Opprettet : 03.08.2021 | Sist oppdatert : 30.09.2023

Regnskapsrapportering for banker, kredittforetak og finansieringsforetak

Bank og finans IFRS RegnskapBanker, kredittforetak og finansieringsforetak er underlagt årsregnskapsforskriftens krav til regnskapsrapportering. Fra og med 1. januar 2020 har både noterte og unoterte foretak i denne bransjen måttet utarbeide års- og delårsregnskap i samsvar med IFRS med mindre noe annet følger av årsregnskapsforskriften.

Generelt  

Unoterte banker, kredittforetak og finansieringsforetak, som tidligere rapporterte i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk (GRS), måtte fra 1. januar 2020 utarbeide års- og delårsregnskap i samsvar med IFRS, med unntak og forenklinger som følger av årsregnskapsforskriften. 

Fra 2020 tillater årsregnskapsforskriften to alternative løsninger for regnskapsavleggelsen: 

  • I samsvar med IFRS («full IFRS») 
  • I samsvar med IFRS med unntak og forenklinger som omhandlet i årsregnskapsforskriften («forskrifts-IFRS» / IFRS for unoterte) 

Regnskapslovens bestemmelser om små foretak gjelder ikke.  

Noterte banker, kredittforetak og finansieringsforetak 

Noterte foretak er institusjoner som har utstedt verdipapirer på regulert marked i en EØS-stat.  

Noterte institusjoner som har konsernregnskapsplikt, skal utarbeide konsernregnskap i samsvar med IFRS. Selskapsregnskapet til disse institusjonene kan utarbeides etter enten IFRS eller forskrifts-IFRS bank/finans. 

Noterte institusjoner som ikke har konsernregnskapsplikt, skal utarbeide selskapsregnskap i samsvar med IFRS. 

Unoterte banker, kreditt- og finansieringsforetak 

Unoterte banker, kredittforetak og finansieringsforetak, som tidligere rapporterte i samsvar med nasjonale regler (regnskapsloven og god regnskapsskikk), måtte fra 1. januar 2020 utarbeide regnskapet enten i samsvar med IFRS eller IFRS med unntak og forenklinger som følger av årsregnskapsforskriften.  

Endringen i krav til bruk av rapporteringsspråk i 2020 sikrer at noterte og unoterte banker følger samme regelverk for regnskapsføring av tap. Det innebar en overgang fra IAS 39 til IFRS 9. Endringen gir større sammenlignbarhet mellom regnskapene til unoterte og noterte foretak. I tillegg forenkler den arbeidet for både de som produserer og bruker regnskapene, da de ikke lenger må sette seg inn i to ulike regnskapsregelverk.  

Delårsrapportering  

Finansielle institusjoner skal ifølge forskrift om årsregnskap for banker, kredittforetak og finansieringsforetak fortsatt utarbeide kvartalsrapporter. Det er med virkning fra 1. januar 2020 unntak for 4. kvartal for institusjoner som ikke er noterte. 

Delårsregnskapet skal som utgangspunkt utarbeides i samsvar med IAS 34. Institusjoner som ikke er noterte har unntak og forenklinger som følger av årsregnskapsforskriften. Det er for eksempel ikke krav til å utarbeide kontantstrømoppstilling. Det er også forenklinger knyttet til resultatregnskap og balanse, som minst skal angi hovedpostene i oppstillingsplanene. Kravet i IAS 34 om å gi opplysninger om virkelig verdi på finansielle instrumenter kan for unoterte institusjoner fravikes under forutsetning av at det gis opplysninger i samsvar med bestemmelser i årsregnskapsforskriften. 

I dib finner du i tillegg til nyttig informasjon om års- og delårsrapportering, også en sjekkliste for delårsrapportering tilpasset banker, kredittforetak og finansieringsforetak. Prøv dib kostnadsfritt. 

Kunnskapsverktøy

regnskap, revisjon og rådgivning

DIBkunnskap AS | Strandveien 50, Lysaker (Veibeskrivelse) | 95 40 70 70 | post@dib.no