Opprettet : 18.02.2022 | Sist oppdatert : 18.02.2022

Forenklet IFRS – ny forskrift fra 2022

IFRSIFRS er i stadig utvikling, og det er vedtatt en rekke nye og/eller endrete regnskapsstandarder de siste årene som har betydning for innholdet i forskriften om forenklet IFRS. Finanstilsynet har gjennomført endringene ved en ny forskrift siden endringene har et vesentlig omfang. Den nye forskriften gjelder fra 1. januar 2022, men kan anvendes tidligere.

Den nye forskriften viderefører reglene fra den tidligere forskriften og inneholder også endringer vedrørende blant annet unntak fra noteopplysninger etter IFRS. Det er videre en del mer tekniske og redaksjonelle endringer. Vi tar deg igjennom noen av endringene:

Lettelser gitt i ny forskrift:

  • Leietaker kan fravike IFRS 16 for konserninterne leieavtaler, og kan som en valgadgang benytte den norske regnskapsstandarden NRS 14 som gjelder leieavtaler i selskapsregnskapet. Dette innebærer at operasjonelle leieavtaler hvor motpart er i samme konsern ikke trenger balanseføres i tråd med IFRS 16 Leieavtaler. For foretak som kun har konserninterne leieavtaler som tilfredsstiller kriteriene i NRS 14 for operasjonelle leieavtaler, vil dette innebære at leiebetalingene blir kostnadsført løpende og ikke balanseført som i IFRS 16. Dette vil redusere kostnadene ved å utarbeide selskapsregnskapet.
  • Det er gitt fritak for omfattende notekrav knyttet til oppkjøp etter IFRS 3. Men, dersom oppkjøpet er vesentlig for foretaket, kan det havne i kategorien «opplysninger som er nødvendige for å bedømme den regnskapspliktiges eller konsernets stilling og resultat og som ikke fremgår av årsregnskapet for øvrig». Det vil da være krav om noteopplysninger etter en ny faneparagraf i forskrift om forenklet IFRS § 4-1, som igjen viser til rskl § 7-1 annet ledd.
  • Det er ikke lenger krav om å oppfylle krav til noteinformasjon gitt i IFRIC’er (tolkninger). Notekravene i tolkningen er imidlertid relativt begrense

Klargjøringer og nye krav i nye forskrift:

  • Det klargjøres at presentasjon og notekrav knyttet til anleggsmidler holdt for salg og avviklet virksomhet nå reguleres av NRS 12 Avvikling og avhendelse dersom foretaket velger å fravike kravene i IFRS 5.
  • Bruk av konsernets dokumentasjon for å frivillig måle et finansielt instrument til virkelig verdi over resultat er fjernet. Slike instrumenter må utpekes og dokumenteres av selskapet selv om løsningen skal brukes.
  • Det er lagt inn en faneparagraf som krever opplysninger som er nødvendige for å bedømme finansiell stilling og resultat.

Prøv dib og få full tilgang til alle endringer, samt høringsutkastet fra Finanstilsynet

Kunnskapsverktøy

regnskap, revisjon og rådgivning

DIBkunnskap AS | Strandveien 50, Lysaker (Veibeskrivelse) | 95 40 70 70 | post@dib.no