Opprettet : 05.05.2022 | Sist oppdatert : 19.01.2024

Lovkommentar om revisjonsloven

RevisjonLovkommentaren er et godt oppslagsverk hvis du trenger å få dypere kunnskap om regelverket for revisjon og revisorer og hvordan etterleve disse i praksis.
Del I omtaler bestemmelsene i revisorloven. Del II kommenterer revisjonsforordningens bestemmelser som gjelder for revisorer som reviderer foretak av allmenn interesse. Lovkommentaren inneholder dessuten et lovspeil.

I den nye revisorloven som trådte i kraft 1.1.2021, er mange av hovedprinsippene og hovedreglene i revisorloven av 1999 videreført. Det er tatt inn noen nye bestemmelser, og enkelte særnorske bestemmelser er tatt ut av loven. Den nye revisorloven er mer omfattende fordi bestemmelser som tidligere lå i forskrift ble tatt inn i loven. I kapittel 12 i revisorloven ligger bestemmelser om at revisjonsforordningen gjelder i tillegg til kravene som følger av revisorloven.

Den nye loven er også preget av harmonisering av regelverket som gjelder i EU, i Danmark, Sverige og andre EØS-land.

Lovkommentaren er delt i to deler

I del I omtales bestemmelsene i revisorloven med samme inndeling som i loven. Det gis omtale av sentrale deler av innhold i lovforarbeidene, referanser til punkter i aktuelle ISA’er samt i noen tilfeller praktiske eksempler.

I del II kan man lese mer om særlige krav til lovfestet revisjon av foretak av allmenn interesse og som kommer i tillegg til de generelle kravene i revisorloven, eksempelvis om revisjonshonoraret, forbud mot å yte andre tjenester enn revisjon og krav til form og innhold i tilleggsrapporten til revisjonsutvalget.

Lovkommentaren er nyttig for praktiserende revisorer som ønsker mer kompetanse og dypere forståelse av gjeldende regelverk for revisorer og revisjon. Også andre interessenter som styremedlemmer og medlemmer av revisjonsutvalg, kan finne nyttig informasjon i kommentarutgaven om revisors oppgaver, revisors rapportering, kommunikasjon og samspill mellom revisor og de som har overordnet ansvar for styring og kontroll i den reviderte virksomheten.

Prøv dib for å få tilgang til lovkommentaren.

Kunnskapsverktøy

regnskap, revisjon og rådgivning

DIBkunnskap AS | Strandveien 50, Lysaker (Veibeskrivelse) | 95 40 70 70 | post@dib.no