Opprettet : 03.02.2020 | Sist oppdatert : 27.09.2022

Foreldrepermisjon- tips til arbeidsgivere

Fagartikler Lønn og personalI denne artikkelen får du tips om hva du som arbeidsgiver bør være oppmerksom på når en arbeidstaker skal ut i foreldrepermisjon.

Planlegg i tide

Fordi foreldrepermisjon har en del praktiske konsekvenser er arbeidsgiver avhengig av at arbeidstaker melder i fra til arbeidsgiver i god tid før permisjonen starter. Arbeidsmiljøloven har frister for når arbeidstaker senest skal varsle om permisjoner. Disse fristene varierer avhengig av lengden på permisjonen. En permisjon på 12 uker eller mer skal varsles senest 4 uker i forveien og permisjoner utover ett år skal varsles senest 12 uker i forveien. Hovedregelen i arbeidsmiljøloven er likevel at permisjoner skal varsles til arbeidsgiver snarest mulig. Skapes det en kultur hvor familieforøkelse blir møtt med positive holdninger fra ledelsen vil arbeidstakere være mer villige til å melde ifra i tidlig. 

Når arbeidstaker har varslet om permisjon, anbefaler vi at det så tidlig som mulig kalles inn til et møte. Spørsmål som må avklares er blant annet om det er behov for tilrettelegging av arbeidet, eventuelt omplassering til annet arbeid og hvor lang permisjon arbeidstaker planlegger å ta.

baby hånd

Lengden på foreldrepengeperioden

Den samlede stønadsperioden for foreldrepenger ved fødsel er 49 uker med 100 prosent dekningsgrad og 59 uker med 80 prosent dekningsgrad. For adopsjon er den samlede foreldrepengeperioden 46 uker med 100 prosent dekningsgrad og 56 uker ved 80 prosent dekningsgrad. Ved tvillingfødsler, eller hvis to barn blir adoptert samtidig, blir perioden utvidet med henholdsvis 17 uker og 21 uker. Valget av dekningsgrad er endelig og kan ikke omgjøres når permisjonen først har begynt. 

Foreldre kan også velge delvis permisjon, det vil si at uttak av foreldrepenger kombineres med jobb. Permisjonen kan enten tas ut som færre arbeidsdager per uke, eller kortere daglig arbeidstid. En slik løsning krever at det inngås en skriftlig avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Det er bare når delvis permisjon vil føre til “vesentlig ulempe for virksomheten” at arbeidsgiver kan nekte å inngå avtale om delvis permisjon. Hovedregelen er at arbeidstakers ønsker for gjennomføring i størst mulig grad skal innfris.

Fars eller medmors permisjon i forbindelse med fødsel

I forbindelse med fødsel har far, medmor, eller den som bistår mor under graviditeten, rett til to uker omsorgspermisjon.

Permisjonen gir rett til fri fra arbeidet, men innebærer ingen rett til lønn fra arbeidsgiver.

Mange arbeidsgivere velger likevel å dekke lønn i hele eller deler av de 2 ukene. Retten til kompensasjon ved uttak av omsorgspermisjon kan være regulert i tariffavtale eller følge av virksomhetens personalhåndbok eller lignende.

Arbeidstakere som får barn 2. august 2022 eller senere kan velge å ta ut opp til to uker av fedrekvoten i forbindelse med fødselen eller overtagelse av barn ved adopsjon. Uttak av foreldrepenger under omsorgspermisjon kan være aktuelt dersom arbeidsgiver ikke betaler lønn i permisjonen. Tar arbeidstaker ut foreldrepenger i forbindelse med fødsel går denne perioden til fratrekk når de skal ta ut foreldrepenger senere.

Forskuttering av foreldrepenger eller foreldrepenger direkte fra NAV?

Det er opp til bedriften, eller en eventuell tariffavtale, om det betales full lønn under permisjonen eller om arbeidstaker mottar foreldrepenger direkte fra NAV. Det er viktig at denne informasjonen er tilgjengelig for arbeidstakere slik at det ikke blir noen misforståelser. Det samme gjelder bedriftens retningslinjer for hva som skjer med ulike goder, som for eksempel firmabil, under permisjonen. 

