Opprettet : 27.12.2017

Pliktig SAF-T rapportering fra 1. januar 2020

RegnskapEndring i bokføringsforskriften medfører at bokføringspliktige fra 1. januar 2020 vil ha plikt til å kunne gjengi bokførte opplysninger i standard form (SAF-T).

Pliktig SAF-T rapportering fra 1. januar 2020

Endring i bokføringsforskriften trådte i kraft 22. desember 2017 med virkning for bokføringsperiode som begynner 1. januar 2020 eller senere.

Ny § 7-8 skal lyde:

«§ 7-8. Gjengivelse av elektronisk bokførte opplysninger i standardisert form. Bokføringspliktige som skal ha bokførte opplysninger elektronisk tilgjengelig etter bokføringsloven § 13 b, skal kunne gjengi bokførte opplysninger i standardisert form. Kravet gjelder også for bokføringspliktige som omfattes av unntakene i § 7-7 tredje ledd, men som likevel har bokførte opplysninger elektronisk tilgjengelig. Skattedirektoratet fastsetter innholdet og formatet ved gjengivelse av elektronisk bokførte opplysninger i standardisert form. Skattedirektoratet kan i særlige tilfeller gjøre unntak fra kravet etter første ledd, herunder gi utsettelse med å oppfylle kravet.»

 

Frem til 1. januar 2020 vil ordningen med elektronisk gjengivelse være frivillig. Etter dette vil ordningen som nevnt over bli obligatorisk for de bokføringspliktige.

Kunnskapsverktøy

regnskap, revisjon og rådgivning

DIBkunnskap AS | Strandveien 50, Lysaker (Veibeskrivelse) | 95 40 70 70 | post@dib.no