Opprettet : 20.03.2023 | Sist oppdatert : 20.03.2023

Sterkere vern av arbeidstakere etter lovendringer i arbeidsmiljøloven

Fagartikler Lønn og personalArbeidstakeres stilling blir ytterligere styrket med lovendringene som ble vedtatt i Stortinget 17. mars 2023. Flere virksomheter må også etablere Arbeidsmiljøutvalg og velge verneombud. Lovendringene trer i kraft 1. januar 2024.

Stortinget har vedtatt forslaget til regjeringen om endringer i arbeidsmiljøloven. Det melder Arbeids- og inkluderingsdepartementet i en pressemelding.

Lovendringene favner vidt og vil ha praktiske konsekvenser for arbeidsgivere.

Klarere definisjon av arbeidstakerbegrepet

  • Arbeidstakerbegrepet presiseres.

Om en som utfører arbeid i virksomheten har status som arbeidstaker eller oppdragstaker er avgjørende for hvilke rettigheter denne personen har. Med lovendringene skal det blir enklere, både for arbeidstaker og arbeidsgiver, å forstå når en person er arbeidstaker, og når det er snakk om et oppdragsforhold.

  • Det er også vedtatt en presumsjonsregel om at det skal legges til grunn at det foreligger et arbeidstakerforhold, med mindre oppdragsgiver gjør det «overveiende sannsynlig» at det foreligger et selvstendig oppdragstakerforhold.

§ 1-8 skal lyde (endringene i kursiv):

Med arbeidstaker menes i denne lov enhver som utfører arbeid for og underordnet en annen. Ved avgjørelsen skal det blant annet legges vekt på om vedkommende løpende stiller sin personlige arbeidskraft til disposisjon, og om vedkommende er underordnet gjennom styring, ledelse og kontroll. Det skal legges til grunn at det foreligger et arbeidstakerforhold med mindre oppdragsgiver gjør det overveiende sannsynlig at det foreligger et selvstendig oppdragsforhold.

 

Nedbemanning i konsern

  • Selskap som er en del av et konsern får plikt til å tilby passende arbeid og fortrinnsrett til ny stilling ved en nedbemanning i alle foretakene i konsernet, og ikke kun i morforetaket.

Per i dag er disse pliktene begrenset til kun det datterselskapet hvor arbeidstakeren er ansatt.

Tilby passende arbeid

Ved en nedbemanning vil plikten til å tilby annet passende arbeid først gjelde i virksomheten der nedbemanningen skjer. Dersom det ikke finnes passende arbeid der, må arbeidsgiver se etter passende arbeid i de andre virksomhetene i konsernet. Plikten er begrenset til selskaper i Norge. Brudd på denne plikten innebærer at en oppsigelse ikke anses saklig.

Fortrinnsrett etter nedbemanning

En arbeidstaker som har blitt sagt opp på grunn av nedbemanning vil etter endringen ha fortrinnsrett til nye ansettelser i alle foretakene i et konsern. Det vil fortsatt være slik at fortrinnsretten kun gjelder stillinger arbeidstaker er kvalifisert for. Ledige stillinger skal bli gjort tilgjengelig for arbeidstaker og oppsigelsesbrevet skal inneholde opplysninger om hvilke foretak som inngår i konsernet på oppsigelsestidspunktet.

 

Utvidede drøftingsplikter

  • Drøftelsesplikten arbeidsgivere har med de tillitsvalgte vil fra 1. januar utvides til også å gjelde bruk av selvstendige oppdragstakere og tjenestekjøp fra andre virksomheter som har betydning for bemanningen.
  • Drøftelsesplikten skal gjelde minst en gang per år, eller når en av partene krever det.

Per i dag skal arbeidsgiver minst en gang i året drøfte bruken av deltid, midlertidig ansettelser og innleie av arbeidskraft fra bemanningsforetak.

  • Konsern med minst 50 ansatt pålegges en generell informasjon- og drøftingsplikt med ansatte.

Det må etableres rammer for samarbeid, informasjon og drøftinger mellom konsernet og de ansatte. Samarbeidsformen skal avtales nærmere mellom konsernet og et flertall av de ansatte/lokale fagforeninger som representerer et flertall av de ansatte. Reglene kan fravikes ved tariffavtale.

 

Rett til fast stilling etter 3 år

  • Alle midlertidige ansatte, uavhengig av grunnlaget for ansettelsen, vil få rett til fast ansettelse etter tre års sammenhengende ansettelse.

Endringen vil styrke hovedregelen om fast ansettelse og forenkle lovverket. Midlertidige ansatte har i dag krav på fast ansettelse etter enten tre eller fire år, avhengig av hva som er grunnlaget for den midlertidige ansettelsen.

 

De kollektive ordningene for vernetjeneste og arbeidsmiljø

Verneombud

  • Fra 1. januar skal det velges verneombud i alle virksomheter som har minst 5 ansatte. Det vil videre bli presisert at verneombudets oppgaver også skal omfatte innleide arbeidstakere og selvstendige oppdragstakere.

Arbeidsmiljøutvalg

  • Dagens terskel for når det skal opprettes arbeidsmiljøutvalg senkes fra 50 til 30 ansatte.

 

Regjeringens proposisjon, innstilling og endelig lovvedtak

Prop. 14L (2022-2023)

Innst. 181 L (2022-2023)

Lovvedtak 41

 

Kunnskapsverktøy

regnskap, revisjon og rådgivning

DIBkunnskap AS | Strandveien 50, Lysaker (Veibeskrivelse) | 95 40 70 70 | post@dib.no