Opprettet : 13.11.2019 | Sist oppdatert : 23.09.2022

Revisjonsberetning

Fagartikler RevisjonRevisor skal for hvert regnskapsår avgi revisjonsberetning til foretakets øverste organ (generalforsamlingen, selskapsmøtet, årsmøtet eller tilsvarende). I revisjonsberetningen oppsummerer revisor resultatet av revisjonen og bekrefter at revisjonen er utført etter lov, forskrift og god revisjonsskikk. Samtidig uttaler revisor seg blant annet om årsregnskapet er i samsvar med gjeldende regelverket og om opplysninger i årsberetningen er konsistent med årsregnskapet.

kvinne med forstørrelsesglass

Det eksisterer i hovedsak 3 ulike typer revisjonsberetninger

  • Normalberetning
    Revisor konkluderer med at regnskapet i det alt vesentlige er uten vesentlig feil og mangler.
  • Revisjonsberetning med presisering
    Revisor er ikke uenig i at årsregnskapet gir et rettvisende bilde, men revisor ønsker å gjøre leserne oppmerksomme på visse forhold.
  • Revisjonsberetning med modifisert konklusjon
    En beretning med forbehold eller med negativ konklusjon indikerer at revisor er uenig med selskapet som følge av vesentlig feil i regnskapet. Hvis revisor ikke kan uttale seg, skyldes det at revisor ikke har vært i stand til å innhente tilstrekkelig og hensiktsmessig revisjonsbevis for å underbygge konklusjonen om vesentlige forhold i regnskapet. Revisor vurderer hvorvidt det kan anbefales at regnskapet kan fastsettes.

Sentrale forhold ved revisjonen

For børsnoterte selskap skal det redegjøres for de forhold som har hatt størst betydning av revisjonen av selskapet. Dette kan være områder hvor det er høy risiko for vesentlige feil, eller hvor det er gjort betydelig skjønnsmessige vurderinger. Revisor skal i tillegg til å beskrive disse forholdene også angi hvordan de ble håndtert i revisjonen.
For selskaper som ikke er børsnoterte kan revisor avklare med revisjonskunden om det er hensiktsmessig og ønskelig at revisor gir en beskrivelse av sentrale forhold.

Revisjonsberetning for konsern

Revisor for et morselskap i et konsern skal avgi en felles revisjonsberetning for morselskapet og konsernet. Det er ikke krav om at morselskapets revisor også skal revidere datterselskapene i konsernet. Når datterselskapene revideres av en annen revisor, må konsernrevisor avgi en beretning som bygger på revisjon som en annen revisor har gjort.

 

Frister for å avgi revisjonsberetning

Revisjonsberetningen skal dateres og underskrives av oppdragsansvarlig revisor. Revisor kan benytte en forsvarlig løsning for elektronisk signering.

Datoen på revisjonsberetningen gir informasjon om når revisjonen er avsluttet. Det kan være en tidligere dato enn dagen revisjonsberetningen blir avgitt. Revisor må ha en klar oppfatning av når revisjonen er avsluttet. I praksis avgir revisor oftest revisjonsberetningen til styret først når signert regnskap er mottatt, selv om revisjonen er avsluttet og datoen i revisjonsberetningen er satt tidligere.

Revisjonsberetningen skal sendes uten ugrunnet opphold etter revisor har avsluttet revisjonen og styret har behandlet og fastsatt årsregnskapet. Den må være styret i hende senest to uker før årsregnskapet skal behandles av foretakets øverste organ. Ordinær generalforsamling for aksjeselskaper skal avholdes senest seks måneder etter regnskapsårets utløp. Siste frist for å avgi revisjonsberetning for aksjeselskaper/allmennaksjeselskaper er dermed 15. juni. For andre revisjonspliktige virksomheter vil siste frist være syv måneder etter regnskapsårets slutt.

Revisor kan ikke avgi beretning uten at det foreligger et fullstendig avlagt årsregnskap. Dersom virksomheten avgir årsregnskapet senere enn lovbestemte frister, vil dette påvirke tidspunktet for når revisor kan avgi sin beretning. Revisjonsberetningen vil i såfall ha bemerkninger om at årsregnskapet er avlagt etter utløpet av lovens frist.

Les mer om hvordan dib kan bistå revisorer

Relaterte artikler
14.10.2019

Årsberetningen – likestilling og diskriminering

Regnskap
Revisjon

Endringene i Likestillings- og diskrimineringsloven trer i kraft 1. januar 2020, og gjelder følgelig for årsberetninger som avlegges etter dette tidspunktet.

10.01.2023

Avvikling – regnskapsoppstillinger

Fagartikler
Regnskap
Revisjon
Selskapsrett

Beslutning om å avvikle et aksjeselskap skal treffes av generalforsamlingen med to tredjedels flertall. Ansvaret for selve avviklingen ligger hos styret og styret trer også i stedet for selskapets daglige leder.

tomme stoler i en sal
27.09.2022

Innkalling til generalforsamling i AS

Fagartikler
Selskapsrett

Alle aksjeselskap og allmennaksjeselskap må avholde ordinær generalforsamling. Både styremøter og generalforsamlingen kan gjennomføres digitalt.

Kunnskapsverktøy

regnskap, revisjon og rådgivning

DIBkunnskap AS | Strandveien 50, Lysaker (Veibeskrivelse) | 95 40 70 70 | post@dib.no