Opprettet : 02.10.2023 | Sist oppdatert : 02.10.2023

Hvem og hva skal rapporteres til KOSTRA

Fagartikler KommuneKommuner og fylkeskommuner skal rapportere opplysninger om økonomi, ressursbruk og tjenester til staten. Dette følger av kommuneloven, IKS-loven og KOSTRA-forskriften. Hensikten med rapporteringen er å gi informasjon om ressursbruk og tjenesteyting til bruk i nasjonale informasjonssystemer. KOSTRA er en forkortelse for kommune-stat-rapportering.

KOSTRA-forskriften omtaler hvilke regnskapsenheter som skal rapportere, rapporteringsmetode, krav til kvalitet i rapporteringen og hvilke opplysninger som skal rapporteres. 

Følgende regnskapsenheter skal rapportere til SSB 

 • kommuner og fylkeskommuner 
 • kommunale og fylkeskommunale foretak 
 • interkommunale politiske råd (IPR) 
 • kommunale oppgavefellesskap (KO) 
 • interkommunale selskaper (IKS) 

Det er fagdepartementene som fastsetter hvilke opplysninger om ressursbruk og tjenester som skal rapporteres. Oversikter over hvilke opplysninger som skal rapporteres utarbeides av SSB. All rapportering til KOSTRA skal skje elektronisk. 

Følgende årsregnskap skal rapporteres 

 • kommunens eller fylkeskommunens konsoliderte årsregnskap 
 • kommunekassens eller fylkeskommunens årsregnskap 
 • årsregnskapet til kommunale eller fylkeskommunale foretak 
 • årsregnskapet til lånefond 
 • årsregnskapet til IPR (når samarbeidet utarbeider eget årsregnskap) 
 • årsregnskapet til KO (når samarbeidet utarbeider eget årsregnskap) 
 • årsregnskapet til IKS 

Årsavslutningen skal være gjennomført i forkant av rapporteringen.  

Kontoklasser, artskontoer og funksjonskontoer 

Driftsregnskapet, investeringsregnskapet og balanseregnskapet rapporteres på kontoklasser fastsatt av SSB. Inntekter, utgifter, avsetninger og bruk av avsetninger rapporteres fordelt på artskontoer og funksjonskontoer. Eiendeler, gjeld og egenkapital rapporteres fordelt på balansekapitler og sektorkoder.  

Konvertering til KOSTRA kontoplan 

Ved rapportering av årsregnskap som utarbeides etter regnskapsloven må regnskapet først konverteres til KOSTRA kontoplan. Dette er aktuelt for kommunale og fylkeskommunale foretak og IKS som følger regnskapsloven og norsk standard kontoplan.   

Kvartalsrapportering av regnskap 

For kommunekassens og fylkeskommunekassens regnskap er det krav om kvartalsrapportering. Regnskapet skal rapporteres med regnskapsopplysninger (akkumulerte tall) som er registrert i regnskapet ved utgangen av hvert kvartal. Det legges til grunn at regnskapet er ajour etter bokføringsloven. 

Nøkkeltall 

SSB bruker opplysningene til å produsere nøkkeltall som gir grunnlag for å vurdere kommunens/fylkeskommunes prioriteringer, dekningsgrader og produktivitet. Nøkkeltallene benyttes ofte for å sammenligne kommuner/fylkeskommuner på tvers. 

Hjelpemidler 

Med dib kommune får du enkelt oversikt over gjeldende lover, forskrifter og veiledninger på området. KOSTRAhjelp tar utgangspunkt i KOSTRA Hovedveileder og støtter deg i arbeidet med å finne riktig KOSTRA art og KOSTRA funksjoner. Gjør KOSTRA rapporteringen mer effektiv. Prøv dib kommune og KOSTRAhjelp i dag. 

Relaterte artikler
regnskapsplanlegging
29.09.2023

Økonomiplan og årsbudsjett for kommuner og fylkeskommuner

Fagartikler
Kommune

Det å planlegge, budsjettere og følge opp er en kontinuerlig prosess i kommuner og fylkeskommuner. Økonomiplanen og årsbudsjettet vedtas av kommunestyret/fylkestinget før årsskiftet. Årsbudsjettet er bindende, og vedtatte bevilgninger følges opp mot faktisk ressursbruk gjennom året.

regnskapsføring
29.09.2023

Kommuneregnskap – årsregnskap og bokføring

Fagartikler
Kommune

Formålet med årsregnskap etter kommuneloven er å gi brukerne av regnskapet nyttig økonomisk informasjon for beslutnings- og kontrollformål. Sentralt er kontroll med bruken av fastsatte bevilgninger, i tillegg til økonomisk kontroll.

Kunnskapsverktøy

regnskap, revisjon og rådgivning

DIBkunnskap AS | Strandveien 50, Lysaker (Veibeskrivelse) | 95 40 70 70 | post@dib.no