Opprettet : 10.03.2020 | Sist oppdatert : 10.03.2020

Koronaviruset og effekten på regnskapet i 2020

Fagartikler IFRS Korona Regnskap RevisjonUsikkerheten som følger av koronaviruset, eller tiltak som myndigheter og bedrifter har satt i gang for å redusere spredningen av viruset, kan påvirke regnskapspostene. En konjunkturnedgang vil blant annet kunne føre til nedskrivninger av eiendeler og goodwill, ukurans i varelagre og økt forventet tap på kundefordringer.

Koronaviruset har ført til mye spekulasjoner og fallende børser over hele verden. OECD tror verdensøkonomien vil merke effektene av virusutbruddet. Selv om epidemien vil være over på et eller annet tidspunkt, og det økonomiske livet vender tilbake til normalen, kan mange bedrifter som ellers ville vært levedyktige, ha gått konkurs i mellomtiden.

«Sannsynligheten for en global nedtur, som får enda kraftigere effekter i finansmarkedene, har økt betydelig siden starten av året, sier Pål Ringholm, analysesjef for kreditt i Sparebank 1 Markets til e24.no»

Avbestillinger, kanselleringer og lavere etterspørsel

Noen norske aktører er allerede rammet av viruset. Den globale etterspørselsveksten reduseres. Norges økonomi, som er å anse som liten, åpen og eksportrettet, er sårbar for tilbakeslag hos våre handelspartnere. Olje-, sjømat- og reiselivsbransjen er de som hittil er blitt hardest rammet.

I denne artikkelen belyser vi noen vurderinger den økonomiansvarlige bør gjøre, for å kartlegge mulige konsekvenser koronaviruset kan få for økonomien og regnskapet.

illustrasjon koronavirus og børs

Nedskrivninger

Dersom den nåværende økonomiske situasjonen er forbigående, vil det ikke være behov for å gjennomføre nedskrivninger i regnskapet. Skulle den derimot vise seg å bli av langvarig art, kan det bli aktuelt for flere selskaper.

Verdifall kan ramme både fysiske driftsmidler som fly, skip, eiendom, maskiner samt immaterielle eiendeler som varemerker, konsesjoner, software eller goodwill fra kjøp av virksomheter.

Indikatorer på verdifall

Lavere børsverdi enn bokført egenkapital, markedsmessige eller økonomiske endringer som påvirker selskapet negativt, samt økte lånekostnader, er noen indikatorer på verdifall.

Vi har allerede sett noen mulige indikatorer på verdifall som følge av koronaviruset:

  • Omfattende kanselleringer av flyreiser eller hotellopphold.
  • Vesentlig reduksjon i salg av varer og tjenester til flyselskap og andre reiselivsaktører.
  • Færre reisende gir synkende etterspørsel etter olje.
  • Koronaviruset har forårsaket fullstendig stillstand i deler av verdens største økonomi, Kina. Som en konsekvens har nærmest alle råvarer falt markant i pris.
  • Frykt for smitte, medfører færre besøkende i butikker og reduserte inntekter for varehandelen generelt.
  • Utleiere av for eksempel butikklokaler, rammes av at butikker sliter med driften som følge av mangel på varer fra blant annet Kina.
  • Kansellerte sportsarrangement gir store tap for arrangørene.

Nedskrivningstest

Er det identifisert indikatorer på verdifall skal selskapet foreta en nedskrivningstest.

Formålet med nedskrivningstesting er å sikre at eiendeler ikke overvurderes. At en eiendel er overvurdert, vil si at den står oppført i balansen med en verdi som overstiger det som kan forsvares av fremtidige inntjening ved bruk eller salg av eiendelen, og at det ikke er av forbigående art.

Det skal vurderes om det er indikasjon på verdifall ved hver regnskapsavleggelse. Foreligger det indikasjon på verdifall må det vurderes om eiendelen skal nedskrives. Det innhentes eller utarbeides i den forbindelse grunnlag for verdivurderingen som avhenger av type eiendel og planer om fremtidig bruk.

