Opprettet : 12.05.2021 | Sist oppdatert : 12.05.2021

Revidert nasjonalbudsjett – de viktigste endringene

Skatt og mvaDen 11. mai, la regjeringen frem sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett for 2021. Her er de viktigste endringene innenfor skatt og avgift.

Skatt

Endringer i reglene om kildeskatt på renter og royalty, blant annet for å avverge dobbeltbeskatning av norske NOKUS-deltakere.

Den 1. juli 2021 trer nye regler om kildeskatt på renter og royalty i kraft. De nye kildeskattereglene kan føre til dobbeltbeskatning dersom mottakeren av renter og royalty er et NOKUS-selskap (norsk kontrollert utenlandsk selskap). Rente- og royaltybetalingen kan både bli skattlagt som NOKUS-inntekt og bli belastet med kildeskatt. Det foreslås blant annet regler som skal forhindre slik dobbeltbeskatning.

Avvikling av ordningen med utsatt betaling av skatte- og avgiftskrav

Ordningen ble innført som en del av Regjeringens ønske om å dempe likviditetsbelstningen for næringsdrivende som ble rammet av koronakrisen. Den har blitt forlenget flere ganger og pt kan det gis betalingsutsettelse frem til 30. juni 2021. I revidert nasjonalbudsjett foreslås det at ingen kan søke om betalingsutsettelse for nye krav etter 30. juni. For krav som det allerede er gitt betalingsutsettelse for vil ny betalingsfrist være tre måneder senere, det vil si 31. oktober 2021. Avdragsperioden forlenges slik at det blir lettere for næringsdrivende å betale.

Varsel om en bedre opsjonsskatteordning for selskaper i oppstarts- og vekstfasen

Finansdepartementet skal sende et forslag om en ny opsjonsskatteordning på høring. Flere av vilkårene vil være de samme som etter dagens ordning, men grensene for hvilke selskap som omfattes av ordningen utvides. Den nye ordningen skal omfatte selskap med 50 eller færre årsverk og 80 mill. kroner eller mindre i samlede driftsinntekter og i balansesum. Til sammenligning er dagens grenser 25 årsverk og 25 mill. kroner i samlede driftsinntekter og i balansesum. «Aldersgrensen» på selskapene som omfattes av ordningen økes fra 6 til 10 år.

I tillegg endres modellen for skattleggingen til gunst for skattyter. Skattleggingen utsettes til det tidspunktet skattyter realiserer aksjene og eventuell gevinst skal beskattes som kapitalinntekt, ikke lønn.

Den foreslåtte opsjonsskatteordningen anses som statsstøtte etter reglene i EØS-avtalen og det kreves derfor godkjenning fra ESA før den kan settes i kraft.

Varsel om endring i skatteamnestiordningen

Regjeringen anser at skattemyndighetene ikke lenger er like avhengige av skatteamnestiordningen for å kunne oppdage skatteunndragelse og det varsles derfor at det kan komme endringer i ordningen. Forslag til endringer vil bli sendt på høring.

Merverdiavgift

Midlertidig redusert sats forlenges

Den lave merverdiavgiftssatsen har vært midlertidig redusert fra 12 % til 6 % i perioden fra 1. april 2020 til og med 30. juni 2021. Denne midlertidige reduksjonen foreslås forlenget til og med 30. september 2021.

Merverdiavgiftsunntak for osteopati, akupunktør og naprapti

Det er foreslått å forlenge unntaket fra merverdiavgift for aktører innen akupunktur, naprapati og osteopati til 1. januar 2022.Tidligere var unntaket for osteopater og naprapater forlenget til 1. juli 2021 og for akupunktører 1. oktober 2021.

Registrering av britiske avgiftssubjekter i Merverdiavgiftsregisteret

I forbindelse med Storbritannia sin utmeldelse av EU ble det etablert overgangsregler egen forskrift hvor avgiftssubjekt hjemmehørende i Storbritannia som ved utløpet av overgangsperioden allerede var registrert i Norge uten representant, kunne forbli direkte registrert også etter Brexit. Det foreslås i revidert nasjonalbudjsett at avgiftssubjekt hjemmehørende i Storbritannia fremdeles skal få anledning til direkte registrering i Merverdiavgiftsregisteret. Disse trenger derfor ikke å registrere seg ved representant, selv om Storbritannia ikke lenger er EØS stat etter utmeldelsen av EU.

Lenke til lovforslaget Prop. 194 LS (2020-2021).

Kunnskapsverktøy

regnskap, revisjon og rådgivning

DIBkunnskap AS | Strandveien 50, Lysaker (Veibeskrivelse) | 95 40 70 70 | post@dib.no