Opprettet : 19.11.2019

Dispensasjon fra kravet til å gjengi elektroniske opplysninger i standardisert form (SAF-T regnskap)

RegnskapFra 1. januar 2020 skal bokføringspliktige som skal ha eller har bokførte opplysninger elektronisk tilgjengelig, kunne gjengi disse bokførte opplysninger i standardisert form (SAF-T regnskap). Standard for innholdet og formatet er fastsatt av Skattedirektoratet.

I bokføringsforskriften § 7-8 tredje ledd er det hjemmel for å gjøre unntak fra kravet til SAF-T regnskap, herunder gi utsettelse med å oppfylle kravet. Det fremgår av ordlyden at dispensasjonsadgangen begrenses til særlige tilfeller. Dette, samt at det ble gitt en «overgangsperiode» på to år fra forskriftens krav til SAF-T regnskap ble vedtatt til ikrafttredelse av bestemmelsen, tilsier en restriktiv dispensasjonspraksis. Les mer om dispensasjonsadgangen i Skattedirektoratets prinsipputtalelse.

I dib finner du hele den firesifrede SAF-T kontoplanen med veiledninger per konto. Kontoplanen får du også i Excel med både norsk og engelsk kontotekst.

Kunnskapsverktøy

regnskap, revisjon og rådgivning

DIBkunnskap AS | Strandveien 50, Lysaker (Veibeskrivelse) | 95 40 70 70 | post@dib.no