Opprettet : 08.01.2021 | Sist oppdatert : 16.09.2021

Nye lover og forskrifter for 2021

Fagartikler IFRS Lønn og personal Regnskap Revisjon Selskapsrett Skatt og mvaVi har samlet noen av de viktigste lov- og forskriftsendringer som trådte i kraft 1. januar 2021, for selskapsrett, skatt, mva, personal, revisjon og IFRS

Selskapsrett:

 • Aksjelovene tillater at en del disposisjoner kan skje på grunnlag av en mellombalanse som er fastsatt og revidert etter reglene for årsregnskap. Dette gjelder ekstraordinært utbytte, kapitalnedsettelse, fondsemisjon, selskapets kjøp av egne aksjer, selskapsfinansierte aksjeerverv og enkelte fusjoner. Fra 1. januar må slike mellombalanser registreres i Regnskapsregisteret før de nevnte disposisjonene kan gjennomføres. Mellombalansene trenger ikke være revidert dersom selskapet har registrert beslutning i Foretaksregisteret om å unnlate revisjon.
 • Nye krav til åpenhet om lederlønn. Fra 1. januar får børsnoterte selskaper nye krav til informasjon og rapportering om lederlønninger og godtgjørelser. Målet med de nye reglene er å bevisstgjøre aksjonærene slik at lønnsnivået blir mer forutsigbart.

 

Skatt: 

Formueskatt

 • Verdsettelsesrabatten på aksjer og driftsmidler mv. (herunder næringseiendom) økes fra 35 til 45 % fra og med inntektsåret 2021.
 • Det gjøres også endringer i regelverket som gjelder bruk av den såkalte sikkerhetsventilen for bolig. Hvis skattyter krever det, skal verdien på primærbolig settes ned til 25 % av eiendommens dokumenterte omsetningsverdi. For fritidsboliger er det 30%.
 • Det innføres også en overgangsregel for skattytere som kan få for høye beregnede boligverdier etter kommunereformen. Denne endringen vil få virkning fra og med inntektsåret 2020.

 

Personskatt

 • Skattefri fordel ved ansattes kjøp av aksjer mv. i arbeidsgiverselskapet økes slik at underkursen kan utgjøre inntil 25  % av markedsverdien av aksjen begrenset opp til kr 7 500 per ansatt per inntektsår.
 • Beløpsgrensen for årlige, skattefrie gaver i arbeidsforholdet økes fra kr 2 000 til kr 5 000. Samtidig fjernes vilkåret om at gaven må gis som en generell ordning i bedriften.
 • Det innføres skattefritak for influensavaksine og framtidige pandemivaksiner finansiert av arbeidsgiver.
 • Den nedre grensen for å betale trygdeavgift økes fra kr 54 650 til kr 59 650. Det vil øke frikortgrensen fra kr 55 000 i 2020 til kr 60 000.
 • Det er vedtatt et unntak fra taushetsplikten i skatteforvaltningsloven slik at Skatteetaten kan dele inntektsopplysninger med pensjonsleverandører i arbeidet med obligatorisk tjenestepensjon. I lov om obligatorisk tjenestepensjon er det vedtatt at foretak må rapportere i a-meldingen hvilken pensjonsleverandør de har inngått avtale med.
 • Utleggstrekk etter skattebetalingsloven § 14-5 annet ledd skal rapporteres etter reglene i a-opplysningsloven.
 • Reglene om egen pensjonskonto trer i kraft fra 1. januar. Reglene går ut på at arbeidstakere i bedrifter som har innskuddspensjonsordning, skal få samlet sin pensjonsopptjening fra tidligere arbeidsforhold (pensjonskapitalbevis) og forvalte denne sammen med den pensjonskapital arbeidstaker tjener opp hos sin nåværende arbeidsgiver.
 • Det er vedtatt å endre forfall for forskuddsskatt for personlige skattytere slik at andre og fjerde termin forfaller til betaling en måned senere enn i dag.
 • Satsen i minstefradraget økes fra 45 % av samlet lønn og trygd, til 46  %. Satsen i minstefradraget i pensjonsinntekt økes fra 31 %  til 32 %.
 • Bunnbeløpet i reisefradraget økes fra kr 23 100 til kr 23 900.
 • Skattlegging av renteinntekter på lån fra personlig skattyter til selskaper Ved skattlegging av renteinntekter på lån fra personlig skattyter til selskaper mv., skal inntektene oppjusteres med samme faktor som utbytte (1,44). Endringen trer i kraft straks med virkning fra og med inntektsåret 2020

 

Kildeskatt på renter og royalty mv.

