Opprettet : 24.05.2022 | Sist oppdatert : 20.05.2024

Feriepenger – huskeliste ved utbetaling

Fagartikler Lønn og personalI denne artikkelen går vi gjennom momenter det må tas hensyn til ved feriepengeutbetaling.

Når skal feriepengene utbetales?

I Norge har vi ikke lønn under ferie. Formålet med feriepenger er å dekke lønnsbortfallet når ferie avvikles, derfor skal egentlig feriepengene utbetales etter hvert som feriedager avvikles, jf ferielovens § 11 nr 1. Det vil for de fleste bety en oppdeling som krever mye administrasjon, slik at etablert praksis er at arbeidsgiver utbetaler feriepengene i sin helhet, for eksempel i juni. De ansatte får da alle feriepenger samtidig som det trekkes i lønn for alle feriedager, uavhengig av når ferien faktisk tas. Når ferien avvikles, vil de ansatte få vanlig lønn.

 

Ansatte med timelønn

Samtidig som det utbetales feriepenger, trekkes det for feriedager hos alle med månedslønn. Timelønnede har ikke noen lønn å foreta trekk i, slik at den slik samlet avregning ikke fungerer for dem.

Ifølge Ferieloven kan arbeidstaker kreve utbetaling av opptjente feriepenger siste lønningsdag, og senest 1 uke før ferien. Hvis ferien deles opp, skal utbetalingene fordeles tilsvarende. Er det avtale om 5 uker ferie og arbeidstakeren kun skal avvikle 2 ferieuker i juli, er det bare 2/5-deler av feriepengene som skal utbetales i forkant av denne ferien. Resten skal utbetales når resten av ferien avholdes.

Og siden det ikke foretas trekk i lønn, vil timelønnedes lønnsslipp ved feriepengeutbetalingene derfor ha færre transaksjoner.

 

Ansatte uten full opptjening fra fjoråret

Arbeidstakere som ikke har full opptjening, kan som hovedregel motsette seg å ta ferie for den del av ferien der opptjente feriepenger ikke dekker lønnsbortfallet. Retten til å motsette seg å ta ut ferie gjelder ikke dersom arbeidstakeren har full opptjening i opptjeningsåret hos tidligere arbeidsgiver. Årsaker til manglende opptjening kan være at vedkommende har vært student, avtjent militærtjeneste, hatt permisjon uten lønn eller vært permittert. (Listen er ikke uttømmende)

Har virksomheten ansatte som ikke var ansatt hele fjoråret, er det naturlig å avklare om de har opptjening fra annen arbeidsgiver. Har en ansatt ikke dette, må det beregnes hvor mange feriedager opptjente feriepenger vil tilsvare, slik at vedkommende selv kan bestemme hvor mange dager hen ønsker å ha ferie og dermed trekkes i lønn.

I bedrifter som har begrensning på 6G på opptjening av feriepenger til ekstra ferie for arbeidstakere over 60 år, kan feriepengene for denne ferieuken være lavere enn lønn for en uke. Arbeidstaker kan da motsette seg avvikling i den grad feriepengene ikke dekker lønnsbortfallet.

 

Permitterte                                                                                                                                 

Dersom en ansatt tar ferie under permitteringsperioden, vil denne forlenges med antall dager ferie som avvikles.

For ansatte som er fullt permittert og dermed ikke mottar noe lønn fra arbeidsgiver i juni, kan det etter ferielovens utbetalingsregler ikke foretas lønnstrekk for hele ferien i feriepengene. Mulige løsninger er da:

  • Utbetale feriepenger først når ferie avvikles.
  • Avtale med arbeidstaker, i forkant av feriepengeutbetalingen, at lønnstrekket for ferien gjøres i feriepengene,  .
  • Dersom hoveddelen av ferien skal tas i sommer, kan arbeidsgiver utbetale feriepengene i juni, og kun gjøre lønnstrekk for de feriedagene som eventuelt er avviklet med lønn før avregningen gjøres.

Er den ansatte delvis permittert og arbeidsgiver trekker for full ferie i den reduserte lønnen den delvis permitterte mottar i juni, må det gis tilsvarende redusert lønn når ferien faktisk avvikles. Mener arbeidsgiver at det enkleste er å basere trekket for feriedagene på lønn i arbeidstakers ordinære stilling på 100 %, slik at feriedagene senere kan avvikles med ordinær 100 % lønn, vil trekket bli for stort siden det er en redusert lønn å trekke av i juni. Da har arbeidsgiver de samme alternativene som ved full permittering.

