Opprettet : 22.02.2021 | Sist oppdatert : 24.09.2021

Noteopplysninger

Fagartikler Regnskap RevisjonNoteopplysninger skal supplere den informasjon som gis i resultatregnskapet, balansen og kontantstrømoppstillingen. I de nevnte oppstillingene er det verken hensiktsmessig eller plass til å gi alle opplysninger som en regnskapsbruker har behov for i sin vurdering av regnskapet.

Noteopplysningene er en integrert del av årsregnskapet og har som formål å øke regnskapets informasjonsverdi. Alle opplysninger som er nødvendige for å bedømme den regnskapspliktiges stilling og resultat, og som ikke fremgår av årsregnskapet for øvrig skal gis i noter. 

Lovgivning og standarder 

Notekravene fremgår av regnskapslovens kapittel 7. Der omtales både krav som gjelder foretak som ikke er definert som små foretak, og egne forenklete krav for små foretak. I tillegg til de konkrete kravene til hvilken informasjon som skal gis, er det et generelt krav om at det skal gis opplysninger som er nødvendige for å bedømme den regnskapspliktiges stilling og resultat.  

Det er videre gitt en rekke notekrav i de ulike regnskapsstandardene. Utover kravene i lovtekst og standarder, blir det en mer skjønnsmessig vurdering av hvilke noteopplysninger som er nødvendige utover den informasjonen som allerede ligger i regnskapsoppstillingene. 

Det er fra 1. juli 2021 gitt lettelser i notekravene for små foretak, gjennom endringer i regnskapsloven.  Bortfallet av notekrav trer i kraft med umiddelbar virkning på ikrafttredelsespunktet 1. juli 2021. Små foretak som avlegger regnskap etter 1. juli 2021 kan ta i bruk forenklingene, dvs unnlate å ha med informasjonen som omfattes av de bortfalte notekravene, men det er ikke et krav. Om de forenklete reglene tas i bruk må det fortsatt vurderes om informasjonen er nødvendig å få bedømme selskapets stilling og resultat samt gi et rettvisende bilde som kreves i rskl § 7-1.

Opplysningsplikt og rettvisende bilde 

Lovkravene til regnskapsoppstillingene og notene er utformet slik at årsregnskapet i de fleste tilfeller gir de opplysninger, som er nødvendig for å bedømme stilling og resultat i det regnskapspliktige foretaket 

Når særlige forhold medfører at resultatregnskapet, balansen, kontantstrømoppstillingen og noter likevel ikke gir tilstrekkelige opplysninger til å ivareta det overordnede informasjonskravet, er det nødvendig å gi tilleggsopplysninger 

Opplysninger som ikke er vesentlige for å bedømme den regnskapspliktiges stilling og resultat, kan utelates med unntak av noen få noteopplysninger som alltid skal gis, selv om notekravet ikke er relevant (da skal det opplyses om dette): 

  • Antall aksjer, aksjeeiere mv (små og øvrige foretak) 
  • Egne aksjer (øvrige foretak) 
  • Antall ansatte (små og øvrige foretak) 
  • Obligatorisk tjenestepensjon (øvrige foretak) 
  • Transaksjoner med nærstående (øvrige foretak) 
  • Ytelser til ledende ansatte (øvrige foretak) 
  • Godtgjørelse til revisor (øvrige foretak) 
  • Ytelser til ledende personer i store foretak (øvrige foretak) 
  • Lån og sikkerhetsstillelse til ledende personer, aksjeeiere mv. (små og øvrige foretak) 

 

Årsregnskapet skal ifølge regnskapsloven gi et rettvisende bilde av den regnskapspliktiges eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. Kravet tydeliggjør den regnskapspliktiges ansvar for å gi korrekt og dekkende informasjon i årsregnskapet. Hvis anvendelsen av bestemmelsene i regnskapsloven ikke er tilstrekkelig for å gi et rettvisende bilde, skal det gis tilleggsopplysninger. 

Store enkelttransaksjoner 

Det skal også opplyses om store enkelttransaksjoner. Store enkelttransaksjoner omfatter typisk kjøp og avhendelse av vesentlige virksomhetsområder og kjøp og salg av andre vesentlige eiendelsposter, for eksempel eiendom, aksjeposter, skip mv.  

Kravet gjelder i utgangspunktet bare enkelttransaksjoner gjennomført i inneværende regnskapsperiode, men dersom store enkelttransaksjoner ble gjennomført i tidligere perioder som inngår i sammenligningstallene, og transaksjonene er av vesentlig betydning for å forstå sammenhengene mellom periodene, bør også disse transaksjonene opplyses om. 

Konsernregnskapets noter 

Bestemmelsene om noteopplysninger gjelder tilsvarende for konsernregnskapet. Spesielle forhold som omtales i note er for eksempel konsolideringsprinsipper. 

Sammenligningstall i noter 

Noteopplysningene er ikke omfattet av det generelle kravet i regnskapsloven til sammenligningstall, men det er spesifikke krav i enkelte tilfeller. I praksis er det imidlertid ganske vanlig at det gis sammenligningstall på mye flere områder enn de som er lovpålagt, og da særlig de noter som gir spesifikasjoner til resultat- og balanseposter. 

Koronapandemien – omtale i note 

Utbruddet av Covid-19 har ført til finansiell usikkerhet for foretak, og det er krevende å kunne si noe om hvor store effektene blir, både driftsmessige og finansielt. Demedfører en rekke utfordringer og usikkerhet ved avleggelsen av årsregnskapet 2020 og 2021. Det må derfor nøye vurdere hvilken informasjon som skal gis i notene av pandemiens konsekvenser. Omtalen må være konkret og foretaksspesifikk. 

Noteopplysningene må ifølge NRS 3 “Hendelser etter balansedagen” løpende oppdateres om effekten av pandemien med all ny informasjon som blir tilgjengelig frem til årsregnskapet avlegges. I noen tilfeller må foretaket oppdatere tilleggsopplysninger i regnskapet for å reflektere informasjon mottatt etter balansedagen, selv om denne informasjonen ikke påvirker regnskapsføringen av postene. 

Relaterte artikler
revisor
24.09.2021

Slik er den nye revisorloven

Fagartikler
Revisjon

Den nye revisorloven skal bidra til å sikre høy tillit til revisjonstjenester i Norge og gi revisjonsregulering som er i samsvar med EØS-retten. Loven trådte i kraft 1. januar 2021.

24.09.2021

Revisjonsberetning

Fagartikler
Revisjon

Revisor skal for hvert regnskapsår avgi revisjonsberetning til foretakets øverste organ (generalforsamlingen, selskapsmøtet, årsmøtet eller tilsvarende). I revisjonsberetningen oppsummerer revisor resultatet av revisjonen og bekrefter at revisjonen er utført etter lov, forskrift og god revisjonsskikk. Samtidig uttaler revisor seg blant annet om årsregnskapet er i samsvar med gjeldende regelverket og om opplysninger i årsberetningen er konsistent med årsregnskapet.

21.10.2019

Endringer i notekrav GRS

Regnskap
Revisjon

Regnskapsprodusenter må ha god oversikt over endringer i krav til regnskapsoppstillinger og noter. Arbeidet med å utarbeide regnskapsoppstillingene og notene er ofte en tidkrevende prosess. Det er derfor viktig å identifisere nødvendige endringer så tidlig som mulig.

Kunnskapsverktøy

regnskap, revisjon og rådgivning

DIBkunnskap AS | Strandveien 50, Lysaker (Veibeskrivelse) | 95 40 70 70 | post@dib.no

Webdesign og webutvikling av Increo