Opprettet : 28.10.2019

Årsoppgjøret for kommuner

Fagartikler KommuneÅrsoppgjøret er en prosess som leder frem til kommunens offisielle årsregnskap, med noter og årsberetning for regnskapsåret. For kommuner som slår seg sammen med andre kommuner fra nyttår, skal nytt kommunestyre i den sammenslåtte kommunen godkjenne regnskapene. Da kan det være en fordel å samarbeide om plan og gjennomføring av årsregnskapene for kommunene som skal inngå i kommunesammenslåingen.

dame som gjør regnskap

Godkjenning av regnskapet

Nytt kommunestyre skal godkjenne årsregnskapet for de opprinnelige kommunene som inngår i den sammenslåtte kommunen. Det samme gjelder fylkestingene for sammenslåingsfylker.

Lik plan og forventning

Regnskapsavsutningen, og sammenstillingen av flere regnskap er en omstendelig og tidkrevende prosess. Det anbefales derfor at kommunenes administrasjon og revisorer har en felles gjennomgang for å kvalitetssikre kommunenes tidsplaner for gjennomføring av prosessen. God kontakt mellom kontrollutvalg, revisor og administrasjonen i kommunen vil kunne bidra til en effektiv gjennomføring.

Tidsplanen bør ha en detaljert oversikt over hva som skal gjøres av hvem, og med felles frister for de involverte kommunene i prosessen. På den måten oppnår de involverte i kommunene en lik forståelse av tidsrammer og tidsfrister, samt at regnskapene kan leveres samlet til det nye kommunestyret.

Gjør forberedelser

Å forberede seg til årsoppgjøret for kommuner som inngår i en kommunesammenslåing krever godt forarbeid. Det er mange oppgaver du kan gjøre før årsavslutningen. En av disse er å lage en samlet oversikt over alle registre; kunderegistre, anleggsregistre, balanseposter, tilskudd fra andre, pensjonsordninger og andre systemer som må være operative fra 1. januar 2020.

Kartlegg også alle forpliktende avtaler som kommunene har inngått, og som er av betydning for regnskap og budsjett i god tid før 1. januar.

Tidlig avstemming – for å være ajour og å minske arbeidet som må utføres ved avstemming 31. desember, anbefales det å foreta en avstemming av regnskapet allerede nå.

Skaff fullmakter for bruk- og avsetninger av frie fondsmidler. Vurder hvorvidt kommunene har oversikt og dokumentasjon for vedtak eller bindinger ved overgang til ny kommune. Få fremlagt delegasjonsreglement og andre fullmakter.

Viktige spørsmål du bør ta stilling til

Investeringsregnskapene og lånefond – har dere full oversikt, og hvordan sammenfatte disse for den nye kommunen? Hva med avslutning av investeringsregnskapet for igangsatte investeringsprosjekter i den enkelte kommune som skal inngå i kommunesammenslåingen?

Hjelpemidler

Årsoppgjøret er en vesentlig faktor for at den nye kommunen starter med samlet oversikt over historikk og status på tidspunktet for kommunesammenslåingen.

I dib gir vi deg tilgang til en sjekkliste for årsoppgjøret.

For å gi den nye kommunen det beste beslutningsgrunnlaget, bør regnskapsdataene være basert på like grunnlag. For å få til dette bør man ha likt hjelpemiddel som bidrar til at alle i ny kommune har mulighet til å kontere riktig og etter den nye kontoplanen. Et slikt hjelpemiddel er KOSTRAhjelp som kan brukes av alle ansatte som skal attestere eller anvise en faktura.

Nytt år, ny kommunelov, ny kommune og ny kontoplan

For å gi den nye kommunen det beste beslutningsgrunnlaget, bør regnskapsdataene være basert på like grunnlag. For å få til dette bør man ha likt hjelpemiddel som bidrar til at alle i ny kommune har mulighet til å kontere riktig og etter den nye kontoplanen. Et slikt hjelpemiddel er KOSTRAhjelp som kan brukes av alle ansatte som skal attestere eller anvise en faktura.

Kunnskapsverktøy

regnskap, revisjon og rådgivning

DIBkunnskap AS | Strandveien 50, Lysaker (Veibeskrivelse) | 95 40 70 70 | post@dib.no