Opprettet : 15.10.2019

Foreslåtte endringer i varslingsreglene er vedtatt

Lønn og personalStortinget har den 11. juni vedtatt endringer i varslingsreglene i kapittel 2A i arbeidsmiljøloven. Endringene vil gjelde fra 1. januar neste år.

Endringer i varslingsregler i arbeidsmiljøloven

For å styrke arbeidstakers rett til å varsle ble det i 2017 innført nye varslingsregler i arbeidsmiljøloven. Dette innebar blant annet at alle virksomheter med 5 ansatte eller fler skal ha skriftlige varslingsrutiner, og at innleide arbeidstakere skal omfattes av regelverket.

Etter Varslingsutvalgets utredning har Stortinget den 11. juni i år vedtatt endringer i varslingsreglene i kapittel 2A, i arbeidsmiljøloven. Endringene som innebærer en presisering av sentrale begreper innenfor varslingsområdet vil gjelde fra 1. januar 2020. Endringene vil tydeliggjøre regelverket og medfører et ytterligere styrket vern av varslerne.

De viktigste endringene er:

 • En klarere definisjon av hva som anses som “kritikkverdige forhold”. Det fremheves at varslinger ikke skal gjelde typiske personkonflikter, som konflikter mellom kollegaer, mellom leder og ansatt og så videre. Disse skal tas opp via andre kanaler. Samtidig gis det i § 2A-2 eksempler på hva som omfattes av begrepet:
  • fare for liv og helse
  • fare for klima eller miljø
  • korrupsjon eller annen økonomisk kriminalitet
  • myndighetsmisbruk
  • uforsvarlig arbeidsmiljø brudd på personopplysningssikkerheten
 • Nye § 2A-3 gir konkrete krav til arbeidsgivers aktivitetsplikt ved varsling. Varselet skal bli tilstrekkelig undersøkt innen rimelig tid. Arbeidsgiver skal sørge for at varsleren har et fullt forsvarlig arbeidsmiljø.
 • Hva som anses som “gjengjeldelse” lovfestes i nye § 2A-4. Gjengjeldelse er enhver ugunstig behandling som følger av varslingen, både handlinger og unnlatelser, eksempelvis: trusler, trakassering, usaklig, forskjellsbehandling, sosial ekskludering eller annen utilbørlig opptreden advarsel, endring i arbeidsoppgaver, omplassering eller degradering suspensjon, oppsigelse, avskjed eller ordensstraff
 • Det fremgår av ny § 2A-6 at de pålagte varslingsrutinene skal inneholde fremgangsmåte for varsling i virksomheten. Det er krav om saksbehandling ved mottak, behandling og oppfølging av varsling.

Les mer på Regjeringen.no.

Kunnskapsverktøy

regnskap, revisjon og rådgivning

DIBkunnskap AS | Strandveien 50, Lysaker (Veibeskrivelse) | 95 40 70 70 | post@dib.no