Opprettet : 18.01.2021 | Sist oppdatert : 27.01.2022

Slik er den nye revisorloven

Fagartikler RevisjonDen nye revisorloven skal bidra til å sikre høy tillit til revisjonstjenester i Norge og gi revisjonsregulering som er i samsvar med EØS-retten. Loven trådte i kraft 1. januar 2021.

Bestemmelsene i den nye revisorloven om utførelsen av revisjonsoppdrag, skal anvendes for årsregnskap og regnskapsår som starter 1. januar 2021 eller senere. Revisjonen av 2020-regnskapene fullføres etter reglene i revisorloven av 1999.

Vi har oppsummert noen av de viktigste nyhetene i den nye revisorloven: 

Krav til utdanning 

 • Må ha mastergrad i regnskap og revisjon for å få godkjenning som statsautorisert revisor.  
 • Alle godkjente revisorer r tittelen statsautorisert revisor. Tittelen registrert revisor skal ikke benyttes etter 1. januar 2021. 
 • Etterutdanning for å beholde revisorgodkjenningen øker fra 105 til 120 timer for hver treårsperiode. 
 • Etter den nye loven, kan alle godkjente revisorer med revisorregisternummer ha oppdragsansvar, uten å søke Finanstilsynet.  
 • Nytt vilkår om å være skikketsom innebærer å kunne utføre yrket på en forsvarlig måte. 
   

Uavhengighet 

 • Kretsen av nærstående reduseresEtter ny lov begrenses kretsen av nærstående til personer i samme husstand – ektefelle eller samboer, og hjemmeboende barn. 
 • Hvis det er utført internrevisjon for en klient, kan ikke revisjonsforetaket påta seg revisjonsoppdraget for samme klient før det har gått ett år (avkjølingsperiode). 
 • For foretak av allmenn interesse (noterte foretak, banker, kredittforetak og forsikringsforetak) vil Revisjonsforordningen gjelde som lov i Norge. Den fastsetter særlige krav ved revisjonen. 
 • Kravene til å vurdere og dokumentere uavhengigheten tydeliggjøres i den nye loven.  Det blir mer omfattende krav til å identifisere og dokumentere forhold som kan utgjøre en risiko for revisors uavhengighet. 

 

Nummerert skriftlig kommunikasjon med styre 

I ny lov er det et mer overordnet krav om å kommunisere skriftlig til styret. Det presiseres at det er spesielt viktig å kommunisere vesentlige mangler i foretakets interne kontroll, brudd på bokføringsreglene og andre lovkrav samt avdekkede misligheter. Rapporteringen til styret skal være mer relevant. Revisor skal skriftlig kommunisere forhold som styret bør være kjent med for å kunne ivareta sitt ansvar og oppgaver. Den lovpliktige kommunikasjonen med styret skal fortsatt nummereres, men behøver ikke å gis i brevs form.  

Revisjonsberetningen 

De særnorske uttalelsene i revisjonsberetningen skal fjernes. Det gjelder følgende: 

 • Uttalelsen om bokføringen (registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger). 
 • Opplysningen om det er gjennomført pliktig møte mellom styret og revisor. 
 • Revisors uttalelse om årsberetningen utvides noe i tråd med EU-reglene.
   

Revisors oppgaver og ansvar 

 • Revisors rolle er tydeliggjort når det gjelder økonomisk kriminalitet og bokføring.
 • Dette er knyttet til bestemmelsene om at revisor er allmennhetens tillitsperson ved utførelsen av lovfestet revisjon og god revisjonsskikk. 
 • Det innføres en egen lovbestemmelse om at revisor skal utføre revisjonen med profesjonell skepsis. 
 • Det lovfestes sentrale kriterier for utpeking av oppdragsansvarlig revisor. Sikring av revisjonskvalitet, uavhengighet og kompetanse skal være de viktigste kriteriene. 

 

Oppbevaringstid 

Oppbevaringstiden for oppdragsdokumentasjon reduseres fra 10 til 5 år. Dette gjelder for hele dokumentasjonen, inkludert nummerert skriftlig kommunikasjon med styret (nummererte brev). 

Kvalitets- og risikostyring 

Ny lov inneholder krav til organisering, styring og kontroll av virksomheten som er tydeligere enn i tidligere lov. Bestemmelsene er i samsvar med EU-reglene. Finanstilsynets risikostyringsforskrift er innført for revisjonsforetak. Det er nyttig å gjennom eksisterende rutiner og oppdatere ISQC1-dokumentet.  

Revisorer som driver i ENK – registrering og revisjonsplikt 

Revisorer som driver enkeltpersonforetak (ENK) blir underlagt revisjonsplikt fra og med regnskapsåret 2021. Enkeltpersonforetaket  være registrert i Foretaksregisteret fra 1.januar 2021.  

 

Prøv dib og få full oversikt over den nye revisorloven, samt få tilgang til praktiske hjelpemidler.  

Kunnskapsverktøy

regnskap, revisjon og rådgivning

DIBkunnskap AS | Strandveien 50, Lysaker (Veibeskrivelse) | 95 40 70 70 | post@dib.no