Opprettet : 21.03.2019

Er kommunens KOSTRAtall for 2018 riktig?

KommuneNøkkeltall for kommunenes og fylkeskommunenes aktivitet og regnskapsdata er nå tilgjengelige. Tallene viser blant annet kostnad per elev, per barn i barnehage med mer.

Er det behov for korrigering av regnskapet? Når noen kommuner ser ut til å bruke dobbelt så mye per elev i grunnskolen, enn en annen kommune, eller når en kommune bruker 100 kr per innbygger på forvaltning av eiendomsmassen sin, mens en annen kommune bruker nær 500 kr per innbygger på de samme oppgavene: Er dette reelle forskjeller eller skyldes det feil i rapporteringen?

Nøkkeltall for kommunenes og fylkeskommunenes aktivitet og regnskapsdata er nå tilgjengelig på SSBs nettsider. Tallene viser blant annet utgifter per elev i grunnskolen, per barn i barnehagen, per sosialhjelpsmottaker, per beboer i sykehjem, utgifter til vedlikehold per kvm kommunal bygningsmasse osv. Ser dine tall riktige ut, eller er det behov for gjennomgang og oppretting av regnskapet?

Du har frist til 15. april og KOSTRAhjelp kan hjelpe deg med konteringen.

Kunnskapsverktøy

regnskap, revisjon og rådgivning

DIBkunnskap AS | Strandveien 50, Lysaker (Veibeskrivelse) | 95 40 70 70 | post@dib.no