Opprettet : 15.11.2019 | Sist oppdatert : 26.09.2023

Varetelling – slik gjør du det

Fagartikler Regnskap RevisjonDersom du driver med salg av varer, har du trolig ett varelager når du skal avslutte regnskapsperioden. Bokføringsforskriften § 6-1 krever at alle varer skal telles og føres opp med riktig verdi ved regnskapsårets slutt, men mange virksomheter ønsker å gjøre dette hyppigere. Målet med varetellingen er sørge for at varebeholdningen er oppført til korrekt verdi, dvs at den er fullstendig, at alt faktisk finnes på lager og at varene er oppført med rett verdi.

dame som gjør varetelling

Planlegg varetellingen

  • Sørg for at en person er ansvarlig for gjennomføring av varetellingen
  • Sørg for at du har oversikt over hvilke varer som skal tas med i varetellingen. Tenk også på varer som ikke er fysisk på lageret, men som virksomheten eier, som utlånte varer, fjernlagre, delelagre og deler i arbeids-biler etc.
  • Det kan være lurt å rydde i forkant, både i butikk og på lageret, for å unngå unødig tidsbruk og gjøre det lettere å telle
  • Etabler en telle-instruks slik at alle utfører oppgaven likt
  • Avtal med revisor når de kan komme på kontroll

 

Tidspunkt:

Tidspunktet for varetellingen bør være nært opptil årsavslutning 31. desember. Selskap som har lagerregnskap kan foreta opptelling i løpet av året, forutsatt at tilgang og avgang mellom opptellingstidspunktet og 31. desember kan dokumenteres tilfredsstillende.

Dokumentasjon

Varetellingen skal dokumenteres med varetellingslister. Disse skal være daterte, det skal fremgå hvem som har foretatt tellingen og dersom de er på papir, skal de være nummererte. De skal også inneholde:

  • Varens art
  • Mengde, med angivelse av måleenhet
  • Verdi for hver enkelt vare, anskaffelseskost
  • Summeringskolonne for hver varelinje

De fleste lagersystem gir mulighet for å ta ut oversikt over artiklene i lageret, som kan benyttes som utgangspunkt for tellingen. Sørg da for at det tas ut oversikter som ikke viser hva systemet har som mengde på telletidspunktet!

Regnskapsmessig og skattemessig verdi på varene

Det er ulike regler for verdsettelse av lageret regnskapsmessig og skattemessig, og begge verdier skal fremkomme av telle-listene. Regnskapsmessig skal du bruke laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. Skattemessig verdi på varene er alltid anskaffelsesverdien (eller tilvirkningskost for egenproduserte varer). Ukurante varer må kastes eller selges før du kan få skattemessig fradrag for disse. Er du ikke regnskapspliktig, kun bokføringspliktig, trenger du kun å forholde deg til skattereglene.

Ukurante varer

Regnskapsmessig skal du nedskrive varelageret for ukurans eller prisfall. Begrepet ukurans benyttes om produkter som av ulike årsaker ikke kan selges til ordinær pris eller anvendes til sitt opprinnelige formål. Varen kan være utdatert, i stykker etc. Ukurans kan skyldes skifte i mote, konkurranse med nye varer som bedre dekker samme behov, teknologisk ut-datering, generelt nedsatt kjøpekraft hos vedkommende kundegrupper o.l.

Varer verdsatt til virkelig verdi skal vises som egen gruppe i varelagerlisten.

Forskjell mellom den skattemessige og regnskapsmessige verdien fører til en midlertidig forskjell, som gir utsatt skatt eller utsatt skattefordel.

Hjelpemidler til forberedelser av varetelling:

I dib har vi utviklet en egen veiledning for varetelling. Vi gir deg tilgang til verktøy som varetellingssjekkliste, varetelleliste, skjema for verdsettelse og avstemming av varelager med mer.  Prøv dib kostnadsfritt i dag.

Kunnskapsverktøy

regnskap, revisjon og rådgivning

DIBkunnskap AS | Strandveien 50, Lysaker (Veibeskrivelse) | 95 40 70 70 | post@dib.no