 

Ansatte som er 60 år eller som fyller 60 i år

Feriepengene opptjenes året før ferieåret, så fra det året arbeidstakeren fyller 59 år settes det av ekstra 2,3 %. Det er de samme ytelsene som inngår i feriepengegrunnlaget for den ekstra ferieuken som for ferielovens øvrige dager. Arbeidstaker kan imidlertid ikke kreve høyere grunnlag enn 6G for denne uken.

I bedrifter som har begrensning på 6G på opptjening av feriepenger til ekstra ferie for arbeidstakere over 60 år, kan feriepengene for denne ferieuken være lavere enn lønn for en uke. Arbeidstaker kan da motsette seg avvikling i den grad feriepengene ikke dekker lønnsbortfallet.

 

Trekk for feriedager

Arbeidsgiver utbetaler alle feriepengene pluss en vanlig månedslønn, samtidig som det trekkes for feriedager. Feriepenger + Månedslønn – Lønn for 5 uker eller 4 uker og 1 dags ferie.

Trekk i lønn for feriedager skal rapporteres i a-meldingen med en egen lønnsbeskrivelse som heter «Trekk i lønn for ferie».

Det er mulig for arbeidsgiver å avstå fra å trekke i lønn for de dager som ferien er lengre enn en gjennomsnittsmåned. Dette innebærer en fordel for arbeidstaker, og en ekstra kostnad for arbeidsgiver.

 

Feriepengetillegg

Tidligere viste lønnsslippen ved feriepengeavregningen ett trekk eller tillegg som det for mange kunne være vanskelig å forstå hvordan oppsto.

I ferieloven benyttes begrepet virkedager. Det er alle dager unntatt søndager og andre helge- og høytidsdager, og en uke tilsvarer normalt 6 virkedager. I snitt er det 26 virkedager i en måned.

Ved avtalefestet feire på 5 uker ferie (30 virkedager) utgjør ferien 4 virkedager mer enn en måned. Benyttes arbeidsdager i stedet for virkedager, er en gjennomsnittsmåned 21,67 dager. 5 uker ferie utgjør da 25 arbeidsdager, det vil si 3,33 dager mer enn en gjennomsnittsmåned. Noen arbeidsgivere avrunder til 22 og 3. Mange har stilt spørsmål ved at de fikk feriepenger med trekk for 4, 3,33 eller 3 dagers lønn. Nå skal månedslønn, feriepenger og trekk for feriedager rapporteres separat i a-meldingen og beregningen som vises på lønnslippen er lettere å forstå for mange.

Tilsvarende fikk månedslønte som har ferie etter ferieloven, dvs. 25 virkedager (4 uker og 1 dag), et tillegg på 0,67, ofte avrundet til 1 dag.

 

Trekkfritak

Feriepenger anses som lønn og er derfor skattepliktige, men er som hovedregel fritatt for forskuddstrekk. Alle skattekort med tabelltrekk har tatt hensyn til feriepenger og halv skatt i november/desember, slik at det forventede skattetrekket er fordelt på 10,5 måneder. Trekkfritak gjelder kun for feriepenger som utbetales i ferieåret.

Ekstra feriepenger for arbeidstakere over 60 år er trekkpliktige og skal inngå i trekkgrunnlaget på utbetalingstidspunktet.

For løpene naturalytelser som EKOM, forsikringer og fri bil, er det trekkfritak dersom den ansatte har full opptjening. Ble en person ansatt i løpet av opptjeningsåret (ikke full opptjening), skal det beregnes forskuddstrekk av naturalytelser i måneden det foretas feriepengeavregning.

Variable ytelser som for eksempel overtid, skal også med i beregning av forskuddstrekk dersom de utbetales ved feriepengeavregningen.

For ansatte som slutter i ferieåret, skal det i sluttoppgjøret foretas forskuddstrekk for feriepenger opptjent samme år som de utbetales.

Har virksomheten utenlandske ansatte som har kildeskatt, skal det trekkes forskuddstrekk av alle ytelser som utbetales, også feriepenger som utbetales i ferieåret.

 

Feriedager som ikke vil bli avviklet

Dersom det på grunn av sykdom, foreldrepermisjon eller av andre årsaker ikke lar seg gjennomføre å avvikle alle feriedagene før ferieåret er over, skal de gjenstående feriedagene overføres til neste år. Feriedager kan ikke utbetales som lønn.

 

Prøv dib og få tilgang lover og regler for feriepengeutbetaling, samt mye mer. De norske feriepengereglene kan være vanskelige å forstå, spesielt for utenlandske ansatte. Vi har derfor de mest relevante feriepengetemaene også på engelsk.

 

Kunnskapsverktøy

regnskap, revisjon og rådgivning

DIBkunnskap AS | Strandveien 50, Lysaker (Veibeskrivelse) | 95 40 70 70 | post@dib.no