Opprettet : 06.09.2023 | Sist oppdatert : 02.04.2024

Fortsettelsesvurdering av revisjonsoppdrag

Fagartikler RevisjonSelv om revisjonsoppdragene i de aller fleste tilfelle videreføres, skal revisor løpende og minimum en gang i året vurdere om revisjonsoppdraget kan fortsette. Revisor har en sentral rolle i å forhindre at useriøse virksomheter som ikke drives i samsvar med lover og regler kan fortsette virksomheten.

Revisor skal løpende og minst en gang i året vurdere om det er forhold som tilsier at revisor ikke kan eller bør fortsette oppdraget. Noen ganger er det endringer eller forhold i revisjonsforetaket som kan påvirke fortsettelsesvurderingen. Andre ganger er det endringer i virksomheten eller erfaringer fra revisjonen som tilsier at oppdraget ikke kan eller bør videreføres.

Vurdering av revisors egne forhold

  • Reglene om revisors uavhengighet er ikke oppfylt.

Opptak av nye partnere i revisjonsforetaket, utskiftninger i revisjonsteamet eller endringer på eiersiden eller i ledelsen hos oppdragsgiver, kan medføre at revisor ikke lenger kan anses som uavhengig.

  • Revisjonsforetaket har ikke tilstrekkelige ressurser

Hvis det er vanskelig å rekruttere nye medarbeider etter erfarne ansatte har sluttet, kan dette medføre tap av kompetanse og påvirke om revisjonsforetaket har nødvendig tidsressurser til å utføre revisjonen iht. lovkrav.

Utvidet eller ny type virksomhet hos eksisterende oppdrag i porteføljen er andre faktorer som kan ha betydning for vurdering av revisors kompetanse og kapasitet.

Vurdering av forhold hos den revisjonspliktige

Erfaring fra foregående års revisjon vil ha en stor betydning for fortsettelsesvurderingen. Hvis virksomheten følger lover og regler, og det ikke er store endringer i virksomheten som kan påvirke revisjonen, vil oppdraget som regel fortsette.

  • Styret har ikke fulgt opp vesentlige lovbrudd og andre forhold omtalt i revisjonsberetningen og nummerert kommunikasjon med styret

Dersom de samme forholdende påpekes flere år på rad, styret ikke sørger for at forholdene blir rettet eller tilsvarende forhold oppstår på nytt etter kort tid, kan det være en indikasjon på er manglende vilje eller evne til å bringe forholdene i orden.

  • Negativ erfaring med ledelsen og deres integritet

Erfaring over tid med ledelsens holdninger til etterlevelse av regelverk og behov for god internkontroll, ledelsens reaksjoner og forklaringer når revisor tar opp forhold, ledelsens omdømme og eventuell involvering i økonomisk kriminalitet eller andre lovbrudd av betydning for rollen de utøver i selskapet, vil være momenter revisor må ta med i sin vurdering.

  • Selskapets ledelse gir ikke revisor mulighet til å oppfylle sine plikter etter revisorloven

Hvis ledelsen hindrer revisor i å motta informasjon, tilgang til personer eller på annen måte hindrer revisor i å utføre handlinger revisor anser som nødvendige, påvirker dette tillitsforholdet mellom revisor og foretaket negativt.

  • Selskapet er involvert i hvitvasking og økonomisk kriminalitet

Hvis revisor har konstatert at selskapet er involvert i kriminell aktivitet, kan ikke revisor fortsette oppdraget. Hvis revisor gjennom alternative eller utvidede revisjonshandlinger ikke har fått avkreftet mistanke om at ting holdes utenfor regnskapet, at det forekommer misligheter eller hvitvasking, vil listen være høy for om revisor kan fortsette oppdraget.

Tidspunkt, utføres av hvem, dokumentasjon

Finanstilsynet har i flere av tilsynsrapportene de siste par årene kritisert revisor for å utføre fortsettelsesvurderingen for sent. Finanstilsynet peker på at den årlige fortsettelsesvurderingen må gjøres på et så tidlig tidspunkt at det ikke oppstår et press på å måtte fortsette oppdraget. I praksis gjøres den kort tid etter årets revisjon er avsluttet eller kort tid før planleggingen av nytt år.

Løpende fortsettelsesvurdering skal utføres når hendelser eller andre forhold tilsier det.

Ledende medarbeidere i revisjonsteamet kan utføre vurderingene, men oppdragsansvarlig revisor må være kjent med vurderingen og følge opp at de gjennomføres i tråd med regelverket og revisjonsforetakets retningslinjer og rutiner.

Fortsettelsesvurderingen dokumenteres på lik linje med alle revisjonshandlinger.

I dib finner du et utdypende tema om fortsettelsesvurdering og sjekkliste til hjelp ved fortsettelsesvurderingen. Prøv dib gratis i dag.

Kunnskapsverktøy

regnskap, revisjon og rådgivning

DIBkunnskap AS | Strandveien 50, Lysaker (Veibeskrivelse) | 95 40 70 70 | post@dib.no