Opprettet : 24.03.2023 | Sist oppdatert : 24.03.2023

Åpenhetsloven

Fagartikler IFRS RegnskapÅpenhetsloven trådte i kraft 1. juli 2022. Loven setter strengere krav til virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Den første redegjørelsen for aktsomhetsvurderinger foretatt skal offentliggjøres innen 30. juni 2023.

Innføring av åpenhetsloven i Norge må ses i sammenheng med regelverket ellers i EU vedrørende aktsomhetsvurderinger av leverandører. EU la i 2022 frem et nytt direktiv som skal harmonisere disse reglene. Dagens norske regelverk vil på sikt utvides og slås sammen med det nye EU-regelverket.

Formålet med åpenhetsloven

Loven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester. Den skal videre sikre allmennheten tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Hvem gjelder loven for

Loven gjelder for «større virksomheter» som er hjemmehørende i Norge, og som tilbyr varer og tjenester i eller utenfor Norge. I tillegg gjelder loven for «større utenlandske virksomheter» som tilbyr varer og tjenester i Norge, og som er skattepliktige til Norge etter norsk intern lovgivning.

«Større virksomheter» i åpenhetsloven er virksomheter som omfattes av regnskapsloven § 1-5*, eller som på balansedagen overskrider grensene for to av følgende tre vilkår:

  1. Salgsinntekt: 70 millioner kroner
  2. Balansesum: 35 millioner kroner
  3. Gjennomsnittlig antall ansatte i regnskapsåret: 50 årsverk

Morselskaper skal regnes som større virksomheter dersom vilkårene er oppfylt for mor- og datterselskaper sett som en enhet.

* Store foretak i henhold til regnskapsloven § 1-5 er alle allmennaksjeselskaper og alle regnskapspliktige selskaper som er notert på børs, autorisert markedsplass eller tilsvarende regulert marked i utlandet.

 

Åpenhetslovens formål og plikter

  • Aktsomhetsvurdering – fra 1. juli 2022
  • Opplysningsplikt – fra 1. juli 2022
  • Årlig redegjørelse – fra 1. juli 2023

 

Aktsomhetsvurdering

Virksomhetene skal utføre aktsomhetsvurderinger knyttet til grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, som skal utføres i tråd med OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper. Ifølge Forbrukertilsynet omfatter OECDs retningslinjer mer enn kravene etter åpenhetsloven, da åpenhetsloven er begrenset til å gjelde grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Det er imidlertid ingenting i veien for å utføre aktsomhetsvurderinger på andre områder enn lovens minstekrav. Det er likevel mye viktig informasjon og veiledning i OECDs retningslinjer, da aktsomhetsvurderingene i åpenhetsloven skal følge samme metode som aktsomhetsvurderingene i OECDs retningslinjer.

Aktsomhetsvurderingene skal utføres regelmessig og stå i forhold til virksomhetens størrelse, virksomhetens art, konteksten virksomheten finner sted innenfor, og alvorlighetsgraden av og sannsynligheten for negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Opplysningsplikt

Enhver har ifølge åpenhetsloven ved skriftlig forespørsel rett på informasjon fra en virksomhet om hvordan virksomheten håndterer faktiske og potensielle negative konsekvenser som er vurdert i aktsomhetsvurderingene. Dette omfatter både generell informasjon og informasjon knyttet til en særskilt vare eller tjeneste som virksomheten tilbyr.

Hovedregelen er at informasjonen skal gis skriftlig, være dekkende og forståelig. Informasjonen skal gis innen 3 uker fra forespørselen er mottatt. I enkelte tilfeller kan det være grunnlag for utsatt frist, men da må det informeres om hvorfor og når svar kan ventes. Loven stiller også krav til informasjon som skal gis ved avslag.

Årlig redegjørelse

Virksomhetene skal offentliggjøre en redegjørelse for aktsomhetsvurderingene som skal gjøres lett tilgjengelig på virksomhetens nettsider. Redegjørelsen for aktsomhetsvurderingene kan inngå i redegjørelsen om samfunnsansvar etter regnskapsloven § 3-3 c. Årsberetningen skal opplyse om hvor redegjørelsen finnes offentlig tilgjengelig. Dette betyr at årsberetningen må inneholde en henvisning til nettsidene hvor redegjørelsen er å finne. Redegjørelsen skal oppdateres og offentliggjøres innen 30. juni hvert år og ellers ved vesentlige endringer i virksomhetens risikovurderinger.

 

Forbrukertilsynets rolle

Forbrukertilsynet er tildelt oppgaven med å veilede om og føre tilsyn med loven. I første fase etter at loven trer i kraft vil veiledning være hovedprioriteten deres. Dette gjør de blant annet ved å kontinuerlig å utvikle nettsidene sine, svare på spørsmål og være i dialog med ulike virksomheter. De forventer at berørte virksomheter nå, i mars 2023, er i gang med arbeidet med åpenhetsloven. Dette innebærer at virksomhetene har på plass systemer for å ta imot og besvare informasjonskrav. I tillegg må virksomhetene ha påbegynt arbeidet med aktsomhetsvurderinger.

 

Mindre virksomheter – hvordan påvirkes de?

Virksomheter som ikke er omfattet av åpenhetsloven kan allikevel påvirkes av kravene i loven. Større virksomheter kan for eksempel måtte involvere og/eller stille krav til sine leverandører og forretningspartnere, særlig i forbindelse med kartlegging og risikoreduserende tiltak.

 

Kom i gang med åpenhetsloven

Alle berørte virksomheter oppfordres til å komme i gang med arbeidet for å påse at retningslinjer og interne systemer overholder kravene.

I dib finner du nærmere informasjon om åpenhetsloven, samt hvor du kan finne nyttige verktøy på området. Prøv dib kostnadsfritt.

Kunnskapsverktøy

regnskap, revisjon og rådgivning

DIBkunnskap AS | Strandveien 50, Lysaker (Veibeskrivelse) | 95 40 70 70 | post@dib.no