Opprettet : 19.11.2019 | Sist oppdatert : 31.12.2023

Nedskrivningstest – tap ved verdifall

Fagartikler IFRS Korona RegnskapEn eiendel skal nedskrives i regnskapet når balanseverdien på eiendelen er større enn «gjenvinnbart beløp», og det ikke er av forbigående art. Det er den høyeste av bruksverdi og netto salgsverdi som skal legges til grunn for gjenvinnbart beløp.

Det er ikke alltid nødvendig å identifisere både netto salgsverdi og bruksverdi. Hvis netto salgsverdi er større enn balanseført verdi er det ikke nødvendig å beregne bruksverdi. Netto salgsverdi kan benyttes uavhengig av om man har tenkt å selge eiendelen i nærmeste fremtid eller ikke. 

Er det behov for nedskrivninger, så regnskapsføres dette som en reduksjon av eiendelen i balansen med motkonto nedskrivningskostnad i resultatregnskapet.

en som tegner en graf som går ned

Bruksverdi

Bruksverdi er nåverdien av de fremtidige kontantstrømmene som eiendelen forventes å generere. Kontantstrømmen er som regel vanskelig å fastslå og må knyttes til en definert vurderingsenhet. En vurderingsenhet er det laveste nivået hvor det er mulig å identifisere kontantstrømmer som er uavhengige av kontantstrømmer fra andre eiendeler. Dette kan være den enkelte eiendel (for eksempel et skip) eller en gruppe av eiendeler som ellers regnskapsføres individuelt (for eksempel en fabrikkbygning med tilhørende produksjonsutstyr og tomtearealer). 

For å finne nåverdi av en kontantstrøm må det brukes en diskonteringsrente. Det er viktig at diskonteringsrenten ikke justeres for risikoforhold som allerede er hensyntatt i beregning av kontantstrømmene. Før-skatt kontantstrømmer skal neddiskonteres med en før-skatt diskonteringsrente, og etter-skatt kontantstrømmer skal neddiskonteres med en etter-skatt diskonteringsrente.

Krav til løpende vurderinger

Det skal vurderes om det er indikasjon på verdifall ved hver regnskapsavleggelse. Indikasjoner på verdifall kan baseres på interne eller eksterne indikatorer. Eksempler på eksterne indikatorer er en markedsverdi som har falt mer enn det som kan forventes fra normal slit og elde, eller vesentlig endring i teknologien eller andre rammebetingelser. En intern indikator kan være fysisk skade på eiendelen, eller planer om avvikling eller omstrukturering som gjør eiendelen mindre anvendelig eller overflødig.

Foreligger det indikasjon på verdifall må det gjøres ytterligere vurderinger knyttet til om anleggsmidlet skal skrives ned i regnskapet. Det innhentes eller utarbeides ytterligere vurderinger som avhenger av type eiendel og planer om fremtidig bruk. 

Økonomisk usikkerhet

Fremtidsutsiktene kan være usikre der hvor den økonomiske situasjonen er preget av pandemi, krig eller lignende hendelser. Pandemien var som et utgangspunkt en nedskrivningsindikasjon for de aller fleste foretak.

For selskap som har kommet i en vanskelig økonomisk situasjon og hvor det er aktuelt med støtteordninger og de har benyttet seg av disse, så må effekten av disse støtteordningene vurderes og følges opp i løpet av året.

Ved usikkerhet i omgivelsene er det viktig å opplyse om forutsetninger som er tatt, hva disse er basert på og hvordan de blir påvirket av endringer i estimater (sensitivitetsanalyse). Gitt iboende usikkerhet og sensitivitet i vurderinger og estimater, vil noteopplysninger knyttet til forutsetninger og estimater i vurderinger av gjenvinnbart beløp være særlig viktige. Dette er tilfellet dersom disse har vært oppdatert i en vesentlig grad sammenlignet med forutsetninger, vurderinger og estimater lagt til grunn i tidligere  årsregnskap.

Les mer om nedskrivning i lys av koronaviruset.

Reversering av nedskrivninger

Nedskrivningen skal reverseres i den utstrekning grunnlaget for nedskrivningen ikke lenger er til stede. Nedskrivning må ikke forveksles med ordinære avskrivninger. Det kan imidlertid være naturlig å vurdere avskrivningsplanen på nytt i de tilfeller nedskrivning må foretas.

Verktøy 

Standardene NRS (F) Nedskrivning av anleggsmidler og IAS 36 Verdifall på eiendeler stiller begge omfattende krav når det gjelder testing av tap ved verdifall. 

I temaene om nedskrivning av anleggsmidler etter GRS og IFRS får du en god innsikt i området.

I dib finner du også sjekklisten «Tap ved verdifall», som er organisert slik at den fremhever de spørsmålsstillingene som er relevante for de fleste selskaper. Den kan anvendes både for testing av verdifall på individuelle eiendeler og på kontantgenererende enheter. 

Nedskrivningsmalene i dib gir deg et godt utgangspunkt og en effektiv prosess i forbindelse med testing av tap ved verdifall:

  • Nedskrivningstest kontantstrømbasert
  • Nedskrivningstest immaterielle eiendeler under utvikling
  • Nedskrivningstest aksjer
  • Tap ved verdifall – sjekkliste

Prøv dib og få tilgang til våre sjekklister og innhold om nedskrivning

Les mer om hva vi kan tilby til dere som fører etter IFRS

 

Kunnskapsverktøy

regnskap, revisjon og rådgivning

DIBkunnskap AS | Strandveien 50, Lysaker (Veibeskrivelse) | 95 40 70 70 | post@dib.no