Opprettet : 12.05.2022 | Sist oppdatert : 19.05.2022

Revidert nasjonalbudsjett 2022 – forslag til lov- og forskriftsendringer

Skatt og mvaRegjeringen la frem revidert nasjonalbudsjett den 12. mai.

SKATT

Økt formuesskattesats for upersonlige skattytere

Regjeringen foreslår å øke formuesskattesatsen for upersonlige skattytere som er formuesskattepliktige fra 0,15 prosent til 0,25 prosent, fra og med 2022. Upersonlige skattytere som er formuesskattepliktige omfatter bl.a. sparebanker, samvirkeforetak og enkelte stiftelser. Aksjeselskaper er ikke formuesskattepliktige. Endringene vil komme i Stortingets skattevedtak for 2022 § 2-2.

Skattlegging av store flernasjonale konsern – innføring av Inclusive Frameworks topilarløsning

Den 8. oktober 2021 kom medlemslandene i Inclusive Framework til en politisk enighet om endringer i prinsippene for internasjonal skattlegging.

Løsningen det er enighet om, består av to hoveddeler omtalt som pilar 1 og 2. Pilar 1 dreier seg om hvordan retten til skattlegging av selskapsoverskudd skal fordeles mellom land og pilar 2 handler om minimumsskattlegging av store flernasjonale konsern på minimum 15 prosent effektivt skattenivå.

Det arbeides nå med modellregler som skal danne utgangspunktet for de nasjonale reglene i det enkelte medlemsland. Det er usikkert når reglene innføres i norsk rett, men som et utgangspunkt skal reglene i pilar 1 innføres med virkning fra 2023 og pilar 2 fra 2024.

MERVERDIAVGIFT

Innføring av mva på el-biler over 500.000 kroner
Regjeringen foreslår at merverdiavgiftsfritaket for elbiler avvikles fra 2023 og erstattes av en tilskuddsordning. Tilskuddet tilsvarer et merverdiavgiftsfritak opp til 500 000 kroner. Deretter skal det beregnes avgift på 25% av det overskytende. Det vil si at støtten til elbiler som i dag koster mindre enn 500 000 kroner vil være uendret, mens elbilene som i dag koster mer enn 500 000 kroner blir dyrere.

350-kronersgrensen – VOEC – overgangsordningen
Det er foreslått å sende på høring forslag til regelendringer for å forberede avviklingen det midlertidige deklarasjonsunntaket for varer med verdi under 350 kroner. Det midlertidige deklarasjonsunntaket avvikles så snart som mulig og senest i løpet av 2023.

Utsatt merverdiavgiftsplikt for naprapati og osteopati
Etter en lovendring er nå naprapater og osteopater omfattet av autorisasjonsordningen etter helsepersonelloven og unntas avgift som helsepersonell, forutsatt at behandleren søker og får slik autorisasjon. Ettersom endringene i helsepersonelloven trådte i kraft senere enn forutsatt i Statsbudsjettet for 2022, foreslås det å utvide perioden naprapati og osteopati er unntatt merverdiavgiftsplikt fra 1.juli 2022 til 1.januar 2023. Etter 1. januar 2023 vil behandlingen være avgiftspliktig med mindre behandleren har søkt og fått autorisasjon etter helsepersonelloven.

Merverdiavgift – nøytrale regler for leasing av kjøretøy mv.
Finansdepartementet vil utrede merverdiavgiftsreglene som gjelder ved anskaffelse av kjøretøy til bruk i virksomhet, for eksempel leasing. Hensikten er å fjerne den skattemessige favoriseringen av leasing fremfor kjøp av personbiler og å sørge for likebehandling. Et forslag til nye regler vil bli sendt på høring.

Kunnskapsverktøy

regnskap, revisjon og rådgivning

DIBkunnskap AS | Strandveien 50, Lysaker (Veibeskrivelse) | 95 40 70 70 | post@dib.no