Opprettet : 17.01.2022 | Sist oppdatert : 17.01.2022

Nye lover og forskrifter for 2022 

IFRS Kommune Lønn og personal Regnskap Revisjon Selskapsrett Skatt og mvaVi har samlet noen av de viktigste lov- og forskriftsendringer som trådte i kraft 1. januar 2022 innen selskapsrett, skatt, lønn, mva, regnskap, revisjon, personal og kommuneregnskap.

2021- 2022 nye lover og regler

Selskapsrett: 

 • Børsnoterte selskaper skal offentliggjøre deltakere på generalforsamlingen, og visse allmennaksjeselskaper kan kommunisere digitalt med sine aksjeeiere. 
 • Enkelte språklige endringer i beskrivelsen av hva aksjeboken og aksjeeierregisteret skal inneholde. Det innføres også krav om at digital adresse skal legges til i aksjeeierregisteret. 
 • Allmennaksjeloven er oppdatert med tydeligere regler for hvordan man skal beregne antall virkedager der loven setter frister. 

  

Skatt:  

Formueskatt 

 • Bunnfradraget i formuesskatten økes fra 1 500 000 kroner til 1 700 000 kroner. For ektefeller er bunnfradraget kr 3,4 mill. 
 • Formuesskattesatsen økes fra 0,85 prosent til 0,95 prosent. For formue som overstiger 20 mill. kroner (40 mill. for ektefeller) innføres det en høyere sats på totalt 1,1 prosent. 
 • Retten til bunnfradrag i den kommunale delen av formuesskatten utvides, slik at samtlige personlige skattytere nå har krav på dette, uavhengig av om de er bosatt i Norge eller ikke. 
 • Verdsettelsen av aksjer og driftsmidler mv. økes fra 55 prosent til 75 prosent, dvs. at verdsettelsesrabatten reduseres fra 45% til 25%.  
 • Verdsettelsen øker også for dyre primærboliger, slik at verdsettelsen blir 50 prosent for den delen av boligens verdi som overstiger 10 millioner kroner. Verdsettelsen av sekundærboliger øker fra 90 til 95 prosent, mens formuesverdiene av fritidsboliger oppjusteres med 25 prosent.  

 

Personskatt 

 • Fagforeningsfradraget økes fra kr 3 850 til 5 800. 
 • Gavefradraget for gaver til frivillige organisasjoner reduseres fra kr 50 000 til kr 25 000. 
 • Verdsettelsesrabatten for elbiler i firmabilbeskatningen reduseres fra 40 % til 20 %. Det betyr at elbiler skal verdsettes til 80 % av listepris mot 60 % av listepris i 2021. 
 • Reisefradraget har tidligere hatt to kilometersatser. I 2022 gjelder en felles sats på 1,65 kr/km med en nedre grense for fradraget på kr 14 000 og øvre grense på kr 97 000. 
 • Ordningen med skattefri fordel ved ansattes kjøp av aksjer til underkurs i arbeidsgiverselskapet avvikles. 
 • Ny ordning for skattlegging av ansatteopsjoner i selskap i oppstarts- og vekstfasen innføres. Tildeling og innløsning av opsjoner skattlegges ikke. Ev. gevinst ved salg av aksjene beskattes som kapitalinntekt. 
 • Trinnskattesatsene i trinn 1 og 2 videreføres uendret, og innslagspunktene for disse trinnene lønnsjusteres. I trinn 3 og 4 økes satsene med 0,2 prosentenheter og innslagspunktene reduseres, slik at trinn 3 får en sats på 13,4 prosent fra 643 800 kroner (11,4 prosent i tiltakssonen i Troms og Finnmark), og trinn 4 får en sats på 16,4 prosent fra 969 200 kroner. I tillegg innføres det et nytt trinn 5 med sats 17,4 prosent og innslagspunkt 2 000 000 kroner. 
 • Satsen for trygdeavgift på lønn/trygd og næringsinntekt reduseres med 0,2 prosentenheter til henholdsvis 8,0 og 11,2 %. Den nedre grensen for å betale trygdeavgift økes fra kr 59 650 til kr 64 650. Det innebærer at frikortgrensen øker fra kr 60 000 i 2021 til kr 65 000 i 2022. 
 • Satsen for minstefradraget i pensjonsinntekt økes fra 37 % til 40 %.  
 • Oppjusteringsfaktoren ved beregning av skatt på utbytte, gevinst og renteinntekter på lån fra personlig skattyter til selskap økes fra 1,44 til 1,6. 

