Opprettet : 23.02.2023 | Sist oppdatert : 23.02.2024

IFRS 17 Forsikringskontrakter

Fagartikler IFRSDen nye standarden for regnskapsføring av forsikringskontrakter, IFRS 17 Forsikringskontrakter, gjelder fra og med regnskapsåret 2023. Forsikringskontrakter har frem til nå vært regulert i en midlertidig standard, IFRS 4 Forsikringskontrakter, som har gjort det mulig å anvende nasjonale regnskapsprinsipper med enkelte mindre unntak.

Kort om endringene 

Ved innføring av IFRS 17 kan nasjonale regnskapsprinsipper ikke lenger benyttes i konsernregnskap utarbeidet etter IFRS. 

IFRS 17 er ment å bidra til at regnskapene skal gi et mer rettvisende bilde av forsikringsforetakenes stilling og resultat, og å gi bedre sammenlignbarheten med regnskap i andre bransjer og land. 

Standarden skal sikre at det gis relevante opplysninger i årsregnskaper som på troverdig vis representerer forsikringskontrakter. Disse opplysningene skal gi regnskapsbrukerne et godt grunnlag for å vurdere hvilken virkning forsikringskontrakter har på foretakets finansielle stilling, inntjening og pengestrømmer. 

Dette innebærer blant annet at forsikringsforpliktelsene blir beregnet med oppdaterte estimater på diskonteringsrente og biometrisk grunnlag. Prinsippene for inntekts- og kostnadsføring er de samme som legges til grunn i IFRS for andre bransjer.  

Som for andre IFRS-standarder er IFRS 17 prinsippbasert, hvilket i større grad etter tidligere regler, involverer foretakenes skjønnsmessige vurderinger. 

Forskrifter om årsregnskap for livs- og skadeforsikringsselskap

Som følge av ny standard for forsikringskontrakter er det gjort endringer i forskriftene om årsregnskap for livs- og skadeforsikringsforetak. Endringene gjelder med virkning for regnskapsår som begynner 1. januar 2023 eller senere. 

Regnskapsreglene for forsikringsforetak er med dette tilpasset IFRS.  

I 2005 ble det innført et krav om at konsernregnskap for noterte foretak, herunder noterte forsikringsforetak, skal utarbeides etter IFRS. Ved innføring av IFRS 17, kan nasjonale regnskapsprinsipper ikke lenger benyttes i konsernregnskap utarbeidet etter IFRS. For selskapsregnskapene gjelder følgende: 

  • for livselskapene videreføres gjeldene regler for regnskapsføring av forsikringskontrakter i selskapsregnskapet 
  • for store skadeforsikringsforetak innføres en plikt til å anvende IFRS 17 i selskapsregnskapet, med visse unntak 
  • for små og mellomstore skadeforsikringsforetak innføres en adgang til å anvende IFRS 17 

Definisjonen av størrelsen på skadeforsikringsforetakene er nærmere angitt i årsregnskapsforskriften.  

Foretakets valg av regnskapsprinsipp skal gjøres samlet for alle foretakets kontrakter som omfattes av bestemmelsene. 

Unntak fra å gruppere kontrakter i «årlige kohorter» 

På ett område kan foretakene velge å ikke anvende kravene etter IFRS 17, og det gjelder reglene om å gruppere kontraktene i «årlige kohorter» («annual cohorts»).  

“Annual cohorts”-reglen gjelder tidspunktet for resultatføringen av den kontraktuelle tjenestemarginen.  

Foretak som velger å anvende unntaket må opplyse om dette i samsvar med IAS 1 Presentasjon av finansregnskap, som innebærer å gi informasjon i notene til finansregnskapet om bruken av unntaket som et vesentlig regnskapsprinsipp og gi andre forklarende opplysninger, for eksempel hvilke porteføljer selskapet har anvendt dette unntaket på. 

Virkeområdet for IFRS 17 

IFRS 17 får anvendelse på: 

  • forsikringskontrakter, herunder gjenforsikringskontrakter, som det utsteder,  
  • gjenforsikringskontrakter som det innehar, og  
  • investeringskontrakter med skjønnsmessige deler som det utsteder, forutsatt at foretaket også utsteder forsikringskontrakter.  

Det angis også nærmere i standarden hvilke type kontrakter IFRS 17 ikke får anvendelse på. 

I dib finner du et digitalt oppslagsverk og interaktive sjekklister innen IFRS, derunder relevant materiale knyttet til IFRS 17 Forsikringskontrakter. Prøv dib. 

 

Relaterte artikler
IFRS bøker
30.09.2023

Hva bør du tenke på før overgangen til IFRS?

Fagartikler
IFRS

En overgang til IFRS skjer vanligvis i forbindelse med en børsnotering av foretaket, men også for eksempel når gjeldspapirer skal noteres på børsen eller ved endret eierforhold. Foretak kan også frivillig benytte IFRS fordi de ønsker å ha en regnskapsrapportering som ligger tett opp til det som gjelder for børsnoterte foretak, eller fordi foretaket opererer i internasjonale miljøer hvor brukerne av regnskapet forventer eller krever dette.

dame med kalkulator
30.09.2023

Forenklet IFRS  

Fagartikler
IFRS

Forenklet IFRS er et særnorsk regnskapsspråk. Det bygger på bestemmelsene i IFRS, men har begrensede avvik for innregning og måling, og langt enklere regler for noteinformasjon.

ifrs 16 med penger symboler
15.10.2019

IFRS 16 Leieavtaler – en oversikt

Fagartikler
IFRS

IFRS 16 Leieavtaler – en standard som etablerer prinsipper foretakene skal anvende for leieavtaler. Dette skal sikre nyttig informasjon til regnskapsbrukerne vedrørende beløp, periodisering og risiko i kontantstrømmer knyttet til avtalene.

Kunnskapsverktøy

regnskap, revisjon og rådgivning

DIBkunnskap AS | Strandveien 50, Lysaker (Veibeskrivelse) | 95 40 70 70 | post@dib.no