 • Det er vedtatt å innføre 15 % kildeskatt på renter, royalty og leiebetalinger for visse fysiske eiendeler. Kildeskatten ilegges betalinger fra norske selskap til nærstående selskap i lavskatteland. Reglene er gitt virkning fra 1. juli 2021 for renter og royalty, og fra 1. oktober 2021 for leiebetalinger for visse fysiske eiendeler.

 

 Merverdiavgift: 

 • Det er vedtatt å videreføre lav merverdiavgiftssats på 6 % til og med 30. september 2021.
 • Det innføres merverdiavgiftsplikt på alternativ behandling. Endringen får imidlertid ikke virkning for omsetning og formidling av osteopati, naprapati og akupunktur før 1. januar 2022.
 • Det innføres merverdiavgiftsplikt på kosmetisk kirurgi og kosmetisk behandling som ikke er medisinsk begrunnet.
 • Tidfesting av merverdiavgift ved bygge- og anleggsarbeid endres. Fra 1. januar gis det gjennom endring i bokføringsforskriften anledning til å utsette tidspunktet for utstedelse av salgsdokument ved bygge- og anleggsarbeid frem til arbeidet er fullført dersom det ikke er foretatt delbetalinger.

 

 Kompensasjonsstøtteordningen: 

 • Lov om midlertidig tilskuddsordning for foretak med stort omsetningsfall etter august 2020 og forskrift til ordningen er vedtatt og trådte i kraft i desember. En vesentlig forskjell fra den første kompensasjonsstøtteordningen som gjaldt til og med august, er at det nå er krav om bekreftelse fra revisor eller autorisert regnskapsfører før søknaden sendes inn.

 

Revisjon: 

 • Ny revisorlov med tilhørende forskrift trådte i kraft fra 1. januar. Bestemmelsene i den nye revisorloven om utførelsen av revisjonsoppdrag skal anvendes fra og med revisjon av årsregnskap for regnskapsår som starter 1. januar eller senere. Revisjonen av 2020-regnskapene fullføres etter reglene i revisorloven av 1999.

 

IFRS:  

 • For å avhjelpe problemer for de regnskapspliktige ved avleggelsen av 2020-regnskapet, er det fastsatt en midlertidig bestemmelse i forskrift om forenklet anvendelse av IFRS.  Adgangen til å fravike måle- og innregningsregler i IAS 39 gjelder tilsvarende for IFRS 9 så langt de passer. Endringen trådte i kraft 1. januar, og gjelder for regnskapsåret 2020.

 

Personal:  

 • Fra 1.januar forlenges ventetiden fra 12 til 18 uker før dagpengeutbetalingene starter for dagpengemottakere som er “selvforskyldt ledige”.
 • Som følge av covid-19 pandemien ble det innført en rekke særordninger innenfor personalområdet. Noen av ordningene er avviklet, og noen videreføres.

 

Dagpenger

 • Særordninger som er avviklet: Opphør av ventedager i dagpengeordningen, minste reduksjon av arbeidstid for å kunne ha krav på dagpenger er tilbake til 50% og nedre inntektsgrense for å kunne ha krav på dagpenger er tilbake på normalt nivå.
 • Særordninger som videreføres fram til og med 31. mars: Forhøyet dagpengesats.

 

Sykepenger

 • Disse unntaksreglene forlenges til og med 31. mars:
 • Rett til sykepenger ved fravær fra arbeidet på grunn av covid-19 eller mistanke om slik sykdom.
 • Arbeidsgiver får refundert sykepenger for fravær som skyldes covid-19 fra 4. til 16. dag.
 • For sykefravær som skyldes covid-19, yter NAV sykepenger fra og med fjerde dag til selvstendig næringsdrivende og frilansere.

 

Omsorgspenger

 • Følgende særbestemmelser videreføres fram til og med 30. juni:
 • Rett til omsorgspenger når skole eller barnehage er stengt som følge av pandemien
 • Rett til omsorgspenger etter at kvoten er brukt opp dersom det er særlige smittevernhensyn i familien.
 • Rett til omsorgspenger etter at kvoten er brukt opp dersom skolen eller barnehagen er stengt (lokalt eller nasjonalt besluttet).
 • I 2021 er kvotene med syke barn-dager doblet i forhold til det som normalt gjelder. Reglene om at dager med omsorgspenger kan overføres fra en omsorgsperson til en annen, i perioder skole eller barnehage er stengt på grunn av covid-19, er videreført ut 2021.

 

Permittering

Innføring av en ny femdagers lønnsplikt etter 30 ukers permittering, arbeidsgiverperiode II, er utsatt til 1. mars.

Kunnskapsverktøy

regnskap, revisjon og rådgivning

DIBkunnskap AS | Strandveien 50, Lysaker (Veibeskrivelse) | 95 40 70 70 | post@dib.no