Opprettet : 28.10.2019

Sykepenger, AAP og pleiepenger ved opphold i EU/EØS-land

Lønn og personalNAV endrer praksis: Det vil ikke lenger være nødvendig å søke NAV om dispensasjon til å reise til et annet EU/EØS-land ved mottak av sykepenger, arbeidsavklaringspenger og pleiepenger.

Endring av praksis ved opphold i utlandet

Etter folketrygdloven er det et vilkår for å motta sykepenger, pleiepenger og arbeidsavklaringspenger at mottaker oppholder seg i Norge. I enkelte tilfeller har NAV gitt dispensasjon etter søknad og en konkret vurdering av saken.

Den 28. oktober 2019 ble det holdt en pressekonferanse hvor Arbeids- og sosialministeren, Riksadvokaten og direktøren for NAV innrømmet at forståelsen og praktiseringen av regelverket har vært feil, og vil bli endret umiddelbart.

Bakgrunnen for endring av praksis er at Trygderetten, i 2017 begynte å avsi kjennelser hvor de la til grunn at EØS-trygdeforordningen gir rett til ytelser under midlertidige opphold i andre EU/EØS-land. NAV tok da en juridisk gjennomgang hvor konklusjonen var, at NAV sin praktisering av EØS sin trygdeforordning fra 2012 har vært feil. NAV har med andre ord ikke tatt nok hensyn til EØS-regelverket.

Direktør i NAV, Sigrun Vågeng, sier på pressekonferansen at: «Vår vurdering er, at vi fra norsk side ikke kan stanse, eller avslå en ytelse på grunnlag av opphold i et EU/EØS-land.» og videre «Nå endrer vi vår praksis for behandling av saker frem i tid. Det betyr altså at du kan få kontantytelser som sykepenger, arbeidsavklaringspenger og pleiepenger under opphold i andre EU/EØS land dersom du oppfyller de andre vilkårene.»

At de andre vilkårene må oppfylles innebærer blant annet at mottakere av sykepenger må oppfylle aktivitetskravet og medvirkningsplikten. Arbeidsgivers oppfølgingsplikt vil også være uendret dersom arbeidstaker reiser til et annet EU/EØS land i perioden det mottas sykepenger.

Alle som siden 2012 har mottatt sykepenger, arbeidsavklaringspenger og pleiepenger og som har mistet retten til disse ytelsene kun fordi de har oppholdt seg i et EU/EØS land, kan ha krav på kompensasjon dersom de har hatt et økonomisk tap.

Kunnskapsverktøy

regnskap, revisjon og rådgivning

DIBkunnskap AS | Strandveien 50, Lysaker (Veibeskrivelse) | 95 40 70 70 | post@dib.no