Opprettet : 16.04.2020

Korona – sesongarbeiderere og midlertidig bemanning

Fagartikler Korona Lønn og personalVåren er her og det nærmer seg den tiden hvor Norge har flest sesongarbeidere. Men hvordan få tilgang på arbeidskraft nå som korona pandemien herjer i verden?

Justis- og beredskapsdepartementet melder om at regjeringen har besluttet å endre bortvisningsforskriften. Dette er for å legge til rette for at EØS-borgere som skal arbeide i Norge kan få innreise. Endringen kommer blant annet på bakgrunn av at landbruks- og matdepartementet har fått flere henvendelser om sesongarbeideres mulighet for innreise til Norge. Regelendringene som ble fastsatt 8. april innebærer blant annet at det ikke lenger vil være et vilkår at dette kun gjelder ansatte i næringer hvor det er kritisk behov for arbeidskraft. Det vil heller ikke være et krav at arbeidstakere fra EØS hadde påbegynt arbeidet i Norge før innreisereiserestriksjonene ble innført 16. mars i år. Dette kommer i tillegg til endringene i utlendingsforskriften som gir sesongarbeidere som allerede er i Norge, adgang til å søke om forlenget oppholdstillatelse.

Det er viktig å huske den generelle karanteneregelen på 14 dager ved innreise til Norge. Dette må i hensyntas når man planlegger å benytte utenlandsk arbeidskraft.

Samtidig som antall permitterte og arbeidsledige i Norge er rekordhøyt, har landbruket et stort behov for arbeidskraft i tiden som kommer. Landbruks- og matdepartementet skriver på sine sider at «For mange dagpengemottakere vil det være lite lønnsomt å ta arbeid i landbruket fordi dagpenger per time er høyere enn timelønn i landbruket». Derfor innføres en ordning der mottakere av dagpenger som arbeider i jordbruk, skogbruk og gartneri bare trenger å føre halvparten av arbeidede timer på meldekortet.

De nye reglene vil gjøre det enklere for flere næringer å dekke sine bemanningsbehov.

sesongarbeider på jorbæråker

Dette bør du vite når du ansetter midlertidig

Arbeidsmiljøloven oppstiller flere krav til bruken av midlertidige ansettelser, herunder sesongarbeidere og vikarer. Vi har listet opp 7 punkter som du må ta hensyn til når du ansetter midlertidig.

1. Grunnlag for midlertidig ansettelse

Hovedregelen i arbeidsmiljøloven er at arbeidstakere skal ansettes fast, men det er anledning til å ansette midlertidig når ett av følgende vilkår er oppfylt:
• Når arbeidet som skal utføres er av midlertidig karakter.
• Når det er behov for ekstra arbeidskraft på grunn av variasjoner i arbeidsmengde, for eksempel på grunn av sesongmessige svingninger.
• Når det skal utføres arbeidsoppgaver for en arbeidstaker som er midlertidig fraværende, for eksempel ved ferieavvikling, sykdom eller permisjon.
• Deltaker i arbeidsmarkedstiltak.
• Praksisarbeid.
• Idrettsutøvere.
• På generelt grunnlag for en periode på inntil 12 mnd.

2. Arbeidsgivers drøftingsplikt

Når man benytter seg av midlertidige arbeidskraft, skal arbeidsgiver minst én gang i året drøfte bruken av midlertidige ansettelser med virksomhetens tillitsvalgte.

3. Arbeidsavtale ved midlertidig ansettelse

Det skal inngås en skriftlig arbeidsavtale i alle arbeidsforhold, uavhengig av om det er en fast eller en midlertidig ansettelse, og uavhengig av hvor lang tid arbeidsforholdet skal vare. Arbeidsavtalen skal blant annet inneholde informasjon om forventet varighet og grunnlaget for den midlertidige ansettelsen.

4. Oppsigelse ved midlertidig ansettelse

Midlertidige arbeidsavtaler opphører som hovedregel av seg selv ved tidsrommets utløp, eller når arbeidet som arbeidsavtalen er inngått for er avsluttet. Det kreves altså ikke at det blir gitt noen oppsigelse. I tilfeller der arbeidsgiver ønsker å avslutte en midlertidig arbeidsavtale før tidspunktet som er avtalt, må vanlig oppsigelsesregler følges.
Hvis arbeidsforholdet har vart i mer enn ett år, har arbeidstaker krav på skriftlig varsel om tidspunktet for fratredelsen senest en måned før fratreden. Dersom slikt varsel ikke blir gitt, kan ikke arbeidsgiver kreve at arbeidstaker slutter før én måned etter at et slikt varsel er gitt.

5. Konsekvenser av ulovlig midlertidig ansettelse

Dersom vilkårene for midlertidig ansettelse ikke er oppfylt, kan arbeidstaker kreve fast ansettelse i virksomheten. Ved uenighet kan arbeidstaker reise sak for domstolen med krav om fast ansettelse og erstatning.

6. Krav på fast ansettelse

Arbeidstaker som har vært midlertidig ansatt over lengre tid har etter 3 eller 4 år (avhengig av grunnlaget for midlertidigheten), rett til fast ansettelse. Grunnen til dette er at midlertidig ansettelse over lengre tid tyder på at det er et stabilt behov for arbeidskraft i virksomheten.

7. Rett til sykepenger

Midlertidige ansatte har samme rett på sykepenger som fast ansatte, gitt at vilkårene er tilstede. Alle ansatte må ha vært ansatt i 4 uker for å ha rett til sykepenger fra arbeidsgiver og 2 måneder for å ha rett til å benytte egenmelding. Som en midlertidig ordning er det i forbindelse med covid-19 pandemien innført 4 ukers opptjeningstid for bruk av egenmelding.

Relaterte artikler
en som gir penger til en annen
07.04.2020

Kompensasjonsordning for andel av faste kostnader

Korona

Torsdag 2. april presenterte regjeringen sitt forslag til hvilke bedrifter som skal få støtte og hvor mye hver enkelt kan få. Ordningen er ikke på plass ennå, da den først må behandles av Stortinget og deretter må den godkjennes av ESA. Parallelt jobbes det med å få på plass de tekniske løsningene og forskriftene.

blomst på penger
20.03.2020

Er utbytte forsvarlig i disse koronatider?

Korona
Selskapsrett

Koronaviruset har før til mye usikkerhet i økonomien. Mange selskaper er usikre på om de har tilstrekkelig likviditet til å komme gjennom krisen og om de har grunnlag for videre drift. Det ligger under styrets ansvar å vurdere den økonomiske situasjonen til selskapet som følge av koronautbruddet, og følgelig også hvorvidt det vil være forsvarlig å dele ut utbytte for regnskapsåret 2019 slik situasjonen er nå.

20.03.2020

Permitteringer – hva betyr koronatiltakene helt konkret

Fagartikler
Korona
Lønn og personal

Økonomisk krisepakke sikrer nå permitterte full lønn til og med dag 20. Arbeidsgivers plikt til å betale lønn ved permittering reduseres til to dager. Staten overtar ansvaret for å betale arbeidstaker lønn de siste 18 dagene. Tiltakene trer i kraft fra 20. mars 2020.

Kunnskapsverktøy

regnskap, revisjon og rådgivning

DIBkunnskap AS | Strandveien 50, Lysaker (Veibeskrivelse) | 95 40 70 70 | post@dib.no