Opprettet : 17.11.2021 | Sist oppdatert : 17.11.2021

Mva-fradrag ved installasjon og bruk av ladestasjon

Fagartikler Lønn og personal Skatt og mvaLademulighet for firmabiler og ansattes private biler er aktuelt på mange arbeidsplasser. Skatteetaten har gitt dib en veiledende uttalelse som tar for seg rekkevidden av fradragsrett for merverdiavgift, når det gjelder installasjon og løpende strømkostnader for ladestasjoner. Det bemerkes at en veiledende uttalelse ikke er bindende for Skatteetaten, men at en slik uttalelse likevel gir nyttige betraktninger og vurderingsmomenter, da det per nå ikke foreligger omtale i rettskilder.

Ladestasjon til firmabil på privat adresse 

Fradragsretten vil avhenge av hvilke typer kjøretøy kostnaden gjelder.  

Skatteetaten legger til grunn at det ikke vil foreligge fradrag for ladekostnader til firmabiler som er personkjøretøy, selv om bilen benyttes 100% i næring. Dette er i tråd med de generelle reglene om fradragsrett for kostnader knyttet til firmabiler som er personkjøretøy.  

I tilfeller det er snakk om en firmabil som ikke er et personkjøretøy, og det er arbeidsgiver som bekoster og er reell eier av ladestasjonen, vil installasjonskostnadene gi fradragsrett på lik linje med andre driftsmidler. Når det gjelder strømkostnadene er det kun bruken tilknyttet firmabilen i næringsvirksomheten som vil være fradragsberettiget, basert på et konkret skjønn av antatt bruk. Slik bruk må derfor kunne dokumenteres pålitelig.  

 

Ladestasjon på arbeidsplassen 

I tilfellet det er tilrettelagt for lading på arbeidsplassen, vil fradragsretten avhenge av om arbeidsgiver eier eller leier parkeringsplassen. 

Arbeidsgiver eier parkeringsplassen: 

Det legges til grunn i uttalelsen at det foreligger fradrag for kostnader til installasjon av ladestasjon, samt løpende strømutgifter i arbeidsgivers avgiftspliktige virksomhet, i de tilfeller arbeidsgiver eier kontorlokaler og tilhørende parkeringsplasser. 

Arbeidsgiver leier parkeringsplass i tilknytning til bygg: 

I de tilfellene arbeidsgiver leier både kontorlokaler og parkeringsplass fra samme utleier, som er frivillig registrert, vil det foreligge fradrag for installasjon i de tilfeller det er utleier som foretar anskaffelsene av ladestasjonene. Når det gjelder strømkostnadene vil fradragsrett avhenge av om strøm er inkludert i leien eller ikke. I sistnevnte tilfelle vil type kjøretøy som lades være av betydning for fradragsretten.  

Arbeidsgiver leier parkeringsplass fra parkeringsvirksomhet:  

I de tilfeller arbeidsgiver leier kontorlokaler, men leier parkeringsplassene fra en annen utleier, som driver avgiftspliktig utleie av parkeringsplasser i parkeringsvirksomhet, er det lagt til grunn at fradragsretten vurderes etter type kjøretøy som lades. Dette innebærer at det nektes fradrag for personkjøretøy enten det er privatbil eller firmabil, mens det foreligger fradrag for andre kjøretøy. Det legges i dette tilfelle til grunn at det er parkeringsvirksomheten som foretar installering og drift av elbilladere på sine parkeringsplasser.  

 

Hjelpemiddel og oppslag 

Se mer om Skatteetatens vurderinger og betraktninger i temaet om ladestasjoner i dib. Prøv dib kostnadsfritt. 

 

 

Kunnskapsverktøy

regnskap, revisjon og rådgivning

DIBkunnskap AS | Strandveien 50, Lysaker (Veibeskrivelse) | 95 40 70 70 | post@dib.no