Opprettet : 15.08.2022 | Sist oppdatert : 10.01.2024

Årlig oppdatering av internprisingsdokumentasjon

Fagartikler Skatt og mva



Transaksjoner med nærstående parter skal prises på vanlige forretningsmessige vilkår og prinsipper. Plikten til å dokumentere interne transaksjoner gjelder i utgangspunktet alle selskaper som er opplysningspliktige.

Det foreligger unntak for selskaper eller innretninger som har:

  • færre enn 250 ansatte på konsolidert nivå, og
  • salgsinntekt som ikke overstiger 400 millioner kroner eller balansesum som ikke overstiger 350 millioner kroner.

Det er viktig å merke seg at terskelverdiene gjelder på konsolidert basis, slik at det er størrelsen på t selskapet/innretningen er en del av som er avgjørende. Små selskaper i Norge som er del av store internasjonale konsern kan dermed omfattes av dokumentasjonsplikten selv om det norske selskapets antall ansatte, omsetning og balanse er langt unna terskelverdiene.

 

Internprisingsdokumentasjonen skal utarbeides for hver skattleggingsperiode, og skattemyndighetene gir 45 dagers frist for å fremlegge dokumentasjonen etter krav om fremvisning er fremsatt.

 

I dib finner du utfyllende informasjon om gjeldene regelverk og hvilke krav som stilles til dokumentasjonen, samt maler til bruk i arbeidet.

Prøv dib. 

 

 

 

 

 

Kunnskapsverktøy

regnskap, revisjon og rådgivning

DIBkunnskap AS | Strandveien 50, Lysaker (Veibeskrivelse) | 95 40 70 70 | post@dib.no