Lønn:

Arbeidsgiveravgift 

 • Særreglene for ambulerende virksomhet er, med ett unntak, de samme for 2022 som for 2021. Unntaket gjelder såkalt fjernarbeid, eksempelvis hjemmekontor og annet arbeid som ikke må utføres på et bestemt sted, når dette utføres i soner med lavere sats enn der arbeidsgiver skal være registrert. Ved ambulerende virksomhet i en sone med lavere sats vil adgangen til å bruke den reduserte satsen der det ambulerende arbeidet utføres, således bare gjelde for stedbundet virksomhet og ikke for fjernarbeid. 
 • Små endringer i sonetilhørighet.

 

Pensjon 

 • Pensjon fra første krone og dag i private tjenestepensjonsordninger (OTP). Minstekravet til 20 % stilling for retten til medlemskap i ordningen er opphevet og aldersgrense for medlemskap settes ned fra 20 år til 13 år. Bedriftene gis tid frem til 30. juni 2022 med å tilpasse sine pensjonsordninger til de nye reglene.   

 

 Merverdiavgift:  

 • Overgangsordning for akupunktører er ikke videreført. Akupunkturbehandling blir merverdiavgiftspliktig fra 1. januar 2022.  
 • Osteopater og naprapater får videreført overgangsordning med fritak for merverdiavgift til 1.juli 2022. Dette skyldes at vurdering av om behandlerne skal anses som autorisert helsepersonell ikke er ferdigbehandlet. Fra det tidspunktet osteopater og naprapater eventuelt blir omfattet av helsepersonelloven, må det søkes om autorisasjon innen to måneder. Dersom det ikke søkes om autorisasjon innen fristen vil det oppstå plikt til å beregne merverdiavgift fra det tidspunkt endringen i Helsepersonelloven trer i kraft og frem til det tidspunkt autorisasjon gis som naprapat eller osteopat og fritak som helsepersonell kommer til anvendelse. 

 

Regnskap: 

GRS

 • Endringer i regnskapsloven trådte i kraft 1. juli 2021.  
 • Bortfall av notekrav for små foretak trer i kraft med umiddelbar virkning på ikrafttredelsespunktet 1. juli 2021. Små foretak som avlegger regnskap etter 1. juli 2021 kan ta i bruk forenklingene, dvs unnlate å ha med informasjonen som omfattes av de bortfalte notekravene, men det er ikke et krav.  
 • Øvrige endringer i regnskapsloven vil gjelde fra regnskapsår påbegynt 1. juli 2021 eller senere, som for foretak med regnskapsår som følger kalenderåret betyr regnskapsåret 2022. Øvrige endringer omfatter blant annet utvidelse i redegjørelsen om foretaksstyring, utforming av redegjørelse om samfunnsansvar, unntak fra konsernregnskapsplikt og fra konsolidering, avskrivningsperiode goodwill og reversering av nedskrivning goodwill samt fjerning av ekstraordinære poster og skatt på disse fra oppstillingsplanene. 
 • NRS 8 God regnskapsskikk for små foretak er oppdatert som følge av forenklinger i notekravene for små foretak i regnskapsloven. 

