Opprettet : 29.09.2023 | Sist oppdatert : 29.09.2023

Økonomiplan og årsbudsjett for kommuner og fylkeskommuner

Fagartikler KommuneDet å planlegge, budsjettere og følge opp er en kontinuerlig prosess i kommuner og fylkeskommuner. Økonomiplanen og årsbudsjettet vedtas av kommunestyret/fylkestinget før årsskiftet. Årsbudsjettet er bindende, og vedtatte bevilgninger følges opp mot faktisk ressursbruk gjennom året.

Økonomiplanen og årsbudsjettet skal vise kommunestyrets eller fylkestingets

 • prioriteringer og bevilgninger
 • de målene og premissene som økonomiplanen og årsbudsjettet bygger på
 • utviklingen i kommunens eller fylkeskommunens økonomi
 • utviklingen i gjeld og andre vesentlige langsiktige forpliktelser

 

Krav til økonomiplanen og årsbudsjettet

Økonomiplanen og årsbudsjettet skal settes opp i balanse og være realistiske, fullstendige og oversiktlige. Kravet til balanse i økonomiplanen og årsbudsjettet innebærer blant annet at all bruk av midler i årsbudsjettet skal ha dekning i årets tilgang på midler. Både økonomiplanen og årsbudsjettet består av en driftsdel og en investeringsdel.

Eksempler på inntekter og utgifter som hører hjemme under driftsdelen

 • Inntekter fra skatt og rammetilskudd
 • Inntekter fra brukerbetalinger og salg av tjenester
 • Inntekter fra utleie
 • Utgifter til lønn
 • Utgifter til kjøp av varer og tjenester
 • Utgifter til overføringer og tilskudd til andre
 • Avdrag på lån
 • Avskrivninger (utlignes ved en tilsvarende motpost i drift)

 

Eksempler på inntekter og utgifter som hører hjemme under investeringsdelen

 • Utgifter til investeringer i varige driftsmidler og finansielle anleggsmidler
 • Utgifter til tilskudd til andres investeringer
 • Utgifter til utlån
 • Inntekter ved investeringstilskudd anleggsmidler
 • Kompensasjon for merverdiavgift anleggsmidler
 • Mottatte avdrag på utlån
 • Bruk av lån

 

Oppstillinger

Økonomiplanen og årsbudsjettet stilles opp og presenteres i tråd med bestemmelser i budsjett- og regnskapsforskriften Dette inkluderer oppstillingene

 • bevilgningsoversikt drift
 • bevilgningsoversikt investering
 • økonomisk oversikt etter art for drift
 • oversikt over gjeld og andre vesentlige langsiktige forpliktelser

Siden årsbudsjettet og årsregnskapet for kommuneregnskapet er basert på samme grunnleggende prinsipper og stilles opp på samme måte, er det viktig å kjenne til regnskapsreglene også i budsjettarbeidet. Sentralt i denne sammenheng er KRS nr. 4 Avgrensningen mellom driftsregnskapet og investeringsregnskapet og KRS nr. 3 Lån – Opptak, avdrag og refinansiering.

Hjelpemidler

I dib kommune finner du en sjekkliste som kan være støtte i arbeidet med økonomiplan og budsjett. Budsjettsjekklisten omfatter kommunekassen som rettssubjekt og regnskapsenhetene

 • kommunekassen
 • kommunalt foretak
 • interkommunalt samarbeid som ikke er egne rettssubjekt
 • lånefond

Prøv dib kommune i dag, og finn mer om regelverk og arbeidsverktøy.

Kunnskapsverktøy

regnskap, revisjon og rådgivning

DIBkunnskap AS | Strandveien 50, Lysaker (Veibeskrivelse) | 95 40 70 70 | post@dib.no