Kan bedriften kjøpe far/medmor ut av pappapermisjonen?

Per i dag er den delen av foreldrepengeperioden som bare kan tas ut av far/medmor (ofte kalt fedrekvoten) på minimum 15 uker ved 100 prosent uttak, og minimum 19 uker ved 80 prosent uttak. Disse ukene kan ikke overføres til mor. Blir de ikke tatt faller de bort.

Arbeidsgiver kan ikke kreve at arbeidstaker ikke tar sin del av foreldrepermisjon. Rent juridisk er det ingenting i veien for at arbeidstaker sier i fra seg hele eller deler av kvoten, mot at arbeidsgiver kompenserer for dette. Siden mor ikke kan overta fedrekvoten er alternativet at hun tar ulønnet permisjon. Det er ingen regler for hvordan dette kompenseres, men partene bør være klar over at en ulønnet permisjon får flere konsekvenser for mor enn selve lønnsbortfallet. 15 uker ulønnet permisjon vil bety at mor mister feriepengeopptjening og pensjonsopptjening for denne perioden. Videre vil det medføre redusert sykepengerett i den ulønnede permisjonen og når hun returnerer til jobb.

Et alternativ til utkjøp er at far/medmor avvikler fedrekvoten samtidig som avvikling av ferie. I og med at foreldrepengene fra NAV kan utsettes inntil barnet er 3 år, kan fedrekvoten tas ut samtidig med ferie over flere år.

Det er ikke vanlig i norsk arbeidsliv at arbeidsgivere kjøper ut far, og trenden er at de flere og flere tar sin del av permisjonen. Det er en positiv utvikling og ifølge SSB (2019) har andelen som tar ut fedrekvote gått opp fra 60 til 71 prosent de siste 10 årene.

Oppfølging av arbeidstakere i permisjonstiden

I permisjonen har arbeidsgiver en lovpålagt plikt til å holde arbeidstakere orientert om viktige hendelser i bedriften. Arbeidstaker skal ha informasjon om blant annet lønnsforhandlinger, omorganiseringer og utlysing av nye stillinger. Etter likestillings- og diskrimineringsloven kan det være diskriminerende å ikke dele denne informasjonen.

Det er en kjensgjerning at mange arbeidstakere skifter jobb under permisjonen. Det kan derfor være en god investering å ha en tett dialog med arbeidstakere under foreldrepermisjonen slik at tilknytningen til bedriften beholdes i størst mulig grad. Husk også å invitere arbeidstakere som er i permisjon til bedriftens sosiale sammenkomster.

Lønnsutvikling

Arbeidstakere i foreldrepermisjon har rett til å fremme lønnskrav og bli vurdert i lønnsforhandlinger. Foretas det generelle lønnsendringer i bedriften eller i den avdelingen/stillingsgruppen arbeidstaker tilhører i permisjonstiden, vil det være et brudd på likestillings- og diskrimineringsloven å ekskludere arbeidstakere i permisjon.

Rettigheter når permisjonen er over

Arbeidstaker har krav på å få tilbake samme stilling som vedkommende hadde før permisjonen. Arbeidsgiver kan i permisjonstiden, som ellers i arbeidsforholdet, gjøre mindre endringer i kraft av styringsretten. Dette kan for eksempel være visse justeringer av arbeidsoppgaver eller endring av kontorplass.

Mødre som ammer har rett på ammefri når de er tilbake i jobb. Retten til fri gjelder så lenge mor ammer, retten til fri med lønn gjelder inntil barnet er 1 år. Her kan selvsagt bedriften ha egne retningslinjer, så lenge de ikke er dårligere enn de krav loven stiller. Noen tariffavtaler omtaler også ammefri og kan gi bedre vilkår enn loven.

Prøv Dib i dag og les mer om disse temaene og andre temaer relatert til permisjoner i forbindelse med fødsel og adopsjon.

Kunnskapsverktøy

regnskap, revisjon og rådgivning

DIBkunnskap AS | Strandveien 50, Lysaker (Veibeskrivelse) | 95 40 70 70 | post@dib.no