Sist oppdatert : 13.11.2019

Revisjonsberetning

Fagartikler RevisjonRevisor skal for hvert regnskapsår avgi revisjonsberetning til generalforsamlingen. I revisjonsberetningen bekrefter revisor at revisjonen er utført etter lov, forskrift og god revisjonsskikk. Samtidig uttaler revisor seg blant annet om årsregnskapet er i samsvar med regelverket og at regnskapsopplysningene er registrert og dokumentert på en ordentlig og oversiktlig måte.

kvinne med forstørrelsesglass

Det eksisterer i hovedsak 3 ulike typer revisjonsberetninger

  • Normalberetning
    Revisor konkluderer med at regnskapet i det alt vesentlige er uten vesentlig feil og mangler
  • Revisjonsberetning med presisering
    Revisor er ikke uenig i at årsregnskapet gir et rettvisende bilde, men revisor ønsker å gjøre leserne oppmerksomme på visse forhold.
  • Revisjonsberetning med modifisert konklusjon
    Revisjonsberetningen som avgis med forbehold eller med negativ konklusjon indikerer at revisor er uenig med selskapet som følge av vesentlig feil i regnskapet. De tilfeller hvor revisor ikke kan uttale seg skyldes at revisor ikke har vært i stand til å innhente tilstrekkelig og hensiktsmessig revisjonsbevis for å underbygge konklusjonen for forhold i regnskapet som er vesentlig. Det kan da også vurderes om det skal anbefales at regnskapet ikke fastsettes.

Sentrale forhold ved revisjonen

For børsnoterte selskap skal det redegjøres for de forhold som har hatt størst betydning av revisjonen av selskapet. Dette kan være områder hvor det er høy risiko for vesentlige feil, eller hvor det er gjort betydelig skjønnsmessige vurderinger. Revisor skal i tillegg til å beskrive disse forholdene også angi hvordan de ble håndtert i revisjonen.
For selskaper som ikke er børsnoterte er revisor ikke forpliktet til å gi en beskrivelse av sentrale forhold, men det er ikke noe i veien for å gjøre det dersom revisor synes det er hensiktsmessig. Det er naturlig å avklare med revisjonskunden om dette er ønskelig.

Revisjonsberetning for konsern

Revisor for et morselskap i et konsern skal avgi en felles revisjonsberetning for morselskapet og konsernet. Det er ikke krav om at morselskapets revisor også skal revidere datterselskapene i konsernet. Når datterselskapene revideres av en annen revisor må konsernrevisor avgi en beretning som bygger på revisjon som en annen revisor har gjort.

Signering og datering av revisjonsberetningen

Revisjonsberetningen skal dateres og underskrives av oppdragsansvarlig revisor. Kravet kan også oppfylles med en forsvarlig løsning for elektronisk signering.
Datoen på revisjonsberetningen gir informasjon om når revisjonen er avsluttet. Det kan være en tidligere dato enn dagen revisjonsberetningen blir avgitt. Revisor må ha en klar oppfatning av når revisjonen er avsluttet. I praksis avgir revisor oftest revisjonsberetningen til styret først når signert regnskap er mottatt, selv om revisjonen er avsluttet og datoen i revisjonsberetningen er satt tidligere.

Frister for å avgi revisjonsberetning

Revisjonsberetningen skal være styret i hende senest to uker før den ordinære generalforsamlingen. Ordinær generalforsamling skal avholdes senest seks måneder etter regnskapsårets utløp. Siste frist for å avgi revisjonsberetning for aksjeselskaper/allmennaksjeselskaper er dermed 15. juni. Det skal også avgis revisjonsberetning i de tilfeller hvor det ikke foreligger årsregnskap eller årsregnskapet er ufullstendig. I slike tilfeller må revisor avgi revisjonsberetning senest syv måneder etter regnskapsårets slutt.

Les mer om hvordan dib kan bistå revisorer

Relaterte artikler
tomme stoler i en sal
15.10.2019

Innkalling til generalforsamling i AS

Fagartikler
Selskapsrett

Alle aksjeselskap og allmennaksjeselskap må avholde ordinær generalforsamling.

14.10.2019

Årsberetningen – likestilling og diskriminering

Regnskap
Revisjon

Endringene i Likestillings- og diskrimineringsloven trer i kraft 1. januar 2020, og gjelder følgelig for årsberetninger som avlegges etter dette tidspunktet.

13.03.2019

Avvikling – regnskapsoppstillinger

Fagartikler
Regnskap
Revisjon
Selskapsrett

Ansvaret for å avvikle aksjeselskaper hører under det sittende styret i selskapet, men det er fortsatt anledning til å velge et eget avviklingsstyre om det er ønskelig. Beslutningen om å oppløse selskapet treffes av generalforsamlingen.

Kunnskapsverktøy

regnskap, revisjon og rådgivning

DIBkunnskap AS | Strandveien 50, Lysaker (Veibeskrivelse) | 95 40 70 70 | post@dib.no