Opprettet : 03.02.2020 | Sist oppdatert : 08.03.2022

Foreldrepermisjon- tips til arbeidsgivere

Fagartikler Lønn og personalI denne artikkelen får du tips om hva du som arbeidsgiver bør være oppmerksom på når en arbeidstaker skal ut i foreldrepermisjon.

Planlegg i tide

Fordi foreldrepermisjon har en del praktiske konsekvenser er arbeidsgiver avhengig av at arbeidstaker melder i fra til arbeidsgiver i god tid før permisjonen starter. Arbeidsmiljøloven har frister for når arbeidstaker senest skal varsle om permisjoner. Disse fristene varierer avhengig av lengden på permisjonen. Permisjoner på 12 uker eller mer skal varsles senest 4 uker i forveien. Permisjoner utover ett år skal varsles senest 12 uker i forveien. Hovedregelen i arbeidsmiljøloven er likevel at permisjoner skal varsles til arbeidsgiver snarest mulig. Skapes det en kultur hvor familieforøkelse blir møtt med positive holdninger fra ledelsen vil arbeidstakere være mer villige til å melde ifra i tidlig. 

Når arbeidstaker har varslet om permisjon, anbefaler vi at det så tidlig som mulig kalles inn til et møte. Spørsmål som må avklares er blant annet om det er behov for tilrettelegging av arbeidet, eventuelt omplassering til annet arbeid og hvor lang permisjon arbeidstaker planlegger å ta.

baby hånd

Lengden på foreldrepengeperioden

Den samlede stønadsperioden for foreldrepenger ved fødsel er 49 uker med 100 prosent dekningsgrad og 59 uker med 80 prosent dekningsgrad. For adopsjon er den samlede foreldrepengeperioden 46 uker med 100 prosent dekningsgrad og 56 uker ved 80 prosent dekningsgrad. Ved tvillingfødsler, eller hvis to barn blir adoptert samtidig, blir perioden utvidet med henholdsvis 17 uker og 21 uker. Valget av dekningsgrad er endelig og kan ikke omgjøres når permisjonen først har begynt. Barne- og familiedepartementet har foreslått forlenging av foreldrepengeperioden ved 80 prosent dekningsgrad, men dette er ikke vedtatt. 

Foreldre kan også velge delvis permisjon, det vil si at uttak av foreldrepenger kombineres med jobb. Permisjonen kan enten tas ut som færre arbeidsdager per uke, eller kortere daglig arbeidstid. En slik løsning krever at det inngås en skriftlig avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Det er bare når delvis permisjon vil føre til “vesentlig ulempe for virksomheten” at arbeidsgiver kan nekte å inngå avtale om delvis permisjon. Hovedregelen er at arbeidstakers ønsker for gjennomføring i størst mulig grad skal innfris.

Fars eller medmors permisjon i forbindelse med fødsel

I forbindelse med fødsel har far, medmor, eller den som bistår mor under graviditeten, rett til to uker omsorgspermisjon.

Permisjonen gir rett til fri fra arbeidet, men innebærer ingen rett til lønn fra arbeidsgiver.

Mange arbeidsgivere velger likevel å dekke lønn i hele eller deler av de 2 ukene. Retten til kompensasjon ved uttak av omsorgspermisjon kan være regulert i tariffavtale eller følge av virksomhetens personalhåndbok eller lignende.

En nylig regelendring gir arbeidstakere som har fått barn 2. august 2022 eller senere en rett til å velge å ta ut opp til to uker av fedrekvoten i forbindelse med fødselen eller overtagelse av barn ved adopsjon. Uttak av foreldrepenger under omsorgspermisjon kan være aktuelt dersom arbeidsgiver ikke betaler lønn i permisjonen. Tar arbeidstaker ut foreldrepenger i forbindelse med fødsel går denne perioden til fratrekk når de skal ta ut foreldrepenger senere.

Forskuttering av foreldrepenger eller foreldrepenger direkte fra NAV?

Det er opp til bedriften, eller en eventuell tariffavtale, om det betales full lønn under permisjonen (evt. også med fulle feriepenger), eller om arbeidstaker mottar foreldrepenger direkte fra NAV. Det er viktig at denne informasjonen er lett  tilgjengelig slik at det ikke blir noen misforståelser. Det samme gjelder bedriftens retningslinjer for hva som skjer med ulike goder, som for eksempel firmabil, under permisjonen. 

Oppfølging av arbeidstakere i permisjonstiden

I permisjonen har arbeidsgiver en lovpålagt plikt til å holde arbeidstakere orientert om viktige hendelser i bedriften. Arbeidstaker skal ha informasjon om blant annet lønnsforhandlinger, omorganiseringer og utlysing av nye stillinger. Etter likestillings- og diskrimineringsloven kan det være diskriminerende å ikke dele denne informasjonen.

Det er en kjensgjerning at mange arbeidstakere skifter jobb under permisjonen. Det kan derfor være en god investering å ha en tett dialog med arbeidstakere under foreldrepermisjonen slik at tilknytningen til bedriften beholdes i størst mulig grad. Husk også å invitere arbeidstakere som er i permisjon til bedriftens sosiale sammenkomster.

Lønnsutvikling

Arbeidstakere i foreldrepermisjon har rett til å fremme lønnskrav og bli vurdert i lønnsforhandlinger. Foretas det generelle lønnsendringer i bedriften, eller i den avdelingen/stillingsgruppen arbeidstaker tilhører i permisjonstiden, vil det være et brudd på likestillings- og diskrimineringsloven å ekskludere arbeidstakere i permisjon.

Rettigheter når permisjonen er over

Arbeidstaker har krav på å få tilbake samme stilling som vedkommende hadde før permisjonen. Arbeidsgiver kan i permisjonstiden, som ellers i arbeidsforholdet, gjøre mindre endringer i kraft av styringsretten. Dette kan for eksempel være visse justeringer av arbeidsoppgaver eller endring av kontorplass.

Mødre som ammer har rett på ammefri når de er tilbake i jobb. Retten til fri gjelder så lenge mor ammer, retten til fri med lønn gjelder inntil barnet er 1 år. Her kan selvsagt bedriften ha egne retningslinjer, så lenge de ikke er dårligere enn de krav loven stiller. Noen tariffavtaler omtaler også ammefri og kan gi bedre vilkår enn loven.

Prøv Dib i dag og les mer om disse temaene og andre temaer relatert til permisjoner i forbindelse med fødsel og adopsjon.

Kunnskapsverktøy

regnskap, revisjon og rådgivning

DIBkunnskap AS | Strandveien 50, Lysaker (Veibeskrivelse) | 95 40 70 70 | post@dib.no