Eksempler på dette er:

  • Goodwill fra kjøp av et selskap som opererer i et marked berørt av viruset, vurderes basert på “bruksverdien” av selskapet. Beregning av bruksverdi har mange likheter med en tradisjonell verdsettelse hvor det benyttes en diskontert kontantstrømmetode. Det må i den forbindelse estimeres fremtidige kontantstrømmer i selskapet, basert på de siste finansielle prognosene. Disse prognosene skal representere ledelsens beste estimat. I denne tidlige fasen av koronaviruset hersker det ennå mye usikkerhet om fremtiden, så utarbeidelse av gode estimater kan by på utfordringer.
  • En verdivurdering av et anlegg som produserer eksportvarer baseres enten på bruksverdien av anlegget eller virkelig verdi ved et salg, avhengig av planene for fremtidig bruk. Bruksverdien baserer seg på inntjeningen fra produksjonsanlegget, dersom denne kan vurderes separat. Det avhenger av om anlegget har inngående kontantstrømmer som i hovedsak er uavhengig av inngående kontantstrømmer fra andre eiendeler. Dersom produksjonsanlegget ikke har uavhengige inngående kontantstrømmer, foretas nedskrivningstesting for den kontantgenererende enhet eiendelen tilhører.

 

Ukurans varelager

De som opererer i markeder som er påvirket av koronaviruset, må vurdere i hvilken grad salgspris for egne varer må antas å bli redusert. Om varene selges til forbrukere, må det blant annet tas høyde for endret forbrukeradferd og konkurrenters justering av sine salgspriser.

Begrepet ukurans benyttes om produkter som av ulike årsaker ikke kan selges til ordinær pris eller anvendes til sitt opprinnelige formål. Varelager skal vurderes til det laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi, som tilsvarer netto salgsverdi.

 

Avsetning for tap på fordringer

Generell lavkonjunktur er en indikatorer på forventet tap. I forbindelse med koronaviruset må det gjøres en vurdering av selskapets kundemasse og i hvilken grad den økonomiske situasjon og betalingsevne påvirkes.

Ved avleggelse av regnskapet ved årsslutt skal kundefordringer vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Virkelig verdi er kundefordringens pålydende fratrukket forventet tap og konstaterte tap av kundefordringene.

Hendelser etter balansedagen og fortsatt drift

For årsregnskapet 2019 var de økonomiske konsekvensene av koronaviruset hendelser som var oppstått etter balansedagen og måtte vurderes deretter. Koronaviruset var ikke kjent ved årsslutt 2019, og konsekvensene av dette skulle derfor som hovedregel ikke påvirke målingen av eiendeler og forpliktelser i årsregnskapet for 2019.

Måling av eiendeler og forpliktelser skal kun reflekterer de forholdene som eksisterte på balansedagen. Forventer selskapet en langvarig inntektsreduksjon vil det være aktuelt å vurdere om det skal foretas nedskrivninger og avsetninger for tap og ukurans i fremtidige regnskapsperioder.

Dersom det ved en vurdering av om forutsetningen om fortsatt drift kan legges til grunn konkluderes med at det ikke er tilfelle, kan ikke årsregnskapet avlegges basert på denne forutsetningen. I dette tilfellet ville hendelser som fulgte av korona-utbruddet i 2020 allikevel kunne påvirke regnskapsstørrelsen for 2019.

Les også: Koronavirus – dette bør du som arbeidsgiver ta stilling til

Relaterte artikler
illustrasjon corona virus
03.03.2020

Koronavirus – dette bør du som arbeidsgiver ta stilling til

Fagartikler
Korona
Lønn og personal

Koronaviruset har kommet til Norge og det råder en del usikkerhet om hvordan denne ekstraordinære situasjonen skal håndteres. I denne artikkelen tar vi for oss noen av de viktigste problemstillingene du som arbeidsgiver kan komme opp i og hva du bør ta stilling til.

Kunnskapsverktøy

regnskap, revisjon og rådgivning

DIBkunnskap AS | Strandveien 50, Lysaker (Veibeskrivelse) | 95 40 70 70 | post@dib.no