital og likviditet fortsatt vil være oppfylt etter at utbyttet i tilfelle blir utbetalt. Er konklusjonen at det ikke er forsvarlig å betale ut utbytte, bør styret kalle inn til ekstraordinær generalforsamling og fremme forslag om å omgjøre utbyttevedtaket og legge frem nytt årsregnskap med endret utbytte. Da kan ordningen med forenklet generalforsamling benyttes.

Revisors rolle

Revisors rolle er å etterprøve vurderingen til styre, for å se om selskapet etter utbyttet fortsatt vil ha tilstrekkelig egenkapital og likviditet.  Dersom revisor er uenig i vurderingen styret har gjort, må dette tas opp i nummerert brev til styret. Dersom revisors innspill ikke blir i hensyntatt og de fortsatt ønsker å gå videre med utbytte, bli revisor nødt til å avgi en revisjonsberetning med negativ konklusjon om årsregnskapet og negativ fastsettelseskonklusjon.

I dib finner du alltid oppdaterte sjekklister og maler for:

  • Vurdering av forsvarlig egenkapital
  • Beregning av maksimalt utbytte
  • Ordinær generalforsamling
  • Ekstraordinær generalforsamling
  • Nummererte brev
  • Revisjonsberetninger med negativ konklusjon

dib inneholder har også et tema med utdypende informasjon om styrets erstatningsansvar. Prøv dib kostnadsfritt i dag.

Relaterte artikler
stortinget
21.03.2020

Ny koronalov

Korona
Regnskap
Revisjon

Stortinget har vedtatt en midlertidig lov som vil gi regjeringen fullmakter til å gjennomføre nødvendige og forholdsmessige tilpasninger i en begrenset periode. Loven vil gi norske myndigheter hjemmel til å handle raskt.

koronavirus og aksje illustrasjon
20.03.2020

Regjeringens strakstiltak for å håndtere den økonomiske situasjonen

IFRS
Korona
Lønn og personal
Regnskap
Revisjon
Selskapsrett
Skatt og mva

Regjeringen har laget følgende forslag til strakstiltak, for å bøte på de økonomiske konsekvensene av koronaviruset for bedriftsmarkedet.

20.03.2020

Permitteringer – hva betyr koronatiltakene helt konkret

Fagartikler
Korona
Lønn og personal

Økonomisk krisepakke sikrer nå permitterte full lønn til og med dag 20. Arbeidsgivers plikt til å betale lønn ved permittering reduseres til to dager. Staten overtar ansvaret for å betale arbeidstaker lønn de siste 18 dagene. Tiltakene trer i kraft fra 20. mars 2020.

Kunnskapsverktøy

regnskap, revisjon og rådgivning

DIBkunnskap AS | Strandveien 50, Lysaker (Veibeskrivelse) | 95 40 70 70 | post@dib.no