 

IFRS   

 • Unntaket for endringer i leieavtaler som følge av Covid-19 er forlenget med ett år, til 30. juni 2022. Leietaker kan etter unntaksregelen regnskapsføre endringer i leiebetalinger som følge av Covid-19 som om de ikke er kontraktsendringer/modifiseringer. Regnskapsføringen vil avhenge av detaljene i endringene i leiebetingelsene, men kan innebære innregning av fordelen ved husleieendringen i resultatet, som variabel (negativ) leie. 
 • Nye regler om lønnspolitikken i børsnoterte allmennaksjeselskaper trådte i kraft 1. januar 2021. De nye kravene til retningslinjer for godtgjørelse til ledende personer og rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer (lønnsrapporten) er vesentlig mer omfattende sammenlignet med tidligere bestemmelser om lederlønnserklæring. Som følge av de nye bestemmelsene skal følgende selvstendige dokumenter utarbeides: 
 • Retningslinjer om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til daglig leder, andre ledende personer og ansatte som er medlem av styret og bedriftsforsamlingen. Skulle vedtas av foretaket innen 1. oktober 2021 for foretak med regnskapsår som følger kalenderåret. 
 • Godtgjørelsesrapport som gir samlet oversikt over utbetalt og innestående lønn og godtgjørelse som omfattes av retningslinjene. Skal behandles av første ordinære generalforsamling i 2022. 

 

 Kompensasjonsstøtteordningen:  

 • Lov om midlertidig tilskuddsordning for foretak med stort omsetningsfall etter august 2020 og forskrift til ordningen er vedtatt og trådte i kraft i desember. En vesentlig forskjell fra den første kompensasjonsstøtteordningen som gjaldt til og med august, er at det nå er krav om bekreftelse fra revisor eller autorisert regnskapsfører før søknaden sendes inn. 

 

Revisjon:

 • Forskrift om meldeplikt om utkontraktering av virksomhet trådte i kraft 1. januar 2022. Revisorer plikter å sørge for en løpende oppdatert oversikt over inngåtte kontrakter om utkontraktert av virksomhet som er kritisk eller viktig for revisjonsforetaket, herunder utkontraktert IKT-virksomhet. Plikt til å sende melding om utkontraktering til Finanstilsynet gjelder ikke revisjonsforetak.

 

Personal:   

Ferieloven 

 • Fra og med 1. januar gjøres ferieloven gjeldende på Svalbard.  

 

Arbeidsmiljøloven 

 • Strafferamme for alvorlige brudd på arbeidsmiljøloven er skjerpet fra 3 til 5 år. 

 

Permitteringsregler og dagpengeregelverket 

 • De midlertidige ordningene for ledige og permitterte opphører 1. mars, herunder dagpengeperioden og forhøyde dagpengesatser.  
 • Ny, midlertidig bestemmelse i folketrygdloven om at det i 2022 utbetales feriepenger av dagpenger som er utbetalt i 2021. 
 • Arbeidsgiverperioden ved permittering er øker fra 10 til 15 dager fra og med 1. mars.   

 

Sykepenger 

 • Reglene om at arbeidstaker som må være borte fra arbeid på grunn av covid-19, mistanke om slik sykdom, eller sykefravær som følger av vaksine for covid-19 fortsetter frem til 1. juli 2022. 
 • Arbeidsgiverperioden for sykepenger ved koronalrelatert fravær er redusert til 5 dager, foreløpig frem til og med 31. januar.  

 

Omsorgspenger 

 • I 2022 er kvotene med sykt-barn dager doblet i forhold til det som normalt gjelder.  
 • Utvidet rett til omsorgspenger gjelder frem til 1. juli 2022.  

 

 Kommuneregnskap:  

 • Avsetninger til og bruk av fond skal presenteres brutto og på egne nye poster i bevilgnings-oversikten i kommuneregnskapet fra regnskapsåret 2022.  
 • “Revidert” årsbudsjett 2022, som vedtas etter årsskiftet 2021/2022, skal presentere avsetninger til og bruk av fond brutto og på de nye postene. Dette gjelder også dersom det skal gjøres endringer i økonomiplanen 2022-25.  
 • Kommunale og fylkeskommunale foretak samt interkommunale samarbeid (interpolitiske råd og kommunale oppgavefelleskap) kan fra og med 2022 slippe å utarbeide bevilgnings- oversikter drift som viser de enkelte budsjettområdene i økonomiplanens driftsdel. 

Kunnskapsverktøy

regnskap, revisjon og rådgivning

DIBkunnskap AS | Strandveien 50, Lysaker (Veibeskrivelse) | 95 40 70 70 | post@dib.no