Opprettet : 21.02.2022 | Sist oppdatert : 25.03.2024

NRS 11 Delårsregnskap

RegnskapNorsk RegnskapsStiftelse (NRS) utga i januar 2022 en ny regnskapsstandard om delårsregnskap. Behovet for en norsk regnskapsstandard som regulerer delårsregnskapet har økt de senere årene, særlig i forbindelse med den økte aktiviteten på markedsplassen Euronext Growth. Standarden trådte i kraft med virkning for regnskapsperioder som starter 1. januar 2022 eller senere.

Formålet

Formålet med NRS 11 Delårsregnskap er å angi minstekravene til innhold i et delårsregnskap og beskrive prinsippene for et delårsregnskap avlagt i samsvar med god regnskapsskikk.

Tidsriktige og pålitelige delårsregnskaper gjør det lettere for investorer, kreditorer og andre regnskapsbrukere å forstå et foretaks evne til å generere overskudd og kontantstrømmer, samt dets finansielle stilling og likviditet.

Hvem omfattes

Standarden gjelder for foretak som er regnskapspliktig etter regnskapsloven og god regnskapsskikk når disse plikter å utarbeide delårsregnskap. Standarden kan også anvendes av regnskapspliktige etter regnskapsloven som frivillig utarbeider delårsregnskap i samsvar med god regnskapsskikk.

Standarden gjelder ikke for foretak som anvender forskrift om forenklet anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder (forenklet IFRS).

IAS 34 Delårsrapportering er utgangspunktet

Utgangspunktet for standarden er IAS 34 Delårsrapportering. Etableringen av Euronext Growth er et viktig bakteppe for utviklingen av en norsk regnskapsstandard på området, og det antas at mange av regnskapsprodusentene over tid vil ta i bruk forenklet IFRS eller full IFRS. Fordelen med å ta utgangspunkt i den norske oversettelsen av IAS 34 er blant annet at strukturen i større grad vil være felles og at avvik mellom IFRS og GRS vil kunne være lettere tilgjengelig.

NRS har av hensyn til forståelighet valgt å følge hovedtrekkene i strukturen i IAS 34, men har av samme grunn valgt å ikke bruke alle formuleringer. Dette skyldes både enkelte svake formuleringer og forhold av mer faglig karakter som ikke enkelt lar seg overføre til norsk regulering, herunder rammeverk. En fordel ved løsningen er også at bindingen til IAS 34 blir svakere, slik at brukerne ikke oppfatter at forståelsen av IAS 34 nødvendigvis må være førende for anvendelse av den norske standarden. Dette betyr også at referanser eller avviksanalyser mot IAS 34 har vært ansett som mindre viktig, og dette er derfor ikke del av standarden.

Når trer standarden i kraft

Standarden trådte i kraft med virkning for regnskapsperioder som starter 1. januar 2022 eller senere.

 

NRS 8 God regnskapsskikk for små foretak oppdatert

I forbindelse med utgivelsen av standarden er også NRS 8 God regnskapsskikk for små foretak oppdatert med et nytt kapittel 2.2.1 om delårsregnskap.

Ifølge oppdateringen kan små foretak som frivillig, eller som følge av andre krav, utarbeider delårsregnskap i samsvar med god regnskapsskikk, velge å enten utarbeide delårsregnskapet i samsvar med NRS 11 Delårsregnskap, eller utarbeide delårsregnskapet basert på reglene i NRS 8.

 

Prøv dib og få tilgang til  informasjon om den nye standarden, samt praktiske maler og sjekklister for delårsrapportering.

dame som driver regnskap

Kunnskapsverktøy

regnskap, revisjon og rådgivning

DIBkunnskap AS | Strandveien 50, Lysaker (Veibeskrivelse) | 95 40 70 70 | post@dib.no